Ang Bayan

Ang Bayan January 15, 1970
January 15, 1970

Ang Bayan Jan 15, 1970

Read more

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought
December 26, 1969

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]

Read more

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Read more

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Read more

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969

Ang Bayan Aug. 1, 1969

Read more

Unang plenum ay ginanap ng Komite Sentral upang pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ginanap ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa isang dako sa Gitnang Luson noong Mayo 12 at 13 ang Unang Plenum mula sa Konggreso ng Muling Pagtatatag (Ika-26 ng Disyembre, 1968) at mula ng emergency meeting ng Komite Sentral noong 1951 sa Sierra Madre. Tinawag ang Unang Plenum upang pasidhiin ang Muling Pagbubuo […]

Read more

Pumapayag ang papet na administrasyong Marcos sa mga abuso sa mga base militar ng Estados Unidos
July 01, 1969

Ang pagkapapet ng administrasyong Marcos, sa kabila ng mga pagpapahayag nito ng “Malayang” patakarang panlabas, ay lubos na naipakikita ng pagpayag at pagsang-ayon nito sa absolutong karapatan ng mga imperyalistang Amerikano na pumaslang at nagsamantala sa manggagawang Pilipino sa mga base militar ng Estados Unidos. Isang manggagawang Pilipino, si Glicerio Amor, ay pinatay noong Hunyo […]

Read more

Itinatag ang pansamantalang rebolusyonaryong pamahalaan ng Timog Biyetnam
July 01, 1969

Ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Timog Biyetnam ay iprinoklama at pumalit kaagad sa Pambansang Mapagpalayang Hanay ng Timog Biyetnam mula sa luklukan nito sa talakayan sa Paris. Ang mananalakay na Estados Unidos at ang papet na pamahalaang Saigon ay napakadaling ipinalagay ito bilang pagpapalit lamang ng pangalan. Nguni’t ang katotothanan ay ang pagkakatatag ng pansamantalang […]

Read more

Sina Marcos at Osmeña ay kapwa kinatawan ng mapang-aping mga uri
July 01, 1969

Inihalal ng pamabansang kombensiyon ng Partido Liberal si Sen. Sergio Osmena bilang kandidato sa pagkapangulo noong ika-15 ng Hunyo at hinirang naman ng Partido Nacionalista ang kasalukuyang presidente, Ferdinand Marcos bilang kandidatong reeleksiyonista noong ika-21 ng Hunyo. Ang dalawang kombensiyon ay kapwa nagpatotoo sa kriminal na kaluhuan at kabulukan ng dalawang partidong burges-asendero. Sa darating […]

Read more

Patuloy ang pananalakay ng mga sosyal na imperyalistang Sobyet laban sa Tsina
July 01, 1969

Nagprotesta ang pamahalaang Tsino sa Unyong Sobyet ukol sa panibagong panghihimasok, armadong pananalakay, probokasyon at pangungulimbat sa hangganan ng Tsina. Itinala ng protesta ang mga pangyayaring naganap mula noong Marso at masusing ipinamalas ang kararaan-lamang na mga anyo ng pananalakay. Naririto ang mga pangyayaring naganap noon Mayo: Noong ika-2 ng Mayo, nagpalabas ang pamahalaang Sobyet […]

Read more