Archive of Publications

Ulos | Ginintuang Edisyon (2018-2019)
April 18, 2022 |

Pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)

Dangadang | April 2022
April 17, 2022

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Ispading 2022
April 09, 2022 |

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Kalatas Komiks | Digmang Bayan, Sagot sa terorismo ng estado
April 04, 2022
Kalatas | March 2022
March 31, 2022

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Pulang Silangan | March 2022
March 31, 2022

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Kalatas Komiks | Nay, 18 na ako!
March 29, 2022
Kalatas Special Issue | March 29, 2022
March 29, 2022

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Pulang Silangan | March 29, 2022
March 29, 2022

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Ang Pulang Larangan | January-March 2022
March 28, 2022

Ang Ang Pulang Larangan ay ang rebolusyonaryong pahayagang masa sa Palawan.

n/a