Articles

Buong sigasig na ipagdiwang ang ika-50 taon ng Partido
August 21, 2018

Gugunitain ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag nito sa darating na Disyembre 26. Sa mga susunod na buwan, ilunsad natin ang masigla at malawak na kampanya para ipagdiwang ang natamong mga tagumpay ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino sa limang dekadang pagsusulong ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa gabay ng Partido. […]

Read more

Bu­lok at du­gu­ang pa­ma­na ni Arro­yo
August 07, 2018

Noong Hul­yo 23, ina­gaw ni Glo­ria Maca­pa­gal-Arro­yo, lu­bos na ki­na­mu­mu­hi­ang da­ting pre­si­den­te ng Repub­li­ka ng Pi­li­pi­nas, ang li­de­ra­to ng Kong­re­so. Pi­na­tu­na­yan ng pagbabalik ni­ya sa pi­na­ka­ma­ta­as na sirku­lo ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na na­na­na­ti­ling buo at ma­la­kas ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han at impluwen­sya. Ang ga­yong po­der ni Arro­yo ay ipi­nun­dar ni­ya sa si­yam na taon ng ko­rap­syon […]

Read more

Panggegera ng US sa kalakalan, umaarangkada
July 21, 2018

Tanda ng hindi malutas-lutas na pandaigdigang kapitalistang krisis, ibayong sumisidhi ang mga tunggalian ng mga kapitalistang bansa. Kasalukuyan nang ipinatutupad ng US ang pagpataw ng mga taripa sa mga produkto ng China na inaangkat nito matapos ang mahabang panahon ng palitan ng mga banta. Hayagan na rin ang girian ng US at European Union at […]

Read more

Atake sa mga komunidad at paaralang Lumad sa Sultan Kudarat
July 21, 2018

NOONG HULYO 16, nagsagawa ng isang programa ang mga mag-aaral ng Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. (MISFI) academy at Center for Lumad Advocacy and Networking, Inc. (CLANS) sa kanilang kampuhan sa harap ng upisina ng Department of Education Region 12 para salubungin ang unang araw ng bagong direktor nito na si Allan G. Farnazo. Kasama […]

Read more

Sobrang pagpapatrabaho, barat na sweldo ng mga guro
July 21, 2018

DALAWANG BESES NA NAGPROTESTA sa Quezon City Hall ang libu-libong guro na kasapi ng Quezon City Public School Teachers Association (QCPSTA) para igiit ang dagdag na sahod at ibalik ang kanilang alawans na tinanggal sa ilalim ng Joint Circular No. 1 noong 2017. Tatlong libong guro ang nagrali noong Hulyo 6 at noong Hulyo 16, […]

Read more

State of "No Address" 2018: Kawalan ng pabahay para sa maralita
July 21, 2018

Kumportableng buhay ang pangako ni Duterte sa mamamayan sa unang araw niya bilang pangulo. Nangako rin siya ng kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad, gayundin ng trabaho at pabahay sa mahihirap. Malinaw na pagpapaganda niya ito sa mamamayan, lalupa’t mayorya sa mga bumoto at umasa sa kanyang administrasyon ay mga maralita. Makalipas ang dalawang taon, […]

Read more

Ang aping kalagayan ng mga magsasaka
July 21, 2018

Labis na ikinagalit ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema nitong unang linggo ng Hulyo na pumapabor sa Hacienda Luisita Incorporated (HLI) na kontrolado ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Sa naturang desisyon, ibinasura ang hinihingi ng mga magsasaka na P1.33 bilyong nalikom ng HLI mula sa pagbebenta nito ng 580 ektaryang […]

Read more

Mga drayber sa Kalinga, nagtigil-pasada
July 21, 2018

Inilunsad noong Hulyo 9 ang pinakaunang tigil-pasada ng mga drayber sa Kalinga. Pinangunahan ito ng Kalinga Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations (KaFeJODA), isang bagong tatag na pederasyon ng maliliit na asosasyon ng mga drayber at opereytor sa pampublikong transportasyon. Nagtipon ang mahigit 150 drayber, opereytor at kanilang mga tagasuporta sa harap ng Kalinga […]

Read more

Kasinungalingan ng 19th IB, binatikos
July 21, 2018

MARIING BINATIKOS ng BHB-Far South Mindanao Region (Valentin Palamine Operations Command o VPOC) ang bulaang pahayag ni Lt. Col. Erick Paraso, commanding officer ng 19th IB, na papatayin umano ng BHB sa North Cotabato ang sinumang kasapi nito na nagbabalak sumuko sa kaaway. Ani Ka Dencio Magdangal ng VPOC malinaw na nag-iimbento ang pasistang militar […]

Read more

Lokal na mga usapan, itinakwil ng BHB
July 21, 2018

Parami nang parami ang mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga lokal na rebolusyonaryong pormasyon na nagpahayag ng mahigpit na pagtakwil sa pakanang “lokal na usapang pangkapayapaan” ng rehimeng Duterte. Sa magkakahiwalay na mga pahayag, pinabulaanan ng mga kumand ng BHB at tagapagsalita ng National Democratic Front (NDF) sa mga rehiyon ang sinasabi […]

Read more