Archive of Editorials

Shatter the illusion of democracy under Duterte’s tyranny
May 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte tyrannical regime stole the recent midterm elections. Duterte employed strongman tactics and vast state powers and resources to ensure that the outcome of the elections will favor his ambition to control the congress and the entire government.. The midterm elections are being falsely touted as a show of overwhelming support for Duterte. But […]

Basagin ang ilusyon ng demokrasya sa ilalim ng tiraniya ni Duterte
May 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Ninakaw ng tiranikong rehimeng Duterte ang nagdaang eleksyon. Nambraso si Rodrigo Duterte at gumamit ng rekurso at pondo ng estado para tiyaking pabor sa kanyang hangaring kontrolin ang kongreso at buong reaksyunaryong gubyerno ang resulta nito. Maling inilalarawan ang nagdaang eleksyon bilang patunay ng malalim na suporta para kay Duterte. Malayong malaya o patas ito. […]

La­ba­nan ang pa­ka­nang da­ya­in ni Du­ter­te ang elek­syon
May 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Da­pat ma­hig­pit na mag­kai­sa at mag­han­da ang ma­la­wak na ma­sa ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no, la­hat ng ka­ni­lang pat­ri­yo­ti­ko at de­mok­ra­ti­kong pwer­sa, opo­si­syong pu­li­ti­kal at iba pang sek­tor pa­ra la­ba­nan ang is­ke­ma ng pa­sis­tang re­hi­meng Du­ter­te na da­ya­in ang na­pi­pin­tong elek­syo­n. Kai­la­ngang da­ya­in ni Du­ter­te ang da­ra­ting na elek­syon da­hil wa­lang tsan­sang ma­na­lo ang mas marami sa […]

Resist US military domination and Chinese intrusions
April 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Events over the past several weeks reveal the country’s dismal state of non-independence and the necessity to struggle for national sovereignty. The country was turned into a virtual playground where big power bullies showed off their military and economic might, while the US-Duterte regime displayed slavishness and inability to uphold the country’s patrimony and sovereignty. […]

Labanan ang dominasyong militar ng US at panghihimasok ng China
April 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Ipinapakita ng mga pangyayari nitong nagdaang mga linggo ang kalunus-lunos na kawalang-kalayaan ng Pilipinas at pangangailangang makibaka para sa pambansang soberanya. Ang bansa’y nagmistulang palaruan ng malalaki’t makapangyarihang siga para ipangalandakan ang kanilang lakas sa militar at ekonomya, habang asal-alipin at inutil ang rehimeng US-Duterte sa pagtaguyod ng pambansang patrimonya at soberanya ng Pilipinas. Sa […]

Unleash wide-scale land reform and smash Duterte’s brutal war in the countryside
April 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

In the face of the intensified brutality of Duterte’s total war in the countryside, the peasant masses with their revolutionary forces must unleash a widespread land reform movement as an important backbone of the people’s all-out resistance against the rampaging fascist regime. Employing absolute powers, Duterte has imposed a reign of terror across the country. […]

Masaklaw na isulong ang reporma sa lupa at gapiin ang digmaan ni Duterte sa kanayunan
April 07, 2019 | Ang Bayan | Archives | Editorials

Sa harap ng pinasidhing brutalidad ng todong gera ni Duterte sa kanayunan, dapat iluwal ng masang magsasaka at mga rebolusyonaryong pwersa ang isang masaklaw na kilusan para sa reporma sa lupa bilang mahalagang gulugod ng ubos-kayang paglaban sa pasistang rehimen. Gamit ang absolutong kapangyarihan, ipinataw ni Duterte ang paghahari ng teror sa buong bansa. Sa […]

Labanan ang “kontra-insurhensyang” pakana para sa pasistang diktadura
March 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Nakakambyo na ang paghahanda ng rehimeng Duterte para itatag ang isang pasistang diktadura. Batid niyang dapat umusad nang mabilis ang kanyang pakana sa loob ng humigit-kumulang isang taon bago siya maubusan ng kapangyarihan. Pwede niyang piliing iratsada ang planong baguhin ang konstitusyon o kaya’y tahasang ideklara ang batas militar. Depende ito sa isusulong ng mga […]

Address the grievances of millions amid crisis
March 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

The social and economic conditions of the Filipino people continue to deteriorate unabatedly under the Duterte regime as a result of its burdensome policies. Their daily individual effort to survive is always a losing struggle. The Duterte regime throws them mere crumbs to scrounge on, while giving the big oligarchs all opportunities to amass wealth. […]

Harapin ang hi­na­ing ng milyun-mil­yon sa git­na ng kri­sis
March 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat nitong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pakikiba­ka pa­ra ma­bu­hay. Hi­na­ha­gi­san si­la ni Du­ter­te ng masisimot na mumo ha­bang bi­nu­bu­sog ang ma­la­la­king oli­gar­kong nag­pa­pa­ka­bun­dat. Ang umii­ral na kun­di­syon ay nag­tu­tu­lak sa mga […]