Archive of Editorials

Mag-al­sa at wa­ka­san ang pa­hi­rap at pa­ba­yang re­hi­meng US-Du­ter­te
June 21, 2020 |

Lalong lumalala ang dating di pagkakapantay-pantay sa lipunang Pilipino kasabay ng pagtalim ng mga kontradiksyon dahil sa mi­li­ta­ris­ta at an­ti-ma­ma­ma­yang pag­ha­rap ng re­hi­meng Du­ter­te sa pan­dem­yang Covid-19. Ha­bang ang ii­lan ay na­sa mga man­syon at pa­la­syong ma­la­yo sa sa­kit, pa­tu­loy na nag­ka­ka­mal ng ya­man, nag-aa­bu­so ng ka­pang­ya­ri­han at na­bu­bun­dat sa pa­wis at du­go ng anak­pa­wis, […]

Moalsa ug tapuson ang paantus ug mapasagarong rehimeng US-Duterte
June 21, 2020 |

Labaw nga migrabe ang kanhing dili pagkaangay-angay sa katilingbang Pilipino kadungan sa paghait sa mga kontradiksyon tungod sa militarista ug anti-katawhang pag-atubang sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19. Samtang ang pipila anaa sa mga mansyon ug palasyong layo sa sakit, padayon nga naghakop og bahandi, nangabuso sa gahum ug nabusog sa singot ug dugo sa […]

Unite against the Anti-Terror Bill! Overthrow the US-Duterte regime!
June 07, 2020 |

The Party urges all democratic sectors–health workers, drivers, women and children, media workers, artists and cultural workers, teachers and government employees, the youth and students, movie and television personalities, small professionals, the religious and all workers, peasants, the urban poor and unemployed–to unite and bring together all their grievances and aspirations. Translation/s: Pilipino | Bisaya […]

Magkaisa laban sa Anti-Terror Bill! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
June 07, 2020 |

Hinihikayat ng Partido ang lahat ng demokratikong sektor—ang mga manggagawang pangkalusugan, mga drayber, kababaihan at mga bata, mga taong-midya, mga artista at manggagawang pangkultura, mga guro at kawani ng pamahalaan, mga kabataan at estudyante, mga personalidad sa telebisyon at sine, maliliit na propesyunal, taong-simbahan at lahat ng manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod at walang hanapbuhay—na magkaisa […]

Mag­hiu­sa ba­tok sa Anti-Ter­ror Bill! Ibag­sak ang re­hi­meng US-Du­ter­te!
June 07, 2020 |

Gi­na­aw­hag sa Par­ti­do ang ta­nang de­mok­ra­ti­kong sek­tor—ang mga ma­mu­mu­ong pang­la­was, mga dray­ber, ka­ba­ba­yen-an ug mga ba­ta, mga ta­wong-mid­ya, mga ar­tis­ta ug ma­mu­mu­ong pang­kul­tu­ra, mga mag­tu­tud­lo ug emple­ya­do sa gub­yer­no, mga ka­ba­tan-o­nan ug es­tud­yan­te, mga per­so­na­li­dad sa te­le­bi­syon ug si­ne, gag­mayng pro­pe­syu­nal, ta­wong-sim­ba­han ug ta­nang ma­mu­muo, mag-uu­ma, ka­bus sa ka­syu­da­ran ug wa­lay pa­ngi­na­bu­hi­an—nga mag­ka­hiu­sa ug hug­pu­ngon […]

Hardships and perils due to incompetent government
May 21, 2020 |

The Duterte regime is slow and dimwitted in facing the Covid-19 pandemic. It has chosen not to fund mass testing, contact tracing and isolation. It is prioritizing its loan-driven infrastructure projects, the purchase of helicopters, cannons and bombs, and of course, pocketing shares in these contracts. Translation/s: Pilipino | Bisaya The Filipino people are undergoing […]

Pasakit at peligrong hatid ng palyadong gubyerno
May 21, 2020 |

Translation/s: English | Bisaya Dahil sa palyadong pagharap ng rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19, labis ang dinaranas na pasakit at kinakaharap na peligro ng sambayanang Pilipino. Hindi lamang hinaharap ng milyun-milyong Pilipino ang nagpapatuloy na banta ng Covid-19, binabalikat din nila ang mabigat na pasanin ng mga hakbangin sa ekonomya na lalo pang nagpapalala sa […]

Pagpa-antus ug peligrong dala sa palyadong gubyerno
May 21, 2020 |

Tungod sa palyadong pag-atubang sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19, grabe ang nahiagumang pag-antus ug ginaatubang nga peligro sa katawhang Pilipino. Wala lamang ginaatubang sa minilyong Pilipino ang nagapadayon nga hulga sa Covid-19, ginaabaga usab nila ang bug-at nga palas-anon sa mga lakang pang-ekonomiya nga labaw pang nagpagrabe sa krisis nga gibunga sa pipila ka […]

Further hardships, repression and corruption behind the Covid-19 lockdown
May 07, 2020 |

What it calls the “new normal,” in essence, is aggravating the worst aspects of the semicolonial and semifeudal system. Translation/s: Pilipino | Bisaya The Duterte regime is using the Covid-19 pandemic in the country to extend the fascist measures imposed in the name of fighting the disease. What it calls the “new normal,” in essence, […]

La­long pa­hi­rap, pa­nu­nu­pil at ko­rap­syon sa ta­bing ng Covid-19 lockdown
May 07, 2020 |

Ang tinatawag nitong “bagong normal,” sa kaibuturan, ay ibayong pagpapasahol sa pinakamalalalang aspeto ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Translation/s: English | Bisaya Sinasamantala ng rehimeng Duterte ang pandemyang Covid-19 sa Pilipinas upang palawigin ang mga pasistang hakbang na ipataw nito sa ngalan ng “pagsugpo” sa sakit. Ang tinatawag nitong “bagong normal,” sa kaibuturan, ay […]