Publications

Larab
August 08, 2018

Rebolusyonaryo nga Panmasa nga Mantalaan han Sinirangan Bisayas Download PDF: Enero 2019 Hulyo-Agosto 2018 Mayo-Hunyo 2018

Read more

Daba-daba
August 07, 2018

  Download PDF: December 2018 | Special Issue July 2018

Read more

Kalatas
August 01, 2018

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Read more

Dangadang
August 01, 2018

Ti Dangadang ket rebolusyonaryo a pagiwarnak iti Amianan-Laud a Luzon iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Maipablaak ditoy dagiti damdamag kadagiti aksyon ti Bagong Hukbong Bayan ken dangadang ti umili kasta met ti panagamiris kadagiti isyu apakaseknan ti umili. Silulukat ti Dangadang iti aniaman a saludsod, dillaw, singasing, koresponsal ken pangkultura a parnuay tapno […]

Read more

Ang Paghimakas | June 2018
June 01, 2018

Download here:   Ang Paghimakas June 2018

Read more

Ang Paghimakas | December 2017
December 01, 2017

Download here: Ang Paghimakas December 2017

Read more

Ang Paghimakas | June-April 2004
June 01, 2004

Download here: Ang Paghimakas June-April 2004

Read more

Ang Paghimakas | Oct-Dec 2001
October 01, 2001

Download here: Ang Paghimakas October-December 2001

Read more