Archive of NPA anniversary statements

Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at to­dong la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te! Isu­long ang dig­mang ba­yan sa hi­git na ma­ta­as na an­tas!

Men­sa­he ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng Bagong Hukbong Bayan Su­ma­sa­lu­do at ipi­naaa­bot ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, kai­sa ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no at la­hat ng ka­ni­lang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, ang pi­na­ka­mi­li­tan­teng pag­ba­ti sa ma­gi­gi­ting na Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng […]