Archive of Ang Bayan

Da­ki­lang ka­say­sa­yan ng Par­ti­do sa Gi­na­mat
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng Ilocos-Cordillera sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng […]

18, iligal na inaresto sa Talaingod
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Dinakip at sinampahan ng gawa-gawang kasong kidnapping at human trafficking sa Tagum City noong Nobyembre 29 ang 18 mga lider-masa at aktibista sa pangunguna ni dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at ACT Teachers Party Rep. France Castro. Isang araw bago nito, hinarang, ininteroga at arbitraryong idinetine ng mga elemento ng pulis, 56th IB at […]

Ika-155 Araw ni Bo­nifacio, ipi­nag­di­wang
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Sa pa­ngu­ngu­na ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno ipi­nag­di­wang ng mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong gru­po ang ika-155 Araw ni Andres Bo­nifacio noong Nob­yembre 30. Nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon at sek­tor sa paa­nan ng tu­lay ng Men­dio­la sa May­ni­la pa­ra kun­de­na­hin ang ta­ha­sang pa­nga­nga­yu­pa­pa ng re­hi­meng Du­ter­te sa US at Chi­na. Ipi­na­na­wa­gan din ni­la ang kag­yat na pag­wa­wa­kas sa […]

Ka­ra­ha­san at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, ki­nun­de­na
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagprotesta sa harap ng De­partment of Na­tio­nal Defen­se, Camp Agui­nal­do, Quezon City noong Di­sye­mbre 4 ang grupo sa pa­ngu­ngu­na ng BAYAN-Min­da­nao at Ba­rug Ka­tu­ngod pa­ra la­ba­nan ang pa­tu­loy na pag-i­ral ng ba­tas mi­li­tar sa is­la na nag­du­du­lot ng pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao. Sa­man­ta­la, sa isi­na­ga­wang Na­tio­nal Clergy Convoca­ti­on ng Igle­sia Fi­li­pi­na Indi­pen­di­en­te noong Nob­yembre 20, nag­lun­sad […]

Mga mag­sa­sa­ka ng BTL, nagkampuhan
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Mahigit isang linggo nang na­kakampo ang may 400 mag­sa­sa­ka ng Buffa­lo-Ta­ma­raw-Li­mus (BTL) sa Malay­balay City, Bu­kid­non. Nag­si­mu­la ang kampuhan noong Nob­yembre 27 pa­ra igiit kay Jo­se Ma. Zu­bi­ri, gubernador ng prubinsya, na ipa­ma­ha­gi na ang 517 ek­tar­ya ng lu­pa na tat­long de­ka­da na ni­lang si­na­sa­ka. Ayon sa pa­ngu­lo ng BTL, hin­di si­la aa­lis sa lu­gar […]

Ling­go ng PLGA, gi­nu­ni­ta
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ginunita ngayong Di­sye­mbre 2-10 ng Com­mu­nist Party of India-Maoist (CPI-M) ang tau­nang Ling­go ng Peop­le’s Li­be­ra­ti­on Gue­ril­la Army (PLGA). Ini­lu­lun­sad ang Ling­go ng PLGA bi­lang pag-a­la­la sa tat­long myembro ng Ko­mi­te Sentral ng CPI-Maoist—si­na See­lam Na­resh, Nal­la Adi Reddy at Yer­ram­reddy San­tosh Reddy—na pi­nas­lang ng mga pwer­sa ng reak­syu­nar­yong es­ta­dong Indi­an noong Di­sye­mbre 2, 1999. […]

Kampuhang mang­ga­ga­wa ng Su­mifru sa Men­dio­la
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Higit 300 manggagawa ng Su­mi­to­mo Fru­its Cor­po­ra­ti­on o Su­mifru ang nag­ta­yo ng kam­pu­han sa Men­dio­la, Ma­ni­la noong Nob­yembre 27. Tu­mu­ngo sa Met­ro Ma­ni­la ang mga mang­ga­ga­wa pa­ra patampukin ang kam­pan­ya la­ban sa kontraktwa­li­sa­syon at ka­hi­li­ngan sa kum­pan­ya na ki­la­la­nin ang ka­ni­lang un­yon pa­ra ma­ki­pag ko­lek­ti­bong ne­go­sa­syo­n. Nag­lun­sad din si­la ng pro­tes­ta sa ha­ra­pan ng De­partment […]

Wel­ga sa Li­way­way, ta­gum­pay
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagtagumpay ang tat­long bu­wang wel­ga ng mga mang­ga­ga­wa ng Li­way­way Mar­ke­ting Inc. Wor­kers’ Uni­on (LIWU-ANGLO-KMU) noong Nob­yembre 22 ma­ta­pos hu­man­tong sa isang ka­sun­du­an ang un­yon at ma­neydsment. Pi­nir­ma­han ang ka­sun­du­an para iba­lik sa tra­ba­ho ang hi­git 40 mang­ga­ga­wang naka-floa­ting sta­tus. Ibi­bi­gay din sa ka­ni­la ang di na­ba­ya­rang sa­hod sa pa­na­hong na­ka­wel­ga. Ang mga mang­ga­ga­wa ng […]

Ang Bayan Downloads | Nobyembre 27, 2018 | Ispesyal na Isyu
November 27, 2018 | Ang Bayan

Kilalanin at biguin ang kontrarebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte Download PDF: PIL | HIL | ENG

Duterte is putting the country in the middle of the battle of imperialist giants
November 21, 2018 | Ang Bayan | Editorials

President Rodrigo Duterte recently expressed apprehension over the possible break-out of armed confrontation between the US and China in the South China Sea (SCS). He claims, China is “already in possession” of the sea and that US military drills are only provoking counter-action. The Philippines will suffer in the event of such a war in […]