Patakaran neoliberal sa ekonomiya sang rehimen Duterte, malala kag malapnagon nga gutom kag kapigaduhon para sa masang anakbalhas

Felicidad Mercado | Spokesperson | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | NDF-Negros Island | National Democratic Front of the Philippines
October 16, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Nagapakig-isa ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga masang mangunguma, mamumugon sa kampo, pesante kag tanan nga sahing anakbalhas sa nagalanog nga panawagan sang duta, pagkaon kag hustisya kadungan sa pagkomemorar sang World Foodless Day kag bulan sang mga pesante subong nga Oktubre.

Malala nga gutom kag pag-antus ang gina-agum subong sang malapad nga sektor sang sahing mangunguma bunga sang padayon nga pagpakatuta sang rehimen Duterte sa pag-imposar sang kontra-pumuluyo nga mga patakaran sa pungsod sa balayon sang patakaran neoliberal partikyular ang liberalisasyon sa agrikultura sa idalum sang dikta sang iya mga amo nga imperyalista.

Sa pihak nga agrikultural nga pungsod ang Pilipinas, nagliligad lang nga bulan nagrekord ang pungsod sang 7.6 million nga numero sang Pilipino nga ginagutom sa diin 40.7% sini ang naghalin sa Visayas. Labi pa nga magalala ini tuga sang militarista nga lockdown, kapabayaan kag inutil nga pagsabat sang rehimen sa atubang sang pangkalibutanon nga pandemya.

Lubong sa utang kag napierde ang pangabuhian sang sahing mangunguma diri sa Negros epekto sang masobra na isa ka tuig nga implementasyon sang kontra-pumuluyo nga Rice Liberalization Law. Kabangdanan sa pagbarato sang presyo sang humay sa diin nagabalor lamang sang 10-14 pesos ang kilo bangod sa pagbaha sang imported nga bugas sa merkado nga indi man nangin garantiya ang pagnubo sang presyo kada kilo bangod nagapabilin ang mga dalagko nga kapitalista nga amu ang nagakontrol sang presyo sini sa merkado.

Ginhingalitan man ini sang mga kapitalista agud labi pa nga ilubong sa tuman nga pag-antus ang masang anakbalhas paagi sa pagpataas sang presyo sang abono nga masobra isa ka libo ang presyo kada sako. Padayon nga nagasirit ang pagsaka sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa idalum sang TRAIN law apang pabilin nga nalansang sa 150-200 kada adlaw nga sweldo sang mga mangunguma kag mamumugon sa kampo.

Gani ang masang mangunguma nga isa sa mga produktibo nga pwersa kag mayoriya sa populasyon sa sosyedad ang nagapabilin nga pigos nga sahi sa pungsod. Biktima sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta kag sari-sari nga mga iskema sang bugos nga reporma sa duta, kooperatiba kag block farming agud konsolidahon kag ipabilin ang kontrol sa malapad nga kadutaan sa kamot sang mga sakon kag poderoso nga mga agalon mayduta.

Nagapabilin nga pito sa pulo ka mangunguma ang wala sang kaugalingon nga duta. Naga-atubang sang sistematiko nga pagpang-atake kag pasismo sang estado sumugod sang ginpatuman sang berdugo nga rehimen ang MO 32 kag EO 70 sa Negros. Nangin madata ang militarisasyon sa kaumhan nga kabangdanan sa malapnagon nga pwersa kag peke nga pagpasurender, pagpangharass, strafing, tortyur, illegal nga pagpangdakop base sa peke kag ginpangtanom nga ebidensya, serye sang pagpamatay kag iban pa nga kangil-ad nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Nagapanawagan ang PKM-Negros sa tanan nga masang anakbalhas nga isahon ang aton hanay kag kolektibo nga maghulag agud sukton ang rehimen kag ang iya mga ahente sa ila mga krimen kag brutalidad batuk sa pumuluyo. Pahulagon ang linibu sa aton hanay agud ipanawagan ang gilayon nga pagpatuman sang matuod nga reporma sang duta, pagpataas sang produksyon para sa pagkaon kag pungsodnon nga industriyalisasyon.

Sa halintang sang todo-larga nga pasismo sang estado, indi kita mahadlok! Ubos-kusog nga maghimakas agud paslawon ang handum sang tiraniko nga rehimen nga magtinir sa poder lampas sa iya termino. Pataason ang militansya sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon kag palayason ang papet, korap, berdugo kag tiraniko nga rehimen US-Duterte! ###

Patakaran neoliberal sa ekonomiya sang rehimen Duterte, malala kag malapnagon nga gutom kag kapigaduhon para sa masang anakbalhas