Archive of IWD2021

Pahayag ng MAKIBAKA sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis

Ang lugar ng kababaihan sa panahon ng matinding pandaigdigang krisis ay sa pakikibaka! Ibagsak ang pahirap, pabaya at pasistang Rehimeng US- Duterte! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan tungong sosyalismo! Nagpupugay ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa lahat ng rebolusyunaryong kababaihang Pilipino ngayong Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis. Bigo ang pasistang rehimeng US-Duterte sa […]