Ipagtanggol ang masang Bikolano mula sa diktadura ni Duterte! Pag-ibayuhin ang armadong pakikibaka sa rehiyon!

Raymundo Buenfuerza | Spokesperson | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | New People's Army
March 29, 2021
Share and help us bring this article to more readers.

Download statement here: PDF

Binabati ng Romulo Jallores Command ang mga pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, milisyang bayan at yunit-pananggol sa sarili sa pagdiriwang ng buong bansa sa ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Pinakamataas na pulang pagsaludo ang iginagawad sa lahat ng nag-alay ng buhay para pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang landas na kanilang hinawan at ang mga kwento ng kanilang pagkamulat at pagbangon ay maisasalin sa susunod pang mga henerasyon ng mga rebolusyonaryo. Mahigpit na pakikipagkapit-bisig din ang inaaalay ng RJC – Bikol sa sambayanang Pilipino na walang lubay na nagpapatatag ng kanilang kolektibong pagbabalikwas laban sa mapang-api’t mapagsamantalang naghaharing uri sa lipunang Pilipino.

Ipagtanggol ang masang Bikolano mula sa diktadura ni Duterte! Pag-ibayuhin ang armadong pakikibaka sa rehiyon!