Archive of Editorials

Duterte is putting the country in the middle of the battle of imperialist giants
November 21, 2018 |

President Rodrigo Duterte recently expressed apprehension over the possible break-out of armed confrontation between the US and China in the South China Sea (SCS). He claims, China is “already in possession” of the sea and that US military drills are only provoking counter-action. The Philippines will suffer in the event of such a war in […]

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to
November 21, 2018 |

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab […]

Duterte’s foul lies and cruel fascism
November 07, 2018 |

Over the past weeks, Duterte and his fascist cabal have shamelessly twisted facts in their vile aim to slander the Party and revolutionary movement. This is a desperate attempt to justify ever repressive measures to suppress the people’s resistance to his tyrannical and terrorist reign. First, he ridiculoulsy accused the NPA of being behind the […]

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte
November 07, 2018 |

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista. Una, hangal niyang isinakdal ang […]

Nangalisbo nga mga bakak ug bangis nga pasismo ni Duterte
November 07, 2018 |

Niining milabayng mga semana, walay kaulaw si Duterte ug iyang mga pasistang alipures sa pagtuis sa kamatuoran sa walay-kapaingnang tinguha nga dauton ang Partido ug rebolusyonaryong kalihukan. Usa kini ka desperadong pagsulay nga hatagan ug katarungan ang labawng mapanumpuong mga lakang aron sumpuon ang pagsukol sa katawhang Pilipino sa iyang tiraniko ug teroristang paghari. Una, […]

The countryside is fertile ground for intensifying the people’s war
October 21, 2018 |

Every field and mountain in the vast Philippine countryside is marked by poverty and hunger. The poor peasants, farm workers and toiling masses suffer relentless exploitation and oppression. Theirs is an intense aspiration to end more than one century of semifeudalism which are virtual fetters of the past and barriers to social liberation. The peasant […]

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan
October 21, 2018 |

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na […]

Labanan ang panlilinlang at mga hakbanging anti-demokratiko ni Duterte
October 07, 2018 |

  Isang engrandeng saywar laban sa mamamayang Pilipino ang isinasagawa ngayon ng rehimeng US-Duterte. Sa ngalan ng “pagsugpo sa Red October,” pakana diumano ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) para ibagsak si Rodrigo Duterte ngayong Oktubre, pinagbabantaan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na supilin ang saligang mga karapatang demokratiko ng mamamayang Pilipino. Tahasang […]

Hold the US-Duterte regime accountable for worsening economic and political crisis
September 21, 2018 |

The Filipino people are gravely suffering under the increasingly acute economic and political crisis of the ruling system under the US-Duterte regime. This is a result of the regime’s adamance to implement neoliberal economic policies while imposing its tyranny and fascism to railroad these policies and establish its dictatorship. The backward, non-industrial, agrarian, import-dependent and […]

Singilin ang rehimeng US-Duterte sa sumisidhing krisis sa ekonomya at pulitika
September 21, 2018 |

Labis ang pagdurusa ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng papalubhang krisis sa ekonomya at pulitika ng naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Bunga ito ng pagmamatigas ng rehimen na ipatupad ang mga patakarang neoliberal sa ekonomya habang pinaghahari ang tiraniya at pasismo upang isagasa ang mga patakarang ito at itatag ang kanyang diktadura. Patuloy […]