Ang Bayan

Mga grupong progresibo sa Colombia, nagbuklod
September 07, 2018

NAGBUKLOD ANG LIMANG grupong progresibo sa Colombia para itayo ang malawak na demokratiko at anti-imperyalistang prente sa ilalim ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) noong Agosto 10-11. Ayon kay Prof. Jose Ma. Sison, tagapangulo ng International Coordinating Committee ng ILPS, napapanahon at angkop ang paglulunsad ng asembliya sa ilalim ng tema para sa panlipunang […]

Read more

Krisis sa bigas at pagkain, ginagamit para sa todong liberalisasyon
September 07, 2018

Bagamat isang bansang agrikultural ang Pilipinas, nagsisikip ngayon ng sinturon ang mga Pilipino dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo at mahigpit na kontrol ng malalaking kapitalista sa suplay ng bigas, isda at iba pang batayang pagkain. Mula 2017, tumaas ang presyo ng bigas nang abereyds na 10% ayon sa datos ng reaksyunaryong gubyerno. Noong […]

Read more

Pagbawi sa lupang ninuno ng mga Manobo
September 07, 2018

SAMA-SAMANG INOKUPA at binungkal ng may 3,000 Manobo, sa pangunguna ng KASILU (Kaugalingong Sistema Igpasasindog to Lumadnong Ugpaan) ang 200-ektaryang lupa sa Barangay Cawayan, San Fernando, Bukidnon noong Septyembre 4. Ang lupang ito ay inaagaw nina Paquet Albona, Toto Espidoza at Bennie Elumba. Limang dekada na ang nakalipas nang agawin sa mga Manobo ang kanilang […]

Read more

Iba­su­ra ang hung­kag na OLBARMM, su­ma­pi sa BHB—MRLO
September 07, 2018

Ma­ri­ing ki­nun­de­na ng Mo­ro Re­sis­tance and Li­be­ra­ti­on Orga­niza­ti­on (MRLO) ang isi­na­ba­tas na Bang­sa­mo­ro Orga­nic Law (BOL), ki­la­la rin bi­lang Orga­nic Law for the Bang­sa­mo­ro Au­to­no­mo­us Re­gi­on in Mus­lim Min­da­nao (OLBARMM). Ani­la, ipi­na­sa ang OLBARMM upang lin­la­ngin ang ma­ma­ma­yang Mo­ro. Sa pag­bi­bi­gay ng ma­ba­baw na aw­to­no­mi­ya, gi­na­ga­mit itong instru­men­to ng re­hi­meng US-Du­ter­te para pa­hu­pa­in ang pa­ki­ki­ba­ka […]

Read more

Pambobomba sa Mindanao, ginagagamit para sa batas militar
September 07, 2018

  KINUNDENA NG PARTIDO Komunista ng Pilipinas ang mga pambobomba sa Isulan, Sultan Kudarat noong Agosto 28 at Setyembre 2 kung saan di bababa sa apat ang namatay at halos 50 sibilyan ang nasugatan. Kinukundena rin nito ang paggamit ng rehimeng US-Duterte sa dalawang insidente para bigyan-katwiran ang plano nitong pangalawang pagpapalawig ng batas militar […]

Read more

10 M16, nasamsam mula sa PNP-Lapinig
September 07, 2018

SAMPUNG RIPLENG M16, dalawang pistolang .9 mm, isang libong bala ng M16 at 49 piraso ng mga magasin ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan-Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) sa matagumpay na reyd sa istasyon ng pulis sa bayan ng Lapinig noong Agosto 10. Nakakumpiska rin ang mga Pulang mandirigma ng teleskopyo, tatlong laptop […]

Read more

Mabilis na lumalala ang krisis sa ekonomya
September 07, 2018

Lalo pang mabilis na sumisidhi ang krisis sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino at sumasadsad ang atrasadong ekonomya ng Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Duterte. Mabilis na lumulubha ang dinaranas nilang pang-aapi at pagsasamantala sa ilalim ng mga patakarang neoliberal na nagsisilbi sa malalaking kapitalistang lokal at dayuhan, mga panginoong maylupa at burukratang kapitalista. Mula simula […]

Read more

Operasyon ng 2 kumpanya sa mina, pinaralisa ng BHB
September 07, 2018

PINARALISA NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB) ang mapangwasak na mga operasyon ng dalawang malaking kumpanya sa pagmimina noong Agosto sa mga bayan ng Las Nieves, Agusan del Norte at San Mateo, Rizal. Isang dredger (barkong ginagamit sa pagmimina ng black sand at iba pang mineral sa Agusan River) ang sinunog ng isang yunit ng BHB […]

Read more

Mga detatsment ng AFP, itinatayo sa NEMR
August 27, 2018

Sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, lalong pinarami ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga itinatayo nitong detatsment ng militar sa Mindanao. Partikular sa rehiyon ng Northeast Mindanao, hindi bababa sa 100 ang mga detatsment ng AFP at CAFGU. Ilan sa mga ito ay ilang dekada nang nakatayo, tulad sa Padiay, Sibagat sa Agusan […]

Read more

Celebrate with all vigor the 50th year of the Party
August 21, 2018

The Communist Party of the Philippines (CPP) will commemorate its 50th founding anniversary on December 26. In the coming months, let us mount a vibrant and broad campaign to celebrate the victories achieved by the Filipino proletariat and people in their five decades of revolutionary struggles under the guidance of the Party. The Party calls […]

Read more