Archive of Ang Bayan

Pahayag ng Bagong Hukbong Bayan
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Katulad ng walang pagsalang muling pagbabagong-dugo, pagtatamo ng bagong oryentasyon at muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ilalim ng kataas-taasang patnubay ng kaisipang Mao Tsetung, ang rurok ng Marxismo-Leninismo sa kasalukuyang panahon, ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan na pinamumunuan ng Partido bilang prinsipal na intrumento nito sa Rebolusyong Pilipino ay walang pagsala ring […]

Sandatahang pakikibaka inilunsad ng mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Kamangha-mangha ang mga tagumpay na nakakamit ng mga rebolusyonaryo at mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya sa kanilang pakikibaka laban sa daan-daang taong makahayup na paghahari ng imperyalismo, peudalismo at burukrata kapitalismo. Ang Partido Komunistang Indiyo na nasasandatahan ng Marxismo-Leninismo Kaisipang Mao Tsetung ay naglunsad ng pakikibaka laban sa mga rebisyonista sa loob ng Partido na […]

Nilabanan ng mga Kalinga ang imperyalistang kompanyang Amerikano
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Pinalayas ng tatlong daang katao ng pambansang minorya ng Kalinga na nasasandatahan ng mga sibat ang imperyalistang kompanyang minahang Amerikanong Lepanto Consolidated Mining Company sa Botilao copper mines sa Lubuagan, probinsya ng Kalinga-Apayao, noong nakaraang buwan. Sinunog ng magigiting na mamamayan ng Kalinga ang apat na bunkhouses ng imperyalistang kompanyang minahang Amerikano habang ang mga […]

Lumulubha ang pang-aatake ng reaksiyonaryong hukbo sa mga organisasyon ng manggagawa, magsasaka, estudyante at iba pang mga organisasyong pangmasa
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Ang prinsipal na dahilan kung bakit ang badyet ng reaksiyonaryong gobyerno ay hindi napagpatibay ng regular na sesyon ng Konggreso na natapos noong Mayo ay ang mahabang debate na nagbuhat sa labis na laki ng panustos na inilalaan para sa parasitikong reaksiyonaryong Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang lantad na kasamaan ng hangarin nito. Sa […]

Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Ipinagdiriwang ngayon, Hulyo 1 ng mamamayang Tsino at Republika ng Mamamayang Tsina ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng dakila, maluwalhati at wastong Partido Komunista ng Tsina sa ilalim ng di-magagapi at laging matagumpay na pamumuno ng Tagapangulong Mao. Lubhang ikinagagalak ng Partido Komunista ng Pilipinas, tulad na rin ng lahat ng rebolusyonaryong partidong proletaryo ng […]