Mensahe sang pagpakig-isa sang MAKIBAKA-Negros sa pagselebrar sang International Day of Rural Women

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Negros Island | NDF-Negros Island | National Democratic Front of the Philippines
October 15, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Kadungan sa paghanduraw sang International Day of Rural Women kag bulan sang mga pesante, nagapakig-isa ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA-Negros) sa tanan nga mga kababainhan nga magngunguma, mamumugon sa kampo, mangingisda, mga tigulang kag kabataan sa pagpanawagan sa pagbasura sang kontra-pumuluyo nga Rice Liberalization Law. Untaton na ang sistematiko nga pagpamatay kag pagpang-atake sa hanay sang sahing mangunguma. Labi na ang pagpanawagan sang duta, ayuda kag pagkaon sa atubang sang Covid-19 nga pandemya!

Sa paglala sang patriyarkal kag pyudal nga kultura sa sosyedad dala sang dunot nga sistemang malakolonyal kag malapyudal nagapabilin nga manubo ang panan-awan sa mga kababainhan. Masami nga biktima sang diskriminasyon kag pagpanghimulos sa panimalay, sa ginatrabahu-an kag mangin sa sosyedad nga ginaluntaran.

Labi pa nga ang pungsod ang ginapamunu-an sang macho-pasista kag tiraniko nga rehimen US-Duterte sa diin hayagan nga ginabastos ang mga kabanainhan kag normal nga ginahimo kaladlawan ang hambalanon sang rape.

Sa Negros diin padayon nga ginamonopolyo sang mga sakon kag despotiko nga mga agalon mayduta ang malagpad nga kadutaan, biktima ang mga kababainhan nga mangunguma kag mamumugon sa kampo sang lapnagon nga kawad-on sang duta. Tuga sang kawad-on sang palangabuhi-an nangin kabahin ang mga kababainhan sa kaumhan sa produksyon kag pagbaligyaya sang ila kusog-pangabudlay nga mas manubo pa ang sweldo kun ikumpara sa mga kalalakinhan ilabi na sa idalum sang mapiguson nga sistema sang pakyaw nga pagtrabaho.

Dugang sa ila pag-antus ang pagpasar sang kontra-pumuluyo nga Rice Liberalization nga gintunaan sang pagbarato sang presyo sang pagbaklanay sang humay nga nagabalor lamang sang 10-14 pesos bangod sa pagbaha sang imported nga bugas sa merkado. Lubong sa utang kag naputo ang mga kababaihan nga mangunguma bangod indi makabawi ang kita sang ila produkto sa tuman ka dako nga gasto sa pagtaas sang bili sang mga abono kag pestisidyo.

Malala nga gutom kag naga-igod sa kapigaduhon ang malapad nga hanay sang mangunguma nga kababainhan sa atubang sang pangkalibutan nga pandemya labi na nga palpak, pabaya kag wala sang konkreto nga solusyon ang inutil nga rehimen Duterte sa pagsabat sang krisis sosyo-ekonomiko kag ikaayong-lawas nga gina-atubang sang pungsod.

Imbes nga sabton sang rehimen ang demanda sang pumuluyo para sa solusyong medikal, ayuda kag pagkaon, Anti-Terrorism Law ang nangin sabat sini nga naghatag sa iya sang mas labi pa nga gahum agud himuon nga lehitimo ang terorismo sang estado kag labi nga magsabwag sang kakugmat. Nagaserbi ini nga armas sang rehimen agud punggan kag pahipuson ang nagalanog nga panawagan sang pumuluyo para sa pagpalayas sa iya sa poder.

Apang wala sang anuman nga pagpamahug kag pagpanghadlok ang makapugong kag makapahipos sa nagalapad kag naga-isa nga pwersa sang mga rebolusyonaryo nga mga kababainhan upod na ang malapad nga hanay sang pumuluyo sa Negros sa pagpanukot sa rehimen sa iya kapabayaan kag krimen batok sa pumuluyo.

Nagapanawagan ang MAKIBAKA-Negros sa tanan nga palaban kag militanti nga mga kababainhan sa uma kag mangin sa kasyudaran nga padayon nga manindugan kag ubos-kusog nga pamatukan kag ibuyagyag ang tanan nga kontra-pumuluyo nga mga iskema sang rehimen! Pataason ang militansya sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon. Dugmukon kag palayason ang paantus, korap, papet kag tiraniko nga rehimen US-Duterte! ###

Mensahe sang pagpakig-isa sang MAKIBAKA-Negros sa pagselebrar sang International Day of Rural Women