Publications

Dangadang 2018 Special Issue
January 12, 2019

Naan-anay nga ilaksid ti CPLA! Labanan ti nailian a panangidadanes ken makidangadang para iti karbengan iti bukod-a-pangngeddeng ken demokrasya! Download Here

Read more

Ang Paghimakas December 2018
December 26, 2018
Read more

Kalatas October 2018 [Editoryal: Buong-tapang na labanan ang lahat ng teroristang pakana ni Duterte]
November 28, 2018

Download: Kalatas 2018 October

Read more

Botad
November 18, 2018

Ti Botad ket ti opisyal a pablaak ti rebolusyonaryo a tignayan ti Kalinga a pakadamagan ti umili ti pudno a mapaspasamak iti probinsya, rehiyon ken iti nasyunal. Rumuar daytoy tunggal tallo a bulan iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Download PDF:  July-September 2018 October-December 2018

Read more

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte
October 16, 2018

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte Download here.

Read more

Larab
August 08, 2018

Rebolusyonaryo nga Panmasa nga Mantalaan han Sinirangan Bisayas Download PDF: Enero 2019 Hulyo-Agosto 2018 Mayo-Hunyo 2018

Read more

Daba-daba
August 07, 2018

  Download PDF: December 2018 | Special Issue July 2018

Read more

Kalatas
August 01, 2018

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Read more

Dangadang
August 01, 2018

Ti Dangadang ket rebolusyonaryo a pagiwarnak iti Amianan-Laud a Luzon iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Maipablaak ditoy dagiti damdamag kadagiti aksyon ti Bagong Hukbong Bayan ken dangadang ti umili kasta met ti panagamiris kadagiti isyu apakaseknan ti umili. Silulukat ti Dangadang iti aniaman a saludsod, dillaw, singasing, koresponsal ken pangkultura a parnuay tapno […]

Read more

Ang Paghimakas | June 2018
June 01, 2018

Download here:   Ang Paghimakas June 2018

Read more