Archive of Editorials

Pasakit at peligrong hatid ng palyadong gubyerno
May 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translation/s: English | Bisaya Dahil sa palyadong pagharap ng rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19, labis ang dinaranas na pasakit at kinakaharap na peligro ng sambayanang Pilipino. Hindi lamang hinaharap ng milyun-milyong Pilipino ang nagpapatuloy na banta ng Covid-19, binabalikat din nila ang mabigat na pasanin ng mga hakbangin sa ekonomya na lalo pang nagpapalala sa […]

Pagpa-antus ug peligrong dala sa palyadong gubyerno
May 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Tungod sa palyadong pag-atubang sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19, grabe ang nahiagumang pag-antus ug ginaatubang nga peligro sa katawhang Pilipino. Wala lamang ginaatubang sa minilyong Pilipino ang nagapadayon nga hulga sa Covid-19, ginaabaga usab nila ang bug-at nga palas-anon sa mga lakang pang-ekonomiya nga labaw pang nagpagrabe sa krisis nga gibunga sa pipila ka […]

Further hardships, repression and corruption behind the Covid-19 lockdown
May 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

What it calls the “new normal,” in essence, is aggravating the worst aspects of the semicolonial and semifeudal system. Translation/s: Pilipino | Bisaya The Duterte regime is using the Covid-19 pandemic in the country to extend the fascist measures imposed in the name of fighting the disease. What it calls the “new normal,” in essence, […]

La­long pa­hi­rap, pa­nu­nu­pil at ko­rap­syon sa ta­bing ng Covid-19 lockdown
May 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Ang tinatawag nitong “bagong normal,” sa kaibuturan, ay ibayong pagpapasahol sa pinakamalalalang aspeto ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Translation/s: English | Bisaya Sinasamantala ng rehimeng Duterte ang pandemyang Covid-19 sa Pilipinas upang palawigin ang mga pasistang hakbang na ipataw nito sa ngalan ng “pagsugpo” sa sakit. Ang tinatawag nitong “bagong normal,” sa kaibuturan, ay […]

Grabeng pagpaan­tus, pag­pa­num­po ug ko­rap­syon sa ta­ku­ban sa Covid-19 lockdown
May 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Ang gi­na­ta­wag nii­ning “bag-ong nor­mal,” sa ki­nau­yu­kan, mao ang la­baw pang paggra­be sa pi­na­kag­ra­be nga as­pe­to sa se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga sis­te­ma. Translation/s: English | Pilipino Gi­na­pa­hi­mus­lan sa re­hi­meng Du­ter­te ang pan­dem­yang Covid-19 sa Pi­li­pi­nas aron pa­la­na­ton ang mga pa­sis­tang la­kang nga gi­pa­ham­tang nii­ni sa nga­lan sa “pag­sum­po” sa sa­kit. Ang gi­na­ta­wag nii­ning “bag-ong nor­mal,” […]

Duterte is exploiting the Covid-19 crisis to impose fascist dictatorship
April 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime is exploiting the Covid-19 crisis to further accumulate authoritarian powers and tighten its grip on power. The pandemic is far from contained. Yet instead of more aggressively undertaking needed public health measures, it is threatening to further mobilize its military forces and place the country under martial law “total lockdown” and establish […]

Si­na­sa­man­ta­la ni Du­ter­te ang Covid-19 pa­ra ipa­taw ang pa­sis­tang dik­ta­du­ra
April 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si­na­sa­man­ta­la ng re­hi­meng Du­ter­te ang kri­sis ng pandemyang Covid-19 upang la­long pa­la­wa­kin ang ka­pang­ya­ri­hang dik­ta­dor at pa­hig­pi­tin ang ka­pit ni­to sa po­der. Ma­ta­pos bi­gong pi­gi­lan ang pag­ka­lat ng bay­rus ga­mit ang mi­li­taristang lockdown, nag­ba­ban­ta ito nga­yong gagamit ng ba­tas mi­li­tar at ipa­kat ang mga sun­da­lo pa­ra ipai­la­lim ang ban­sa sa “to­tal lockdown” sa nga­lan ng […]

The Covid-19 pandemic has become more than just a health concern
April 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

From being a health crisis, the situation brought about by the Covid-19 pandemic has rapidly developed into an economic, social and political crisis. More and more get infected and die in the Philippines and across the globe. Simultaneously, more and more Filipinos suffer from hunger, disease and other hardships brought about by Duterte’s lockdown imposed […]

Ang pandemyang Covid-19 ay hindi usaping pangkalusugan na lamang
April 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

  Mu­la sa isang kri­sis sa pam­pub­li­kong ka­lu­su­gan, ang sit­wa­syong ibi­nun­sod ng pan­dem­yang Covid-19 ay ma­bi­lis na na­mu­muo na isang kri­sis sa eko­nom­ya, ka­bu­ha­yan ng ma­sa, at pu­li­ti­ka. La­lo pang du­ma­ra­mi ang ka­so ng na­ha­ha­wa at na­ma­ma­tay sa Pi­li­pi­nas at buong mun­do. Ka­sa­bay ni­to, la­lo ring du­ma­ra­mi ang mga Pi­li­pi­nong du­ma­ra­nas ng gu­tom, hi­rap at […]

Resist Duterte’s anti-poor and anti-democratic Luzon lockdown
March 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Translation/s: Pilipino Duterte’s order to lockdown Luzon against the spread of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is anti-poor and anti-democratic. It has resulted in widespread chaos, and extreme hardship and inconvenience to workers and ordinary people. Duterte has further enraged the people for imposing the restrictive and repressive lockdown. More than 40,000 police personnel and […]