Archive of Articles

GRP manipulates rice and food crisis to push all-out liberalization
September 07, 2018 |

Filipinos are currently tightening their belts amid galloping inflation and dominant control of big capitalists over rice, fish and other staple food supply despite the Philippines being an agricultural country. Based on data by the reactionary government, the average retail price of rice increased by 10% since 2017. Last month, Zamboanga City was compelled to […]

Progressive Colombian groups unite
September 07, 2018 |

FIVE COLOMBIAN PROGRESSIVE groups converged last August 10-11 to establish a united democratic and anti-imperialist front under the Inter­na­tio­nal Lea­gue of Peop­les’ Struggle (ILPS). According to Prof. Jose Ma. Sison, chairperson of the ILPS’ International Coordinating Committee, the assembly’s theme for social justice is timely and apt especially after the FARC (Fuerza Arma­da Revo­lucio­na­rio de […]

Workers march to Mendiola
September 07, 2018 |

  VARIOUS UNIONS AND workers’ associations, alongside church people held a “Workers’ March” at Mendiola Bridge in Manila last August 27. They called for the end of contractualization and to fight against the worsening economic conditions of workers and the people. Thousands from around 20 organizations participated in the march led by Kilusang Mayo Uno […]

Mga sibilyan, minasaker ng mga pasistang tropa ng India
September 07, 2018 |

Labinlimang sibilyan ang minasaker ng mga pulis ng India noong Agosto 6 sa baryo ng Nulkatong sa bayan ng Sukma, Chattisgarh. Para pagtakpan ang krimen, pinalabas ng mga pulis na armado at mga kasapi ng milisyang bayan ng Communist Party of India (CPI)-Maoist ang naturang mga sibilyan. Pinabulaanan ito ng mga kamag-anak at kababaryo ng […]

Mga grupong progresibo sa Colombia, nagbuklod
September 07, 2018 |

NAGBUKLOD ANG LIMANG grupong progresibo sa Colombia para itayo ang malawak na demokratiko at anti-imperyalistang prente sa ilalim ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) noong Agosto 10-11. Ayon kay Prof. Jose Ma. Sison, tagapangulo ng International Coordinating Committee ng ILPS, napapanahon at angkop ang paglulunsad ng asembliya sa ilalim ng tema para sa panlipunang […]

Krisis sa bigas at pagkain, ginagamit para sa todong liberalisasyon
September 07, 2018 |

Bagamat isang bansang agrikultural ang Pilipinas, nagsisikip ngayon ng sinturon ang mga Pilipino dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo at mahigpit na kontrol ng malalaking kapitalista sa suplay ng bigas, isda at iba pang batayang pagkain. Mula 2017, tumaas ang presyo ng bigas nang abereyds na 10% ayon sa datos ng reaksyunaryong gubyerno. Noong […]

Pagbawi sa lupang ninuno ng mga Manobo
September 07, 2018 |

SAMA-SAMANG INOKUPA at binungkal ng may 3,000 Manobo, sa pangunguna ng KASILU (Kaugalingong Sistema Igpasasindog to Lumadnong Ugpaan) ang 200-ektaryang lupa sa Barangay Cawayan, San Fernando, Bukidnon noong Septyembre 4. Ang lupang ito ay inaagaw nina Paquet Albona, Toto Espidoza at Bennie Elumba. Limang dekada na ang nakalipas nang agawin sa mga Manobo ang kanilang […]

Iba­su­ra ang hung­kag na OLBARMM, su­ma­pi sa BHB—MRLO
September 07, 2018 |

Ma­ri­ing ki­nun­de­na ng Mo­ro Re­sis­tance and Li­be­ra­ti­on Orga­niza­ti­on (MRLO) ang isi­na­ba­tas na Bang­sa­mo­ro Orga­nic Law (BOL), ki­la­la rin bi­lang Orga­nic Law for the Bang­sa­mo­ro Au­to­no­mo­us Re­gi­on in Mus­lim Min­da­nao (OLBARMM). Ani­la, ipi­na­sa ang OLBARMM upang lin­la­ngin ang ma­ma­ma­yang Mo­ro. Sa pag­bi­bi­gay ng ma­ba­baw na aw­to­no­mi­ya, gi­na­ga­mit itong instru­men­to ng re­hi­meng US-Du­ter­te para pa­hu­pa­in ang pa­ki­ki­ba­ka […]

Pambobomba sa Mindanao, ginagagamit para sa batas militar
September 07, 2018 |

  KINUNDENA NG PARTIDO Komunista ng Pilipinas ang mga pambobomba sa Isulan, Sultan Kudarat noong Agosto 28 at Setyembre 2 kung saan di bababa sa apat ang namatay at halos 50 sibilyan ang nasugatan. Kinukundena rin nito ang paggamit ng rehimeng US-Duterte sa dalawang insidente para bigyan-katwiran ang plano nitong pangalawang pagpapalawig ng batas militar […]

10 M16, nasamsam mula sa PNP-Lapinig
September 07, 2018 |

SAMPUNG RIPLENG M16, dalawang pistolang .9 mm, isang libong bala ng M16 at 49 piraso ng mga magasin ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan-Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) sa matagumpay na reyd sa istasyon ng pulis sa bayan ng Lapinig noong Agosto 10. Nakakumpiska rin ang mga Pulang mandirigma ng teleskopyo, tatlong laptop […]