Editorials

Wakasan ang batas militar at pandarambong sa Mindanao at buong bansa
November 21, 2019

Sawang-sawa na ang mamamayan ng Mindanao na mabuhay sa ilalim ng paghahari-hariang militar at terorismo ng estado. Sa loob ng halos tatlong taon, araw-araw nilang pinagdurusahan ang mga pagpatay, pagdakip at pagkukulong, paninindak, pagmamanman at iba pang mga abusong militar. Pinagkaitan sila ng puwang na magpahayag ng kanilang hinaing o magpamalas ng kanilang protesta laban […]

Read more

Tapuson ang balaod militar ug ang pagpangawkaw sa Mindanao ug sa tibuok nasud
November 21, 2019

Napul-an na kaayo ang katawhan sa Mindanao nga mabuhi ilalum sa pagharing militar ug terorismo sa estado. Sulod sa halos tulo ka tuig, adlaw-adlaw nilang giantus ang mga pagpamatay, pagpangdakop ug pagbilanggo, pagpanghadlok, pagpaniktik ug uban pang mga abusong militar. Gihikawan sila og katungod nga magpadayag sa ilang yangungo o magpakita og pagbatok sa gisagubang […]

Read more

Magpakatatag at puspusang lumaban!
November 07, 2019

Sa panahon ng brutal na panunupil, hinihingi sa buong bayan na ibayong magpakatatag, ipunin ang lahat ng tapang at puspusang lumaban. Mahigpit na panghawakan ang mga kahilingan para sa tunay na pagbabago para wakasan ang kaapihan at kahirapan. Walang-lubay ang pag-abuso sa kapangyarihan ng rehimeng Duterte. Ginagamit niya ang militar at pulis at ang absolutong […]

Read more

Shattering the AFP’s illusions
October 21, 2019

If one were to believe the daily drivel of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the New People’s Army (NPA) has long been decimated. Thousands have supposedly “surrendered” and “returned to the folds of the law.” It claims that guerrilla fronts have been crushed and the rest of the NPA units are paralyzed. It […]

Read more

Maglalaho ang mga ilusyon ng AFP
October 21, 2019

Kung paniniwalaan ang araw-araw na satsat ng Armed Forces of the Philippines (AFP), matagal nang ubos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Libu-libo na raw ang “sumurender” at “nagbalik-loob.” Lusaw na raw ang mga larangang gerilya at pilay na ang natitira pang mga yunit ng BHB. Wala na raw suporta ang BHB dahil “persona non grata” […]

Read more

Repudiate deception and oppression
October 07, 2019

Deception and oppression. Everyday, this is what Duterte and the AFP/PNP bring to the people in farms and mountains. They promise “Peace” and “Stability,” but their war against the people engenders only violence and poverty. Their showcase “services” fail to conceal the deep-seated problems of poverty and joblessness caused by land grabbing and dispossession. That […]

Read more

Itakwil ang panloloko at pang-aapi
October 07, 2019

Panloloko at pang-aapi. Ito ang araw-araw na hatid ni Duterte at ng AFP/PNP sa masang naghihirap sa mga bukid at bundok. “Kapayapaan” at “Kapanatagan” ang pangako, subalit pawang karahasan at kahirapan ang bunga ng walang puknat na gera laban sa bayan. Hindi mapagtakpan ng mga pakitang-taong “serbisyo” ang malawak na paghihirap at kawalang hanapbuhay bunga […]

Read more

Firmly resist the Duterte regime’s fascism
September 21, 2019

Almost five decades ago, Ferdinand Marcos placed the entire country under martial law which launched his brutal dictatorial rule. For 14 years, the Filipino people resisted valiantly and fought on all arenas of struggle. The Filipino people today are subjected to same fascist brutalities and cruelties under Duterte’s de facto martial rule. Attacks against the […]

Read more

Puspusang labanan ang pasismo ng rehimeng Duterte
September 21, 2019

Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal na paghaharing diktadura. Sa loob ng 14 na taon, matapang na lumaban ang mamamayang Pilipino sa lahat ng larangan ng pakikibaka. Napapailalim ngayon ang sambayanang Pilipino sa katulad na pasistang brutalidad at kabangisan […]

Read more

Duterte’s counterinsurgency will fail
September 07, 2019

Like a broken record, Duterte has repeatedly declared that his regime will crush the New People’s Army (NPA). Recently, he threatened anew that “something big will happen” amid the failures of the Armed Forces of the Philippines’ (AFP) focused and sustained military operations in the countryside. Instead, the all-out war under the DSSP Kapayapaan and […]

Read more