Archive of Editorials

Duterte is exploiting the Covid-19 crisis to impose fascist dictatorship
April 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime is exploiting the Covid-19 crisis to further accumulate authoritarian powers and tighten its grip on power. The pandemic is far from contained. Yet instead of more aggressively undertaking needed public health measures, it is threatening to further mobilize its military forces and place the country under martial law “total lockdown” and establish […]

Si­na­sa­man­ta­la ni Du­ter­te ang Covid-19 pa­ra ipa­taw ang pa­sis­tang dik­ta­du­ra
April 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si­na­sa­man­ta­la ng re­hi­meng Du­ter­te ang kri­sis ng pandemyang Covid-19 upang la­long pa­la­wa­kin ang ka­pang­ya­ri­hang dik­ta­dor at pa­hig­pi­tin ang ka­pit ni­to sa po­der. Ma­ta­pos bi­gong pi­gi­lan ang pag­ka­lat ng bay­rus ga­mit ang mi­li­taristang lockdown, nag­ba­ban­ta ito nga­yong gagamit ng ba­tas mi­li­tar at ipa­kat ang mga sun­da­lo pa­ra ipai­la­lim ang ban­sa sa “to­tal lockdown” sa nga­lan ng […]

The Covid-19 pandemic has become more than just a health concern
April 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

From being a health crisis, the situation brought about by the Covid-19 pandemic has rapidly developed into an economic, social and political crisis. More and more get infected and die in the Philippines and across the globe. Simultaneously, more and more Filipinos suffer from hunger, disease and other hardships brought about by Duterte’s lockdown imposed […]

Ang pandemyang Covid-19 ay hindi usaping pangkalusugan na lamang
April 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

  Mu­la sa isang kri­sis sa pam­pub­li­kong ka­lu­su­gan, ang sit­wa­syong ibi­nun­sod ng pan­dem­yang Covid-19 ay ma­bi­lis na na­mu­muo na isang kri­sis sa eko­nom­ya, ka­bu­ha­yan ng ma­sa, at pu­li­ti­ka. La­lo pang du­ma­ra­mi ang ka­so ng na­ha­ha­wa at na­ma­ma­tay sa Pi­li­pi­nas at buong mun­do. Ka­sa­bay ni­to, la­lo ring du­ma­ra­mi ang mga Pi­li­pi­nong du­ma­ra­nas ng gu­tom, hi­rap at […]

Resist Duterte’s anti-poor and anti-democratic Luzon lockdown
March 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translation/s: Pilipino Duterte’s order to lockdown Luzon against the spread of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is anti-poor and anti-democratic. It has resulted in widespread chaos, and extreme hardship and inconvenience to workers and ordinary people. Duterte has further enraged the people for imposing the restrictive and repressive lockdown. More than 40,000 police personnel and […]

Labanan ang anti-mahirap at anti-demokratikong Luzon lockdown ni Duterte
March 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translation/s: English Anti-mahirap at anti-demokratiko ang ipinag-utos ni Duterte na “Luzon Lockdown,” bilang solusyon sa pagkalat ng Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Nagreresulta ito sa malawak na kaguluhan, at labis na pahirap at perwisyo sa mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Lalong ginatungan ni Duterte ang galit sa kanya ng sambayanan sa paghihigpit at panggigipit sa ilalim […]

Kolektibong kumilos upang labanan ang banta ng epidemyang Covid-19
March 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Mabilis na lumalaganap ang Covid-19. Ang bagong tipong ito ng coronavirus ay umapekto na sa mahigit 100,000 at pumatay ng mahigit 3,400 mula nang lumitaw tatlong buwan na ang nakararaan sa mahigit 80 bansa. Mayroong tunay na banta ng epidemyang Covid-19 sa Pilipinas, kung saan anim na kaso na ang kumpirmadong kaso kapwa sa mga […]

Igiit ang ganap na pagbasura sa VFA at lahat ng di-pantay na tratadong militar
February 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa harap ng kamakailang pag-abiso ng rehimeng Duterte sa gubyerno ng US ng intensyon nitong wakasan ang Visiting Forces Agreement (VFA), tungkulin ng mamamayang Pilipino na igiit ang ganap na pagpawi sa tratado at igiit ang iba pang panawagan para sa pagtatanggol sa pambansang soberanya. Ang pagpirma ni Duterte sa notice of termination (pabatid sa […]

Duterte’s hollow stance against VFA
February 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Pres. Rodrigo Duterte recently repeated his rants against the US government. Last month, he announcd that he will push for the abrogation of the Visiting Forces Agreement (VFA). He said that he will carry this out within a month if the US fails to reverse the cancellation of his rabid henchman, now senator, Ronald “Bato” […]

Hungkag ang asta ni Duterte laban sa VFA
February 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Kamakailan ay inulit na naman ni Pres. Rodrigo Duterte ang kanyang pagmamaktol sa gubyerno ng US. Nitong huli, inanunsyo niya na itutulak niya ang pagbabasura sa Visiting Forces Agreement (VFA). Gagawin daw niya ito sa loob ng isang buwan, kung hindi aayusin ng US ang visa o papeles ng masugid niyang tagapalakpak, ngayo’y senador, na […]