Pagbinutig para sa Terorismo kag Korapsyon sang 3ID, PA

Julio Montana | Spokesperson | Panay Regional Operational Command | New People's Army
October 12, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Nagpadayaw ang 3rd ID, PA sa pagbinutig nga “cleared” na nila ang 130 ka barangay sa Western Visayas halin sa presensya sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Makatiliplang ang amo nga pahayag bangud wala man ginabuyagyag sa publiko ang mga ngalan sang amo nga mga barangay. Sa inagihan batasan na sang militar ang pagdeklarar sang mga “cleared barangays” kag gina-showcase para magtuga sang ilusyon nga “nagadaug” ang ila kampanya kontra insurhensya kag nagaluya na ang rebolusyonaryo nga kahublagan. Mga baryo ini sa diin ginagamit nila ang brutal nga mga pamaagi sang pagpakugmat kag pagbubod sang mapaniplang nga mga proyekto para biktimahon ang sibilyan nga populasyon. Masami sa sini nga mga baryo daw binuy-an nga mga ido buang ang militar nga wala patugsiling sa pagkomiter sang mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang pagpamahog, pagpang-ukay sang mga kabalayan, pwersahan nga pagpasurender, paghimo sang mga anti-sosyal nga buluhaton kaangay sang pagbaligya kag paggamit sang druga kag pagpamatay sang ila ginapatu-patuan nga mga katapu sang NPA.

Nagtikal ang tagpamaba Cenon Pancito sang 3rd ID nga hatagan sang P20 milyon ang kada “cleared barangay” kag P1.5 milyon ang kada “threatened barangay”. Kon sumadahon magalab-ot sa masobra P3 bilyon (P3,099,500,000) ang ibubo nga pondo sang NTF-ELCAC sa bilog nga Western Visayas para sa 130 “cleared “ kag 333 “threatened” nga kabarangayan. Ginabug-os sini ang 19.3% sang kabilugan nga P16 bilyon nga national budget sini para sa “Barangay Development Program”. Sa indi hungod ila ginbuyagyag ang daku nga pabor nga ginahatag para sa programa sa kontra insurhensya kumpara sa pondo nga tuman kakinahanglanon sang pumuluyo para sa ikaayong lawas, edukasyon kag iban pa nga serbisyo sosyal.

Indi masaligan ang ginapabutyag sang 3rd ID nga magakadto ang amo nga pondo sa mga matuod nga benipisyaryo. Sigurado nga ginalawayan na sang mga buwaya nga mga opisyal kag heneral sang AFP kag 3rd ID ang pagkurakot sang amo nga pondo. Indi ayhan pagkulangon ang P16 bilyon kon magpaggwa man sang ila nga report sang “cleared” kag “threatened “ nga mga barangay ang iban pa nga mas daku nga rehiyon pareho sang Mindanao? Abi do your math Mr. Pancito o mag-online class ka para mag-review.

Amon ginahangkat ang 3rd ID nga hingalanan kag ipahayag sa publiko ang mga barangay, munisipilidad kag probinsya nga ila ginaako nga “cleared” kag “threatened”. Indi paghimuon nga balibad ang masami manabaw nga rason nga “for security reasons” para idingot sa pumuluyo ang kamatuoran. May kinamatarung ang pumuluyo nga makahibalo labi na nga ginpabutyag man mismo sang 3rd ID ang nasambit nga mga impormasyon.

Kami nagapanawagan sa tanan nga pumuluyong Panayanon nga mangin kritikal kag mangin mabinantayanon sa mga patalang nga pahayag sang militar. Ginahangkat man namon ang mass media nga mas labi nga mangin kritikal kag analitikal sa ginaduhol sa inyo nga impormasyon sang militar santo sa inyo prinsipyo sang “partisan to truth and objectivity”. Ipakigbato ang aton kinamatarung sa impormasyon, sa kamatuoran kag iban pa nga sandigan nga kahilwayan. Maghugpong para pukanon ang maluibon, korap, traidor kag pasista nga pagginahum sang rehimeng Duterte.

Pagbinutig para sa Terorismo kag Korapsyon sang 3ID, PA