Ang Bayan

Itinaas ng Central Bank ang rediscount rate sa 10%
July 01, 1969

Itinaas ng Monetary Board ng Central Bank ang rediscount rate mula sa 8 bahagdan upang maging 10 bahagdan. Ito ay nangangahulugan na ang sistema ng pananalapi ng Pilipinas ay malapit nang bumagsak. Napakakitid na ang palugit para sa mga bangkong komersiyal na makatubo. Ang maksimum na interes na maari nilang singilin sa mga may garantiyang […]

Read more

Nabigong supilin ng mga reaksiyunaryong tropa ang mga rebolusyonaryo Tarlac
July 01, 1969

Sa loob ng tatlong buwan simula noon Abril, ang mga reaksiyonaryong tropa na binungkos at pinagalaw sa ilalim ng Task Force “Lawin” at may laking mula sa 3,000 hangggang 5,000 ay nagsisikap na matanaw, makubkob at masupil ang mga proletaryong kadreng rebolusyonaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas at mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa […]

Read more

Sumusulong ang pakikibaka ng mga mamamayang Palisteo
July 01, 1969

Ang pamatnugutan ng Sandatahang Pakikibakang Palisteo ay naglabas ng isang pahayag na nag-uulat na noong Mayo ang kumandong pwersang “Al Assifa”, ang Mapagpalayang Lakas ng Bayan, ang mga pwersang ” Al Saeqa”, at ang mga puwersa ng Demokratikong Prenteng Popular para sa Pagpapalaya ng Palisteo ay naglunsad ng 208 na paglusob laban sa mga mananalakay […]

Read more

Ang SEATO ay isang palubog na bapor
July 01, 1969

Isang pangitain ng kasawian ang bumalot sa taunang pulong ng konseho ng Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) na ginanap sa Bangkok noong Mayo 20 at 21. Ang walang-tigil na pagsulong ng rebolusyonaryong sandatahang pakikibaka laban sa imperyalismong Amerikano sa Timog-Silangang Asya at ang mga panloob na kahinaan ng SEATO mula pa sa paglitaw nito ay […]

Read more

Mga lagalag na rebeldeng pangkat nagiging madaling biktima ng mga reaksiyonaryong sundalong papet
July 01, 1969

Dahilan sa kanilang pagkahiwalay sa masa ng mamamayan, ang kaunting mga armadong tauhan na patuloy pa ring nalilinlang ng pangkating Taruc-Sumulong ay nagiging madaling biktima ng mga reaksiyonaryong sundalong papet. Sa apat na sagupaan sa iba’t ibang parte ng Pampanga nang nakaraang Mayo at Hunyo, nalipol ng Philippine Constabulary ang di-kukulang sa 90 bahagdan ng […]

Read more

Mga militanteng estudyanteng Amerikano lumahok sa pakikibaka ng mga manggagawa sa Estados Unidos
July 01, 1969

Isang bagong daluyong ng progresibong kilusang ng mga estudyante sa Estados Unidos ang umahon nang ang malaking bilang ng mga estudyanteng Amerikano ay nagsimulang iugnay ang kanilang pakikitunggali sa pakikipag-tunggali ng mga manggagawa. Ibang-iba sa mga nakaraan taon, ang ulo ng salakay ay nakapuntirya sa mga reaksiyonaryong patakaran ng pangkat ng monopolyong kapitalistang Amerikano. Ibinunyag […]

Read more

Binigyang-daan ng Korte Suprema ang pagpapalaya ng mga political prisoner
July 01, 1969

Ang kabulukan ng burges na hustisya ay labis nang naipakita sa higit na labing walong taon na pagkakapiit ng mga political prisoners na nabihag noong 1950. Ipinagmamabuti ng reaksiyonaryong pamahalaan na pakawalan sila sa panahong ang karamihan ay nawalan na ng mga tagatangkilik at iba sa kanila ay napipiho sa kanilang pananalita na tumatahak na […]

Read more

Lumulubha sa Malaya ang krisis para sa imperyalismong Amerikano at Ingles
July 01, 1969

Sa isang walang-bisang pagtatangka upang mailigtas ang pagiray-giray na pamamahala nito, ang papet na pangkat Rahman ay naglunsad ng isang pasista at sobinistang kampanya ng pananakot laban sa mga mamamayang iba’t-ibang nasyonalidad sa Malaya. Isinasagawa ng papet na pangkat Rahman ang kampanyang ito ng pananakot matapos dumanas ng malubhang pagkatalo ng reaksyoaryong Alliance Party nito […]

Read more

Pumapayag ang papet na administrasyong Marcos sa mga abuso sa mga base militar ng Estados Unidos
July 01, 1969

Ang pagkapapet ng administrasyong Marcos, sa kabila ng mga pagpapahayag nito ng “Malayang” patakarang panlabas, ay lubos na naipakikita ng pagpayag at pagsang-ayon nito sa absolutong karapatan ng mga imperyalistang Amerikano na pumaslang at nagsamantala sa manggagawang Pilipino sa mga base militar ng Estados Unidos. Isang manggagawang Pilipino, si Glicerio Amor, ay pinatay noong Hunyo […]

Read more

Itinatag ang pansamantalang rebolusyonaryong pamahalaan ng Timog Biyetnam
July 01, 1969

Ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Timog Biyetnam ay iprinoklama at pumalit kaagad sa Pambansang Mapagpalayang Hanay ng Timog Biyetnam mula sa luklukan nito sa talakayan sa Paris. Ang mananalakay na Estados Unidos at ang papet na pamahalaang Saigon ay napakadaling ipinalagay ito bilang pagpapalit lamang ng pangalan. Nguni’t ang katotothanan ay ang pagkakatatag ng pansamantalang […]

Read more