Archive of Ang Bayan

May kinikilingan ang malalaking kumpanya ng midya
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Noong Oktubre, muling idineklara ng Committee to Protect Journalists, isang internasyunal na organisasyon, ang Pi­li­pi­nas bilang pangatlo sa pi­na­ka­ma­du­gong ban­sa pa­ra sa mga ma­ma­ma­ha­yag. Mula pa 2010, pangatlo ang bansa sa naturang listahan. Ma­la­king bi­lang sa mga biktima ay mga myembro ng mga re­hi­yu­nal o pru­bin­syal na mas­mid­ya na pi­nas­lang du­lot ng ka­ni­lang pag­ba­ba­li­ta ng […]

Maguindanao Massacre, ginunita
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagtipon ang mga kamag-anak, manunulat at manggagawa sa midya noong Nobyembre 18 sa Sityo Masalay, Ampatuan, Maguindanao para gunitain ang ika-9 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Nagdaos ng isang misa ang mga kaanak sa pinangyarihan ng krimen upang gunitain ang pagpaslang sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipinanawagan nila na hatulan na ang magkakapatid na […]

Protesta laban sa pagtaas ng presyo ng langis, inilunsad sa France
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Hindi bababa sa 283,000 mamamayan ng France ang lumahok sa mahigit 2,000 koordinadong kilos-protesta noong Nobyembre 17 laban sa mga kontra-mamamayang patakarang ipinatupad ng presidente nilang si Emmanuel Macron. Kabilang sa labis na ikinagagalit ng mga nagprotesta ang pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga produktong petrolyo na nagtulak sa tuluy-tuloy na pagtaas ng mga […]

Paaralang Lumad sa Talaingod, muling ginigipit
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagpapatuloy ang panggigipit ng 56th IB at ng paramilitar na gupong Alamara sa kampus ng Salugpongan Ta’ Tanu Igkanugon Community Learning Center, Inc. (STTICLCI) sa Sityo Nasilaban, Barangay Palma Gil, Talaingod. Noong Nobyembre 11, napwersang magbakwit ang 35 estudyante at tatlong guro sa Sityo Dulyan matapos magbanta ang apat na elemento ng Alamara na may […]

Kapitalistang midya na kontra manggagawa
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Lantad ang pamamayani ng ka­pi­ta­lis­tang in­te­res ng malalaking kumpanya sa midya sa pagtrato ng mga ito sa kanilang mga empleyado at sa pagbabalita tungkol sa mga la­ban ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no. Matingkad na ha­lim­ba­wa ni­to ang su­nud-su­nod na mga pro­tes­ta ng mga mang­ga­ga­wa ng PLDT nang tang­ga­lin ng maneydsment nito ang 8,000 kontraktwal na mang­ga­ga­wa […]

Ang Bayan | Nobyembre 21, 2018
November 20, 2018 | Ang Bayan | Downloads

Download PDF: PIL | HIL | ENG

Limang sundalo, patay sa operasyong haras ng BHB-Northern Samar
November 15, 2018 | Ang Bayan

Koresponsal mula sa NPA-Southern Samar (Rodante Urtal Command) Limang sundalo ang patay habang marami pa ang sugatan matapos matagumpay na i-haras ng BHB-Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) ang tatlong kolum ng nag-ooperasyong 43rd IB nitong Nobyembre 6 sa Barangay Cag-amesarog, Lope de Vega, Northern Samar. Matapos ang labanan ay dinala ng mga kasundaluhan […]

Sino si Pomeroy?
November 15, 2018 | Ang Bayan

Bakit palaging nababanggit ang kanyang pangalan habang nagbabalik-tanaw tayo sa kasaysayan ng Partido? Siya ang nangungunang ahente sa hanay ng rebisyunistang Lava sa pagkakalat ng kontra-rebolusyonaryong ideya sa loob at labas ng bansa. Ang kanyang mga sinulat ay inilathala ng mga rebisyunistang taksil sa Russia, US at Pilipinas. Hangang-hanga sa kanya ang mga grupong Lava. […]

Duterte’s foul lies and cruel fascism
November 07, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Over the past weeks, Duterte and his fascist cabal have shamelessly twisted facts in their vile aim to slander the Party and revolutionary movement. This is a desperate attempt to justify ever repressive measures to suppress the people’s resistance to his tyrannical and terrorist reign. First, he ridiculoulsy accused the NPA of being behind the […]

NPA-Sultan Kudarat attacks Philippine Marines
November 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Twenty-eight troopers of the Marine Battalion Landing Team 2 (MBLT 2) were killed in offensives by the New People’s Army (NPA)-Sultan Kudarat from September-October. Red fighters ambushed the 3rd Marine Company Reconnaissance Group-Marine Brigade Special Unit in Barangay Batangbagras, Palimbang, Sultan Kudarat last October 14 at 9 a.m. The firefight lasted for 15 minutes during […]