Archive of Features

Ang walang humpay na paglaban ng Barangay Ekserya
November 07, 2019 |

Matagal nang ipinaglalaban ng mga residente sa Ekserya, isang barangay sa Negros, ang kanilang karapatan para sa lupa sa gitna ng matitinding kampanyang panunupil sa isla. Patuloy nilang ipinagtatanggol ang kanilang mga tagumpay, katulong ang sangay ng Partido sa lokalidad at ng milisyang bayan. Isa si Kasamang Dereba sa mga nakasaksi sa pag-usbong ng rebolusyonaryong […]

Buhay na demokrasya sa pagresolba sa mga tunggalian ng mga tribu
November 07, 2019 |

Sa kabila ng pag-iral ng pasistang tiraniya, binubuhay ng mamamayan ang demokrasya sa landas ng pakikibaka. Matatagpuan ito sa mga organisasyon ng mamamayan, kanilang mga organo ng kapangyarihang pampulitika at gubyernong bayan, sa loob ng Partido Komunista at ng Bagong Hukbong Bayan. Sa Cordillera, dumadaloy ang demokrasya sa ugnayan ng mga katutubo at Partido Komunista […]

Buhay na demokrasya: Demokrasya sa Bagong Hukbong Bayan
October 07, 2019 |

Sa kabila ng pag-iral ng pasistang tiraniya, binubuhay ng mamamayan ang demokrasya sa landas ng pakikibaka. Matatagpuan ito sa mga organisasyon ng mamamayan, kanilang mga organo ng kapangyarihang pampulitika at gubyernong bayan, sa loob ng Partido Komunista at ng Bagong Hukbong Bayan. Sa mga ito dumadaloy ang boses ng mga uring api at demokratikong sektor, […]