Editorials

Resist Duterte’s anti-poor and anti-democratic Luzon lockdown
March 21, 2020

Translation/s: Pilipino Duterte’s order to lockdown Luzon against the spread of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is anti-poor and anti-democratic. It has resulted in widespread chaos, and extreme hardship and inconvenience to workers and ordinary people. Duterte has further enraged the people for imposing the restrictive and repressive lockdown. More than 40,000 police personnel and […]

Read more

Labanan ang anti-mahirap at anti-demokratikong Luzon lockdown ni Duterte
March 21, 2020

Translation/s: English Anti-mahirap at anti-demokratiko ang ipinag-utos ni Duterte na “Luzon Lockdown,” bilang solusyon sa pagkalat ng Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Nagreresulta ito sa malawak na kaguluhan, at labis na pahirap at perwisyo sa mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Lalong ginatungan ni Duterte ang galit sa kanya ng sambayanan sa paghihigpit at panggigipit sa ilalim […]

Read more

Kolektibong kumilos upang labanan ang banta ng epidemyang Covid-19
March 07, 2020

Mabilis na lumalaganap ang Covid-19. Ang bagong tipong ito ng coronavirus ay umapekto na sa mahigit 100,000 at pumatay ng mahigit 3,400 mula nang lumitaw tatlong buwan na ang nakararaan sa mahigit 80 bansa. Mayroong tunay na banta ng epidemyang Covid-19 sa Pilipinas, kung saan anim na kaso na ang kumpirmadong kaso kapwa sa mga […]

Read more

Igiit ang ganap na pagbasura sa VFA at lahat ng di-pantay na tratadong militar
February 21, 2020

Sa harap ng kamakailang pag-abiso ng rehimeng Duterte sa gubyerno ng US ng intensyon nitong wakasan ang Visiting Forces Agreement (VFA), tungkulin ng mamamayang Pilipino na igiit ang ganap na pagpawi sa tratado at igiit ang iba pang panawagan para sa pagtatanggol sa pambansang soberanya. Ang pagpirma ni Duterte sa notice of termination (pabatid sa […]

Read more

Duterte’s hollow stance against VFA
February 07, 2020

Pres. Rodrigo Duterte recently repeated his rants against the US government. Last month, he announcd that he will push for the abrogation of the Visiting Forces Agreement (VFA). He said that he will carry this out within a month if the US fails to reverse the cancellation of his rabid henchman, now senator, Ronald “Bato” […]

Read more

Hungkag ang asta ni Duterte laban sa VFA
February 07, 2020

Kamakailan ay inulit na naman ni Pres. Rodrigo Duterte ang kanyang pagmamaktol sa gubyerno ng US. Nitong huli, inanunsyo niya na itutulak niya ang pagbabasura sa Visiting Forces Agreement (VFA). Gagawin daw niya ito sa loob ng isang buwan, kung hindi aayusin ng US ang visa o papeles ng masugid niyang tagapalakpak, ngayo’y senador, na […]

Read more

Lumalalim na mga kontradiksyon sa natitirang dalawang taon ni Duterte
January 21, 2020

Layunin ni Duterte na palawigin ang kanyang poder. Subalit dahil mahigit dalawang taon na lang ang nalalabi sa kanya, mahihirapan na siyang ipatupad ang anumang iskema. Subsob ang rehimen sa malubhang krisis sa pulitika na lalo pang sisidhi sa pagkahigop ng naghaharing sistema sa proseso ng transisyong pampulitika sa eleksyong 2022. Upang matamo ang kanyang […]

Read more

Ilunsad ang mga pakikibaka para sa lupa at repormang pang-ekonomya sa kanayunan
January 07, 2020

Lugmok sa kahirapan at krisis ang puo-puong milyong masang anakpawis sa kanayunan. Pasan-pasan nila ang iba’t ibang anyo ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal at iba’t ibang mga mapang-api at pabigat na patakaran at batas. Walang ibang solusyon sa nagpapatuloy at lumalalang kalagayan ng mga magsasaka, mga minoryang mamamayan at iba pang aping sektor sa kanayunan […]

Read more

Pag-ibayuhin ang demokratikong pakikibaka sa 2020
December 21, 2019

Walang lubay na pahirap ang idinulot ng rehimen ni Rodrigo Duterte nitong 2019. Sunud-sunod ang hambalos ng mga pahirap at anti-mamamayang patakaran nito sa kabuhayan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Pinasahol nito ang dati nang masisidhing suliranin ng disempleyo at kawalan ng mapagkakakitaan at seguridad sa trabaho, mababang sahod, kawalan ng lupa at dislokasyon, mataas […]

Read more

Dapat labanan ng kabataang Pilipino ang pasistang rehimeng US-Duterte at igiit ang pagwawakas ng imperyalistang pandarambong at panggagahis
December 07, 2019

Mensahe ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa Kabataang Makabayan sa ika-55  anibersaryo nito at sa ika-156 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mainit na pagbati sa pamunuan at kasapian ng Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ngayon rin ang ika-156 anibersaryo […]

Read more