Archive of Editorials

Crush the monster Duterte
July 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translations: Pilipino | Bisaya The Duterte regime is now set on surpassing all previous reactionary regimes in terms of corruption, abuses, oppression and treachery in just a span of four years. Under his tyrannical reign, vast amounts of wealth and power have been accumulated by the monster Duterte, as well as by his bureaucrat capitalist […]

Puksain ang halimaw na si Duterte
July 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Nakatakda nang higitan ng rehimeng Duterte ang lahat ng nagdaang reaksyunaryong rehimen sa sukatan ng korapsyon, pang-abuso, panunupil at pagtataksil sa loob lamang ng apat na taon. Sa ilalim ng kanyang tiranikong paghahari, nagkamal ng labis-labis na yaman at kapangyarihan ang halimaw na si Duterte, pati na ang kanyang mga alipures na burukratang kapitalista at […]

Pukanon ang halimaw nga si Duterte
July 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translations: Pilipino | English Malabwan na sa rehimeng Duterte ang tanang nangaging reaksyunaryong rehimen sa hisgutanang sa korapsyon, pagpangabuso, pagpanumpo ug pagluib sulod lamang sa upat ka tuig. Ilalum sa iyang tiranikong paghari, naghakop og sobra-sobrang bahandi ug gahum ang halimaw nga si Duterte, lakip na ang iyang mga alipures nga burukratang kapitalista ug burgesyang […]

Rise up and end the oppressive and heedless regime
June 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Social inequalities in the country have worsened alongside sharpening of contradictions as the Duterte regime adopts militarist and anti-people measures to confront the Covid-19 pandemic. While a few remain insulated in their mansions and palaces and continue to accumulate wealth, abuse power and engorge themselves in the masses’ sweat and blood, millions of people are […]

Mag-al­sa at wa­ka­san ang pa­hi­rap at pa­ba­yang re­hi­meng US-Du­ter­te
June 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Lalong lumalala ang dating di pagkakapantay-pantay sa lipunang Pilipino kasabay ng pagtalim ng mga kontradiksyon dahil sa mi­li­ta­ris­ta at an­ti-ma­ma­ma­yang pag­ha­rap ng re­hi­meng Du­ter­te sa pan­dem­yang Covid-19. Ha­bang ang ii­lan ay na­sa mga man­syon at pa­la­syong ma­la­yo sa sa­kit, pa­tu­loy na nag­ka­ka­mal ng ya­man, nag-aa­bu­so ng ka­pang­ya­ri­han at na­bu­bun­dat sa pa­wis at du­go ng anak­pa­wis, […]

Moalsa ug tapuson ang paantus ug mapasagarong rehimeng US-Duterte
June 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Labaw nga migrabe ang kanhing dili pagkaangay-angay sa katilingbang Pilipino kadungan sa paghait sa mga kontradiksyon tungod sa militarista ug anti-katawhang pag-atubang sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19. Samtang ang pipila anaa sa mga mansyon ug palasyong layo sa sakit, padayon nga naghakop og bahandi, nangabuso sa gahum ug nabusog sa singot ug dugo sa […]

Unite against the Anti-Terror Bill! Overthrow the US-Duterte regime!
June 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Party urges all democratic sectors–health workers, drivers, women and children, media workers, artists and cultural workers, teachers and government employees, the youth and students, movie and television personalities, small professionals, the religious and all workers, peasants, the urban poor and unemployed–to unite and bring together all their grievances and aspirations. Translation/s: Pilipino | Bisaya […]

Magkaisa laban sa Anti-Terror Bill! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
June 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Hinihikayat ng Partido ang lahat ng demokratikong sektor—ang mga manggagawang pangkalusugan, mga drayber, kababaihan at mga bata, mga taong-midya, mga artista at manggagawang pangkultura, mga guro at kawani ng pamahalaan, mga kabataan at estudyante, mga personalidad sa telebisyon at sine, maliliit na propesyunal, taong-simbahan at lahat ng manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod at walang hanapbuhay—na magkaisa […]

Mag­hiu­sa ba­tok sa Anti-Ter­ror Bill! Ibag­sak ang re­hi­meng US-Du­ter­te!
June 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Gi­na­aw­hag sa Par­ti­do ang ta­nang de­mok­ra­ti­kong sek­tor—ang mga ma­mu­mu­ong pang­la­was, mga dray­ber, ka­ba­ba­yen-an ug mga ba­ta, mga ta­wong-mid­ya, mga ar­tis­ta ug ma­mu­mu­ong pang­kul­tu­ra, mga mag­tu­tud­lo ug emple­ya­do sa gub­yer­no, mga ka­ba­tan-o­nan ug es­tud­yan­te, mga per­so­na­li­dad sa te­le­bi­syon ug si­ne, gag­mayng pro­pe­syu­nal, ta­wong-sim­ba­han ug ta­nang ma­mu­muo, mag-uu­ma, ka­bus sa ka­syu­da­ran ug wa­lay pa­ngi­na­bu­hi­an—nga mag­ka­hiu­sa ug hug­pu­ngon […]

Hardships and perils due to incompetent government
May 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime is slow and dimwitted in facing the Covid-19 pandemic. It has chosen not to fund mass testing, contact tracing and isolation. It is prioritizing its loan-driven infrastructure projects, the purchase of helicopters, cannons and bombs, and of course, pocketing shares in these contracts. Translation/s: Pilipino | Bisaya The Filipino people are undergoing […]