Editorials

Magmartsa sa landas ng armadong pakikibaka hanggang tagumpay
January 21, 2019

Sa Marso 29, gugunitain ng sambayanang Pilipino at lahat ng kanilang rebolusyonaryong pwersa ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Okasyon ito para ipagdiwang ang mga tagumpay na natipon sa limang dekada ng mabalasik na armadong paglaban sa mga armadong galamay ng sinusuportahan ng US na reaksyunaryong gubyerno ng mga nang-aapi at […]

Read more

Key economic and political prospects for 2019
January 07, 2019

Let us take stock of the key economic and political prospects for 2019 in order and firmly carry out our tasks to further strengthen the Party and advance the people’s revolutionary struggles. This year, the Party calls on the Filipino people to intensify with all energy the struggle to oust the puppet, fascist and corrupt […]

Read more

Mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019
January 07, 2019

Sapulin natin ang mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019 upang matatag na maisulong ang ating mga tungkulin para ibayong palakasin ang Partido at isulong ang mga re­bo­lusyonaryong pakikibaka ng bayan. Nananawagan ang Par­­tido sa mamamayang Pilipino na sa taong ito ay ubos-kayang paigtingin ang paki­ki­baka para patalsikin ang papet, pasista […]

Read more

Libong pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng ating Partido
December 21, 2018

Ngayong Disyembre, gugunitain at ipagdiriwang ng buong Partido at ng sambayanang Pilipino ang ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo’t isang rali, pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at aktibista sa mga pabrika, paaralan at sa mga base at larangang gerilya ng […]

Read more

Fight the US-Duterte regime’s fascist terrorism and Memo Order 32
December 07, 2018

The US-Duterte regime has formally put almost half the nation under militarization and military rule when it issued Memorandum Order 32. Using the order, Rodrigo Duterte directly deployed additional battalions to Eastern Visayas, Negros Island and Bicol to supposedly counter “lawless violence and terrorism.” In reality, MO 32 imposed martial law on the four regions […]

Read more

La­ba­nan ang ma­la­wa­kang pa­sis­tang te­ro­ris­mo at Me­mo Order 32 ng re­hi­meng US-Du­ter­te
December 07, 2018

Por­mal nang ipi­naii­la­lim ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mi­li­ta­ri­sa­s­yon at pag­ha­ha­ring mi­li­tar ang ka­lak­han ng ban­sa nang ini­la­bas ni­to ang Me­mo­ran­dum Order (MO) 32. Ga­mit ito, di­rek­tang nag­ta­la­ga si Rod­ri­go Du­ter­te ng dag­dag na mga ba­tal­yon sa Eastern Visayas, Isla ng Neg­ros at Bicol pa­ra apu­la­in diu­ma­no ang “ka­ra­ha­san at te­ro­ris­mo” sa na­tu­rang mga re­hi­yon. Sa […]

Read more

Duterte is putting the country in the middle of the battle of imperialist giants
November 21, 2018

President Rodrigo Duterte recently expressed apprehension over the possible break-out of armed confrontation between the US and China in the South China Sea (SCS). He claims, China is “already in possession” of the sea and that US military drills are only provoking counter-action. The Philippines will suffer in the event of such a war in […]

Read more

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to
November 21, 2018

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab […]

Read more

Duterte’s foul lies and cruel fascism
November 07, 2018

Over the past weeks, Duterte and his fascist cabal have shamelessly twisted facts in their vile aim to slander the Party and revolutionary movement. This is a desperate attempt to justify ever repressive measures to suppress the people’s resistance to his tyrannical and terrorist reign. First, he ridiculoulsy accused the NPA of being behind the […]

Read more

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte
November 07, 2018

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista. Una, hangal niyang isinakdal ang […]

Read more