Archive of Articles

Na­ka­ka­su­kang pag­ku­kun­wa­ri at ko­rap­syon
June 21, 2019 |

Ni­tong Hun­yo, pu­mu­tok ang ulat ng ko­rap­syon sa loob ng Phi­lip­pi­ne Health Insu­rance Corp. (PhilHealth). Mis­mong si Harry Roque, da­ting ta­ga­pag­sa­li­ta ni Rodrigo Du­ter­te, ang nag­bun­yag na ang PhilHealth ay pi­nag­na­na­ka­wan ng daan-da­ang bil­yong pi­so. Ka­bi­lang di­to ang sob­rang pag­ba­ba­yad sa mga os­pi­tal, mga “upcas­ing” o pag­li­lis­ta ha­lim­ba­wa sa ka­ra­ni­wang ubo bi­lang pul­mon­ya, pag­dodob­le ng […]

2nd IB: Butchers of Masbate and Albay
June 21, 2019 |

Around 1,000 residents from eight barangays in Cawayan, Masbate protested in front of the municipal hall last June 3-8. They condemned the intense militarization of their communities and demanded the pull out of 2nd IB troopers who have been occupying these since May 20. Kilusang Magbubukid ng Masbate (KMM) said that the human rights violations […]

The woeful plight of teachers
June 21, 2019 |

The woeful plight of teachers was once again highlighted when a picture of a toilet-turned-faculty room circulated in social media on the first week of June. The picture portrays what teachers and workers in the education sector have long endured such as shortages of classrooms, teaching aids and other teaching materials. Due to the lack […]

Writ of Amparo at habeas data, inilabas
June 07, 2019 |

Inilabas ng Korte Suprema ang writ of amparo at habeas data pabor sa mga grupong Karapatan, Gabriela at Rural Missionaries of the Philippines nitong Mayo 24. Sa ilalim ng mga kautusang ito, inoobliga ang mga ahensya ng estado na itigil ang pagtugis at pagbabanta laban sa mga grupong ito habang hindi nito napatutunayan o nabibigyang-katwiran […]

Nakasasawang pagsisinungaling
June 07, 2019 |

Nagsasawa na maging ang tauhan ng US na si Delfin Lorenzana sa mga kasinungalingan at pambobobo ni Rodrigo Duterte. Noong Mayo 29, hayagan niyang sinalungat ang ilang buwan nang panloloko ni Duterte na mayroong sabwatan sa pagitan ng mga lehitimong organisasyon, oposisyon sa pulitika, mga mamamahayag, abugado at kahit mga personalidad sa telebisyon, at ang […]

Ligalig ng “Kapanatagan”
June 07, 2019 |

Pinirmahan noong Enero 10 nina Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. at Philippine National Police (PNP) Chief Oscar Albayalde ang Joint AFP-PNP Campaign Plan “Kapanatagan” 2019-2022 upang pahigpitin ang ugnayan at tulungan ng mga pwersang militar at pulis sa kontra-insurhensya at kampanyang panunupil. Deklaradong layunin nito ang “sugpuin ang […]

2-taong batas militar, salot sa mamamayan
June 07, 2019 |

Dalawang taon nang nabubuhay sa takot at hirap ang mamamayan sa Mindanao bunsod ng batas militar ni Rodrigo Duterte. Wala nang naniniwala na ipinataw niya ang batas militar para sugpuin ang diumano’y banta ng terorismo ng grupong Maute. Matagal na itong nabunyag bilang isa sa kanyang mga pasistang hakbang para itayo ang walang-sagka at walang […]

Medalya at promosyon para sa pasismo
June 07, 2019 |

Medalya at promosyon ang gantimpala ni Duterte sa kanyang mga alipures sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Noong Hunyo 5, kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang promosyon ng 50 upisyal ng militar na nanguna sa militarisasyon at pag-abuso sa kanayunan. Ang mga promosyong ito ay rurok ng inhustisya, ayon sa Kilusang Magbubukid ng […]

TRAIN: Regresibong pagbubuwis
June 07, 2019 |

Hindi maitatwa maging ng mga ahensya ng gubyerno ang negatibong epekto ng TRAIN law sa lokal na ekonomya. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong Disyembre 2018, negatibo ang epekto ng bagong mga buwis sa sektor ng manupaktura at sa kalagayan ng pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Idiniin ng isang pag-aaral ang pagkitid […]

Pautang ng ADB: Lalong paghigpit ng kontrol ng mga dayuhan sa K-12
June 07, 2019 |

Lalong pinahihigpit ng Asian Development Bank (ADB) ang kontrol nito sa pagpapatupad ng programang K-12. Nitong Mayo, pinirmahan ng ADB at ng rehimeng Duterte ang Secondary Education Support Program, isang kasunduan sa pautang na nagkakahalagang $300 milyon. Partikular na layunin ng programa na higit pang “pinuhin” ang kurikulum ng K-12 alinsunod sa kagyat na pangangailangan […]