Archive of Publications

Dangadang 2018 Special Issue
January 12, 2019 |

Naan-anay nga ilaksid ti CPLA! Labanan ti nailian a panangidadanes ken makidangadang para iti karbengan iti bukod-a-pangngeddeng ken demokrasya! Download Here

Ang Paghimakas December 2018
December 26, 2018 |
Botad
November 18, 2018 |

Ti Botad ket ti opisyal a pablaak ti rebolusyonaryo a tignayan ti Kalinga a pakadamagan ti umili ti pudno a mapaspasamak iti probinsya, rehiyon ken iti nasyunal. Rumuar daytoy tunggal tallo a bulan iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Download PDF:  July-September 2018 October-December 2018

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte
October 16, 2018 |

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte Download here.

Daba-daba
August 07, 2018 |

  Download PDF: December 2018 | Special Issue July 2018

Kalatas
August 01, 2018 |

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Dangadang
August 01, 2018 |

Ti Dangadang ket rebolusyonaryo a pagiwarnak iti Amianan-Laud a Luzon iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Maipablaak ditoy dagiti damdamag kadagiti aksyon ti Bagong Hukbong Bayan ken dangadang ti umili kasta met ti panagamiris kadagiti isyu apakaseknan ti umili. Silulukat ti Dangadang iti aniaman a saludsod, dillaw, singasing, koresponsal ken pangkultura a parnuay tapno […]

Ang Paghimakas | June 2018
June 01, 2018 |

Download here:   Ang Paghimakas June 2018

Ang Paghimakas | December 2017
December 01, 2017 |

Download here: Ang Paghimakas December 2017