Editorials

Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus
August 21, 2019

Maitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari. Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, […]

Read more

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus
August 21, 2019

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari. Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga […]

Read more

End Duterte’s terror in Negros & across the country
August 07, 2019

Negros is drenched in blood. Once again, the Duterte monster spewed a thousand bullets against the defenseless. His death squads in the island mounted another round of killings of ordinary people over the past month. No less than 16 were killed, including a former mayor, an elected council, a school principal and other officers in […]

Read more

Wa­ka­san ang la­gim ni Duter­te sa Neg­ros at buong Pi­li­pi­nas
August 07, 2019

Li­ma­hid sa du­go ang isla ng Neg­ros. Wa­lang tigil na bu­mubu­ga ng lak­sang pung­lo si Rodrigo Du­ter­te laban sa mga wa­lang ka­la­ban-labang mamamayan. Muling naglunsad ang kanyang mga death squad sa isla ng sunud-sunod na pagpatay ng karaniwang mamamayan sa nakaraang buwan. HIndi ba­ba­ba sa 16 ang pi­nas­lang, kabilang ang isang dating meyor, isang halal […]

Read more

Fight for genuine freedom! End Duterte’s reign!
July 21, 2019

The people must ardently fight and end the reign of the national traitor Duterte. The future of the entire nation and the life of every Filipino are at stake under his unrelenting subservience to imperialist powers. Duterte seems to have offered the seas and natural resources of the country at the altar of China in […]

Read more

Tu­nay na ka­la­ya­an, ipaglaban! Pag­ha­ha­ri ni Duter­te, wa­ka­san!
July 21, 2019

Da­pat ubos-ka­yang la­ba­nan at wa­ka­san ang pag­ha­ha­ri ng pam­ban­sang tray­dor na si Du­ter­te. Ki­na­bu­ka­san ng buong ba­yan at bu­hay ng ba­wat Pi­li­pi­no ang nakasalang sa pa­tu­loy na pa­ni­nik­lu­hod niya sa mga imperyalistang ka­pang­ya­ri­han. Mis­tu­lang inia­lay na ni Du­ter­te sa al­tar ng Chi­na ang ka­ra­ga­tan at li­kas ya­man ng ban­sa ka­pa­lit ng ma­ta­ta­bang kontra­ta na pi­nag­ka­ka­ki­ta­an […]

Read more

Ipakigbisog ang tinuod nga kagawasan! Tapuson ang paghari ni Duterte!
July 21, 2019

Kinahanglang tibuok-kusog nga batukan ug tapuson ang paghari sa nasudnong traydor nga si Duterte. Kaugmaon sa tibuok katawhan ug kinabuhi sa matag usa ka Pilipino ang nabutang sa kaalautan sa padayon nga pagluhod ni Duterte sa mga imperyalistang gahum. Daw gihalad na ni Duterte sa altar sa China ang kadagatan ug natural nga bahandi sa […]

Read more

Manifest the people’s anger and power
July 07, 2019

Without a doubt, Duterte is the Philippine national bully. Surrounded by armor, he acts as if he is invincible. He controls his armed minions who never fail to comply with all his orders. Tens of thousands of have been killed and millions are tyrannized. He holds the people’s money. He has congress in his pockets […]

Read more

Ipamalas ang galit at lakas ng bayan
July 07, 2019

Walang duda, si Duterte ang pambansang maton ng Pilipinas. Balot ng bakal, asta niya’y wala siyang kinatatakutan. Hawak niya ang armadong mga tauhan na walang utos na di sinunod. Ilampung libo na ang pinatay, milyun-milyon ang sinisindak. Hawak niya ang kabang-yaman ng bayan. Nasa bulsa niya ang kongreso at hawak sa leeg ang mga korte. […]

Read more

Boldly struggle to end Duterte’s tyranny!
June 21, 2019

Boldly struggle to end the scourge of Duterte’s tyrannical rule at the soonest possible time. Every moment he remains in power, the people’s burden and suffering worsen. Almost three years under his rule, people’s lives have worsened and the economy deteriorated.. Unemployment has worsened, taxes have become more burdensome and prices have soared, while people’s […]

Read more