Archive of Editorials

Repudiate deception and oppression
October 07, 2019 |

Deception and oppression. Everyday, this is what Duterte and the AFP/PNP bring to the people in farms and mountains. They promise “Peace” and “Stability,” but their war against the people engenders only violence and poverty. Their showcase “services” fail to conceal the deep-seated problems of poverty and joblessness caused by land grabbing and dispossession. That […]

Itakwil ang panloloko at pang-aapi
October 07, 2019 |

Panloloko at pang-aapi. Ito ang araw-araw na hatid ni Duterte at ng AFP/PNP sa masang naghihirap sa mga bukid at bundok. “Kapayapaan” at “Kapanatagan” ang pangako, subalit pawang karahasan at kahirapan ang bunga ng walang puknat na gera laban sa bayan. Hindi mapagtakpan ng mga pakitang-taong “serbisyo” ang malawak na paghihirap at kawalang hanapbuhay bunga […]

Firmly resist the Duterte regime’s fascism
September 21, 2019 |

Almost five decades ago, Ferdinand Marcos placed the entire country under martial law which launched his brutal dictatorial rule. For 14 years, the Filipino people resisted valiantly and fought on all arenas of struggle. The Filipino people today are subjected to same fascist brutalities and cruelties under Duterte’s de facto martial rule. Attacks against the […]

Puspusang labanan ang pasismo ng rehimeng Duterte
September 21, 2019 |

Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal na paghaharing diktadura. Sa loob ng 14 na taon, matapang na lumaban ang mamamayang Pilipino sa lahat ng larangan ng pakikibaka. Napapailalim ngayon ang sambayanang Pilipino sa katulad na pasistang brutalidad at kabangisan […]

Duterte’s counterinsurgency will fail
September 07, 2019 |

Like a broken record, Duterte has repeatedly declared that his regime will crush the New People’s Army (NPA). Recently, he threatened anew that “something big will happen” amid the failures of the Armed Forces of the Philippines’ (AFP) focused and sustained military operations in the countryside. Instead, the all-out war under the DSSP Kapayapaan and […]

Mabibigo ang programang “kontra-insurhensya” ni Duterte
September 07, 2019 |

Parang sirang plaka si Rodrigo Duterte sa kanyang paulit-ulit na pagdedeklarang magagapi ng kanyang rehimen ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kamakailan, nagbanta na naman siyang may “mangyayaring malaki” sa harap ng mga kabiguan ng nakapokus at sustenidong mga operasyong militar at saywar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanayunan. Sa halip na magapi, […]

Resist the threat of martial law in campuses
August 21, 2019 |

The Duterte fascist regime has evil plans. Rodrigo Duterte and his minions wish to impose tyrannical rule on universities because of their deep resentment against students and teachers openly opposing the fascist regime. Over the past weeks, Bato dela Rosa, Duterte’s loyal attack dog, has been using his senate position to bark at youth activists […]

Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus
August 21, 2019 |

Maitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari. Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, […]

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus
August 21, 2019 |

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari. Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga […]

End Duterte’s terror in Negros & across the country
August 07, 2019 |

Negros is drenched in blood. Once again, the Duterte monster spewed a thousand bullets against the defenseless. His death squads in the island mounted another round of killings of ordinary people over the past month. No less than 16 were killed, including a former mayor, an elected council, a school principal and other officers in […]