Articles

Kababaihan kontra sa “endo” ng SM
November 21, 2018

Pinangunahan ng Gabriela at Kilusan ng Manggagawang Kababaihan ang isang piket sa harapan ng SM Manila noong Nobyembre 16 para kundenahin ang laganap na implementasyon ng “endo” (end-of-contract) sa naturang kumpanya. Isusulong ng grupo ang pagpapa-imbestiga sa pag-iral ng sistemang konsaynment na ipinatu­tupad ng SM Retail Inc. Sa ga­nitong sistema, ang mga konsay­nor ang sumasagot […]

Read more

Konsultant ng NDFP at 2 iba pa, iligal na inaresto
November 21, 2018

Iligan na inaresto ng militar at pulis ang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na si Vicente Ladlad at ang mag-asawang Alberto at Virginia Villamor noong hatinggabi ng Nobyembre 8 sa Doña Tomasa, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Tinamnan ng mga ripleng AK-47, granada at subersibong dokumento ang bahay ng mga biktima […]

Read more

Pasistang panggigiipit at pananalakay, umiigting sa Cebu
November 21, 2018

Walang-habas ang mga pasistang atake ng rehimeng US-Duterte laban sa mga progresibong pwersa sa Cebu. Sa loob lamang ng apat na araw, naiulat ang marahas na pagbuwag sa isang kampuhan at pag-aresto sa mga manggagawang nagtayo nito, ang pambabastos sa isang babaeng paraligal, ang pagdemolis sa kabahayan ng mahigit 550 pamilya at ang malisyosong pagpaparatang […]

Read more

AFP, naghahasik ng teror at disimpormasyon sa Negros
November 21, 2018

Matapos ang brutal na masaker sa Sagay, target naman ngayon ng 303rd IBde ng Armed Forces of the Philippines na maghasik ng teror sa mga komunidad ng Escalante City kung saan aktibong kumikilos at nakikibaka ang mga magsasaka para sa karapatan sa lupa. Sinalakay ng mahigit 100 sundalo at paramilitar ang Sityo Puting Bato at […]

Read more

May kinikilingan ang malalaking kumpanya ng midya
November 21, 2018

Noong Oktubre, muling idineklara ng Committee to Protect Journalists, isang internasyunal na organisasyon, ang Pi­li­pi­nas bilang pangatlo sa pi­na­ka­ma­du­gong ban­sa pa­ra sa mga ma­ma­ma­ha­yag. Mula pa 2010, pangatlo ang bansa sa naturang listahan. Ma­la­king bi­lang sa mga biktima ay mga myembro ng mga re­hi­yu­nal o pru­bin­syal na mas­mid­ya na pi­nas­lang du­lot ng ka­ni­lang pag­ba­ba­li­ta ng […]

Read more

Maguindanao Massacre, ginunita
November 21, 2018

Nagtipon ang mga kamag-anak, manunulat at manggagawa sa midya noong Nobyembre 18 sa Sityo Masalay, Ampatuan, Maguindanao para gunitain ang ika-9 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Nagdaos ng isang misa ang mga kaanak sa pinangyarihan ng krimen upang gunitain ang pagpaslang sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipinanawagan nila na hatulan na ang magkakapatid na […]

Read more

Protesta laban sa pagtaas ng presyo ng langis, inilunsad sa France
November 21, 2018

Hindi bababa sa 283,000 mamamayan ng France ang lumahok sa mahigit 2,000 koordinadong kilos-protesta noong Nobyembre 17 laban sa mga kontra-mamamayang patakarang ipinatupad ng presidente nilang si Emmanuel Macron. Kabilang sa labis na ikinagagalit ng mga nagprotesta ang pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga produktong petrolyo na nagtulak sa tuluy-tuloy na pagtaas ng mga […]

Read more

Paaralang Lumad sa Talaingod, muling ginigipit
November 21, 2018

Nagpapatuloy ang panggigipit ng 56th IB at ng paramilitar na gupong Alamara sa kampus ng Salugpongan Ta’ Tanu Igkanugon Community Learning Center, Inc. (STTICLCI) sa Sityo Nasilaban, Barangay Palma Gil, Talaingod. Noong Nobyembre 11, napwersang magbakwit ang 35 estudyante at tatlong guro sa Sityo Dulyan matapos magbanta ang apat na elemento ng Alamara na may […]

Read more

Kapitalistang midya na kontra manggagawa
November 21, 2018

Lantad ang pamamayani ng ka­pi­ta­lis­tang in­te­res ng malalaking kumpanya sa midya sa pagtrato ng mga ito sa kanilang mga empleyado at sa pagbabalita tungkol sa mga la­ban ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no. Matingkad na ha­lim­ba­wa ni­to ang su­nud-su­nod na mga pro­tes­ta ng mga mang­ga­ga­wa ng PLDT nang tang­ga­lin ng maneydsment nito ang 8,000 kontraktwal na mang­ga­ga­wa […]

Read more

NPA-Sultan Kudarat attacks Philippine Marines
November 07, 2018

Twenty-eight troopers of the Marine Battalion Landing Team 2 (MBLT 2) were killed in offensives by the New People’s Army (NPA)-Sultan Kudarat from September-October. Red fighters ambushed the 3rd Marine Company Reconnaissance Group-Marine Brigade Special Unit in Barangay Batangbagras, Palimbang, Sultan Kudarat last October 14 at 9 a.m. The firefight lasted for 15 minutes during […]

Read more