Archive of Editorials

Build broadest unity to end the tyranny
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime has reached a new level of international notoriety. Last week’s resolution of the European Parliament denounced the thousands of extrajudicial killings and other serious human rights violations both in the so-called drug war and against human rights activists, environmental activists, trade unionists and journalists. With his unmitigated and brutal reign of state […]

Itatag ang malapad na pagkakaisa, wakasan ang tiraniya
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Bagong antas ng internasyunal na kabantugan sa sama ang inabot ng rehimeng Duterte. Binatikos nitong nagdaang linggo ng European Parliament ang libu-libong ekstrahudisyal na pagpatay at iba pang seryosong paglabag sa karapatang-tao sa tinaguriang gera sa droga at laban sa mga nagtataguyod sa karapatang-tao, mga maka-kalikasan, unyonista at mamamahayag. Sa walang-habas at brutal na terorismo […]

Tukuron ang lapad nga panaghiusa, tapuson ang tiranya
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Bag-ong ang-ang sa internasyunal nga dautang dungog ang nakab-ot sa rehimeng Duterte. Gibatikos niining miaging semana sa European Parliament ang liboan ka ekstrahudisyal nga pagpamatay ug uban pang seryosong paglapas sa katungod-tawo sa gyera sa droga ug batok sa mga nanalipud sa katungod-tawo, mga maki-kinaiyahan, unyonista ug midya. Sa walay-puas ug brutal nga terorismo sa […]

Fight resolutely to end the dark reign of new martial law
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Filipino people will mark in a few days the 48th anniversary of the Marcos dictatorship’s martial law imposition. Marking this day has added importance because of the similar situation we face today. Lessons from the 14-year struggle against the dictatorship are deeply significant and should help guide in confronting and fighting the Duterte fascist […]

Ubos-kayang kumilos para wakasan ang dilim ng bagong batas militar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa loob ng ilang araw, gugunitain ng sambayanang Pilipino ang ika-48 taon ng pagpapataw ng batas militar ng diktadurang Marcos. May dagdag na halaga ang paggunita sa araw na ito dahil marami ang pagkakahalintulad ng sitwasyon noon sa kasalukuyang kalagayan. Malalim ang kabuluhan ng mga aral sa 14-taon pakikibaka laban sa diktadura na dapat gamiting […]

Tibuok-kusog nga molihok aron tapuson ang kangitngit sa bag-ong balaod militar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sulod sa pipila ka adlaw, pagahandumon sa katawhang Pilipino ang ika-48 nga katuigan sa pagpahamtang sa balaod militar sa diktaduryang Marcos. Adunay dugang hinungdan ang pagdumdum sa maong adlaw tungod kay daghan ang managsusamang sitwasyon kanhi sa kasamtangang kahimtang. Lalum ang kapuslanan sa mga pagtulun-an sa 14 ka tuig nga pakigbisog batok sa diktadurya nga […]

Ubos-ku­sog nga mag­hu­lag agud ta­pu­son ang ka­du­lom sang bag-o nga la­yi mi­li­tar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa su­lod sang pi­la ka ad­law, pa­ga­dum­du­mon sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no ang ika-48 tuig nga pag­pa­pa­na­og sang la­yi mi­li­tar sang dik­ta­dur­yang Marcos. May du­gang nga im­por­tan­sya ang pag­dum­dom sa ad­law nga ini ba­ngud ma­da­mo ang pag­ka­pa­re­ho sang sit­wa­syon sad­to sa su­bong nga ka­him­ta­ngan. Ma­da­lom ang im­por­tan­sya sang mga lek­syon sa 14-tu­ig nga pag­hi­ma­kas ba­tuk sa dik­ta­dur­ya […]

The people will not be cowed by state terrorism
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Randall Echanis, 72, veteran revolutionary and people’s servant, champion of the toiling masses and advocate of just peace, was mercilessly tortured and killed. Fascist executioners raided his home in Quezon City on the wee hours of August 10. He was bound, hit on the head and repeatedly stabbed. What else other than the Duterte monster’s […]

Hindi magpapagupo ang bayan sa terorismo ng estado
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si Ka Randall Echanis, 72, beteranong rebolusyonaryo at lingkod-bayan, tagapagtaguyod ng masang anakpawis, at tagapagsulong ng makatarungang kapayapaan, ay walang-awang pinahirapan at pinaslang. Pinasok ng mga pasistang berdugo ang kanyang inuupahang tirahan sa Quezon City noong madaling-araw ng Agosto 10. Siya’y iginapos, pinagsasasaksak at hinampas sa ulo. Ang tanging saksi, ang dumamay na kapitbahay, ay […]

Dili magpabuntog ang katawhan sa terorismo sa estado
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si Ka Randall Echanis, 72, beteranong rebolusyonaryo ug alagad sa katawhan, tigpanalipod sa masang kabus, ug tig-asdang sa makatarunganong kalinaw, ang walay kalooy nga gitortyur ug gipatay. Gisulod sa mga pasistang berdugo ang iyang giabangang balay sa Quezon City niadtong Agosto 10 sa kaadlawon. Gigapos, gidunggab ug gihapak siya sa ulo. Gipatay usab ang miresponde […]