Archive of Uncategorized

Pemberton, ginhatagan sang pardon kag nakapauli na sa US
September 21, 2020 | Uncategorized

Kibot kag kaakig ang nagsug-alaw sa paghatag ni Rodrigo Duterte sang presidential pardon o absoluto nga pagpatawad sang Septyembre 6 kay Joseph Scott Pemberton, ang suldado nga Amerikano nga nagpatay sa transgender nga si Jennifer Laude sang 2015. Katunga pa lang sa 10-tuig nga sentensya ang kalawig sang iya pagkabilanggo. Sa pahayag sini sang Septyembre […]

Mga ahente nga paniktik, ginsilutan
September 21, 2020 | Uncategorized

Gin-ambus sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Roselyn Jean Pelle Command ang ahente nga paniktik nga si Benedicto Omblero sang Septyembre 4 sa Negros Occidental. Nakumpiska halin sa iya ang duha ka kalibre .45 kag mga bala. Si Omblero elemento sang Military Intelligence Battalion nga ara sa idalom sang 3rd ID, kag katapu sang anti-komunista nga grupong […]

Na­ga­pa­da­ku nga utang sa nga­lan sang pan­dem­ya
August 21, 2020 | Uncategorized

Gin-a­nun­syo sang re­hi­meng Du­ter­te sang Agos­to 6 ang pla­no si­ni nga ma­ngu­tang sang du­gang nga Ᵽ3 tril­yon sa ma­su­nod nga tuig. Pa­ga­ga­mi­ton sang re­hi­men ang mga utang agud ta­bu­nan ang per­mi nga de­pi­si­to sa bad­yet sang pung­sod. Pa­re­ho sa nag­ta­li­wan nga tuig, la­baw nga ku­lang ang pon­do pa­ra sa mga pla­no si­ni nga gas­tu­hon kag […]

Su­per­ga­nan­sya sa ba­ku­na
August 21, 2020 | Uncategorized

Ika­du­ha nga ba­hin sang tat­lo ka par­te nga ser­ye kaa­ngut sa ba­ku­na nga Covid-19 kag in­dustri­ya sa pag­hi­mo sang bu­long. Ba­sa­hon ang una nga ba­hin, “Ba­ku­na sa Covid-19 kag ang sa­kon nga Big Phar­ma,” sa Ang Ba­yan, Agos­to 7, 2020. Lam­pas sa ki­na­an­dan nga ga­nan­sya, na­ga­ku­ri­pon ang mga mo­no­pol­yong ka­pi­ta­lis­ta sang kum­pan­ya nga Big Phar­ma […]

Kumpanya sa konstruksyong nag-alagad sa large scale mining ug multinasyunal, gisilotan sa NPA-South Cotabato
August 03, 2020 | Uncategorized

Usa ka aksyong pagsilot ang gipahamtang sa New People’s Army-South Cotabato batok sa ABU-Gemma Construction Company, usa ka lokal nga kontraktor sa mayor nga mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon sa Far South Mindanao. Ang naasoyng aksyon nahitabo niadtong Hunyo 15, 2020 sa Purok Pag-asa, Brgy. Veterans, sa lungsod sa Surallah. Pipila ka mga dagkung ekwipo […]

NPA-South Cotabato punishes construction company catering to large scale mining and multinationals
August 03, 2020 | Uncategorized

The New People’s Army-South Cotabato carried out a punitive action against the ABU-Gemma Construction Company, a local contractor of major government infrastructure projects in the Far South Mindanao Region. The action took place on June 15,2020 in Purok Pag-asa, Brgy. Veterans, Surallah town. Several company heavy equipments were burned in the said incident. Damages are […]

Tungkol sa Huwad na Kagandahang Loob ni Duterte
August 03, 2020 | Uncategorized

Ang diumano’y alok ni Duterte ng libreng pagpapabakuna sa mga kasapi ng NPA ay huwad na kagandahang-loob at walang batayang pagyayabang. Malaking kasinungalingan ang sabi niyang gusto niyang “manatiling malusog” ang NPA. Ilang ulit nang pinatunayan ng tiranong si Duterte na hindi siya marunong maging makatao. Katunayan, sa araw-araw, ang mga tao na pinararatangang ng […]

Comment on Duterte’s false magnanimity
August 03, 2020 | Uncategorized

Duterte supposed offer of free vaccination shots for NPA members is false magnanimity and baseless bragging. His claim that he wants the NPA “to stay healthy” is a big lie. The tyrant Duterte has repeatedly proved himself incapable of basic humanitarian concern. Everyday people accused by the military of being NPA members are being killed […]

Pinakamataas nga pagpasidungog sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas kay Kaupod Fidel V. Agcaoili
July 29, 2020 | Uncategorized

Nagapangasubo ang bilog nga rebolusyonaryong pwersa sa pagtaliwan ni Kaupod Fidel V. Agcaoili sang Hulyo 23, 2020 sa Utrecht, The Netherlands. Siya nagaedad sang 75 anyos. Ginapaabot sang Komite Sentral ang pagpakig-unong sa asawa niya nga si Chit kag ila mga anak kag apo, sa tanan nga organisasyon sang National Democratic Front of the Philippines […]

Continue the fight to bring ABS-CBN back on air

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in denouncing Duterte’s minions in the House of Representatives for voting down the franchise application of ABS-CBN effectively shutting down completely its operations. Duterte’s gangsters in Congress completely ignored the clamor of the Filipino people for ABS-CBN to continue its operation, especially at this […]