AUDIO | Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!

Central Committee | Communist Party of the Philippines
March 29, 2021
Share and help us bring this article to more readers.

Pahayag ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Pambungad

I. Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma Download

II. Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022 Download

III. Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa git­na ng to­dong kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil

IV. Mag­pun­ya­ging isa­ba­li­kat ang mga tung­ku­lin sa pag­la­ban ng BHB Download

AUDIO | Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!