Editorials

Duterte’s counterinsurgency will fail
September 07, 2019

Like a broken record, Duterte has repeatedly declared that his regime will crush the New People’s Army (NPA). Recently, he threatened anew that “something big will happen” amid the failures of the Armed Forces of the Philippines’ (AFP) focused and sustained military operations in the countryside. Instead, the all-out war under the DSSP Kapayapaan and […]

Read more

Mabibigo ang programang “kontra-insurhensya” ni Duterte
September 07, 2019

Parang sirang plaka si Rodrigo Duterte sa kanyang paulit-ulit na pagdedeklarang magagapi ng kanyang rehimen ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kamakailan, nagbanta na naman siyang may “mangyayaring malaki” sa harap ng mga kabiguan ng nakapokus at sustenidong mga operasyong militar at saywar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanayunan. Sa halip na magapi, […]

Read more

Resist the threat of martial law in campuses
August 21, 2019

The Duterte fascist regime has evil plans. Rodrigo Duterte and his minions wish to impose tyrannical rule on universities because of their deep resentment against students and teachers openly opposing the fascist regime. Over the past weeks, Bato dela Rosa, Duterte’s loyal attack dog, has been using his senate position to bark at youth activists […]

Read more

Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus
August 21, 2019

Maitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari. Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, […]

Read more

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus
August 21, 2019

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari. Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga […]

Read more

End Duterte’s terror in Negros & across the country
August 07, 2019

Negros is drenched in blood. Once again, the Duterte monster spewed a thousand bullets against the defenseless. His death squads in the island mounted another round of killings of ordinary people over the past month. No less than 16 were killed, including a former mayor, an elected council, a school principal and other officers in […]

Read more

Wa­ka­san ang la­gim ni Duter­te sa Neg­ros at buong Pi­li­pi­nas
August 07, 2019

Li­ma­hid sa du­go ang isla ng Neg­ros. Wa­lang tigil na bu­mubu­ga ng lak­sang pung­lo si Rodrigo Du­ter­te laban sa mga wa­lang ka­la­ban-labang mamamayan. Muling naglunsad ang kanyang mga death squad sa isla ng sunud-sunod na pagpatay ng karaniwang mamamayan sa nakaraang buwan. HIndi ba­ba­ba sa 16 ang pi­nas­lang, kabilang ang isang dating meyor, isang halal […]

Read more

Fight for genuine freedom! End Duterte’s reign!
July 21, 2019

The people must ardently fight and end the reign of the national traitor Duterte. The future of the entire nation and the life of every Filipino are at stake under his unrelenting subservience to imperialist powers. Duterte seems to have offered the seas and natural resources of the country at the altar of China in […]

Read more

Tu­nay na ka­la­ya­an, ipaglaban! Pag­ha­ha­ri ni Duter­te, wa­ka­san!
July 21, 2019

Da­pat ubos-ka­yang la­ba­nan at wa­ka­san ang pag­ha­ha­ri ng pam­ban­sang tray­dor na si Du­ter­te. Ki­na­bu­ka­san ng buong ba­yan at bu­hay ng ba­wat Pi­li­pi­no ang nakasalang sa pa­tu­loy na pa­ni­nik­lu­hod niya sa mga imperyalistang ka­pang­ya­ri­han. Mis­tu­lang inia­lay na ni Du­ter­te sa al­tar ng Chi­na ang ka­ra­ga­tan at li­kas ya­man ng ban­sa ka­pa­lit ng ma­ta­ta­bang kontra­ta na pi­nag­ka­ka­ki­ta­an […]

Read more

Ipakigbisog ang tinuod nga kagawasan! Tapuson ang paghari ni Duterte!
July 21, 2019

Kinahanglang tibuok-kusog nga batukan ug tapuson ang paghari sa nasudnong traydor nga si Duterte. Kaugmaon sa tibuok katawhan ug kinabuhi sa matag usa ka Pilipino ang nabutang sa kaalautan sa padayon nga pagluhod ni Duterte sa mga imperyalistang gahum. Daw gihalad na ni Duterte sa altar sa China ang kadagatan ug natural nga bahandi sa […]

Read more