Editorials

Buong-ta­pang na ma­ki­ba­ka pa­ra wa­ka­san ang ti­ra­ni­ya ni Du­ter­te!
June 21, 2019

Buong-ta­pang na ma­ki­ba­ka upang wa­ka­san ang sa­lot na pag­ha­ha­ring ti­ra­ni­ko ni Du­ter­te sa la­long ma­da­ling pa­na­hon. Ba­wat sag­lit na nag­pa­pa­ka­sa­sa si­ya sa ka­pang­ya­ri­han, la­long bu­mi­bi­gat ang pa­sa­nin at pa­sa­kit ng ba­yan. Sa ila­lim ng kan­yang mag­ta­tat­long taon nang pag­ha­ha­ri, la­long du­ma­us­dos ang ka­bu­ha­yan ng ma­ma­ma­yan at su­mad­sad ang eko­nom­ya. Lu­ma­la­la ang di­s­emple­yo, bu­mi­gat ang pa­sa­ning […]

Read more

Ilantad at labanan ang bulok at pahirap na kongreso ni Duterte
June 07, 2019

Mabilis na uminit ang pag-aagawan ng mga burukrata-kapitalista sa pwesto pagkatapos ng eleksyon. Hindi bababa sa apat ang nagpahayag ng intensyong maging Speaker (o pinuno) ng Mababang Kapulungan. Sa Senado, nagbabrasuhan ang mga senador para makuha ang pamumuno ng makapangyarihang mga komite. Nagriribalan man, ang totoo’y nagkakaisa ang mga pulitiko at partidong ito sa adyenda […]

Read more

Expose and oppose Duterte’s rotten and oppressive congress
June 07, 2019

The competition of bureaucrat-capitalists vying for positions escalated quickly after the elections. No less than four expressed their intention to become the Speaker of the House of Representatives. In the Senate, senators are involved in arm twisting to get hold of powerful committees. Even as they compete against each other, these politicians and parties actually […]

Read more

Shatter the illusion of democracy under Duterte’s tyranny
May 21, 2019

The Duterte tyrannical regime stole the recent midterm elections. Duterte employed strongman tactics and vast state powers and resources to ensure that the outcome of the elections will favor his ambition to control the congress and the entire government.. The midterm elections are being falsely touted as a show of overwhelming support for Duterte. But […]

Read more

Basagin ang ilusyon ng demokrasya sa ilalim ng tiraniya ni Duterte
May 21, 2019

Ninakaw ng tiranikong rehimeng Duterte ang nagdaang eleksyon. Nambraso si Rodrigo Duterte at gumamit ng rekurso at pondo ng estado para tiyaking pabor sa kanyang hangaring kontrolin ang kongreso at buong reaksyunaryong gubyerno ang resulta nito. Maling inilalarawan ang nagdaang eleksyon bilang patunay ng malalim na suporta para kay Duterte. Malayong malaya o patas ito. […]

Read more

La­ba­nan ang pa­ka­nang da­ya­in ni Du­ter­te ang elek­syon
May 07, 2019

Da­pat ma­hig­pit na mag­kai­sa at mag­han­da ang ma­la­wak na ma­sa ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no, la­hat ng ka­ni­lang pat­ri­yo­ti­ko at de­mok­ra­ti­kong pwer­sa, opo­si­syong pu­li­ti­kal at iba pang sek­tor pa­ra la­ba­nan ang is­ke­ma ng pa­sis­tang re­hi­meng Du­ter­te na da­ya­in ang na­pi­pin­tong elek­syo­n. Kai­la­ngang da­ya­in ni Du­ter­te ang da­ra­ting na elek­syon da­hil wa­lang tsan­sang ma­na­lo ang mas marami sa […]

Read more

Resist US military domination and Chinese intrusions
April 21, 2019

Events over the past several weeks reveal the country’s dismal state of non-independence and the necessity to struggle for national sovereignty. The country was turned into a virtual playground where big power bullies showed off their military and economic might, while the US-Duterte regime displayed slavishness and inability to uphold the country’s patrimony and sovereignty. […]

Read more

Labanan ang dominasyong militar ng US at panghihimasok ng China
April 21, 2019

Ipinapakita ng mga pangyayari nitong nagdaang mga linggo ang kalunus-lunos na kawalang-kalayaan ng Pilipinas at pangangailangang makibaka para sa pambansang soberanya. Ang bansa’y nagmistulang palaruan ng malalaki’t makapangyarihang siga para ipangalandakan ang kanilang lakas sa militar at ekonomya, habang asal-alipin at inutil ang rehimeng US-Duterte sa pagtaguyod ng pambansang patrimonya at soberanya ng Pilipinas. Sa […]

Read more

Unleash wide-scale land reform and smash Duterte’s brutal war in the countryside
April 07, 2019

In the face of the intensified brutality of Duterte’s total war in the countryside, the peasant masses with their revolutionary forces must unleash a widespread land reform movement as an important backbone of the people’s all-out resistance against the rampaging fascist regime. Employing absolute powers, Duterte has imposed a reign of terror across the country. […]

Read more

Masaklaw na isulong ang reporma sa lupa at gapiin ang digmaan ni Duterte sa kanayunan
April 07, 2019

Sa harap ng pinasidhing brutalidad ng todong gera ni Duterte sa kanayunan, dapat iluwal ng masang magsasaka at mga rebolusyonaryong pwersa ang isang masaklaw na kilusan para sa reporma sa lupa bilang mahalagang gulugod ng ubos-kayang paglaban sa pasistang rehimen. Gamit ang absolutong kapangyarihan, ipinataw ni Duterte ang paghahari ng teror sa buong bansa. Sa […]

Read more