AUDIO | Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan!

Central Committee | Communist Party of the Philippines
March 29, 2021
Share and help us bring this article to more readers.

Pamahayag sa Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

 

 

 

Download here: PDF | EPUB | MOBI

Read in: English | Pilipino | Spanish | Hiligaynon | Catalan

AUDIO | Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan!