Features

Panlilinlang at pamiminsala sa ngalan ng mina
March 07, 2020

Noong nakaraang Enero, nabunyag na ginawaran ng rehimeng US-Duterte ng 25-taong Financial and Technical Assistance Agreement (FTAA) ang Tampakan Copper-Gold Project na nakatakdang mapaso sa Marso 21, 2020. Taliwas sa bukambibig ni Duterte laban sa mapaminsalang mina, pinalawig pa niya ang operasyon nito nang 12 taon, o hanggang Marso 21, 2032. Mahigit dalawang dekada nang […]

Read more

Linyang masa sa gawaing rekoberi sa Leyte
January 21, 2020

Paglubog sa masa, sa masigla at tapat na pagsisilbi sa kanila—dito nakita ng mga Pulang mandirigma sa isang larangang gerilya sa Leyte sa Eastern Visayas, ang kahulugan ng pagiging tunay na hukbo ng mamamayan. Ito ang pinanghawakan nilang pampulitikang tagumpay sa gawaing rekoberi sa lugar. Mula nang muling kumilos ang mga kasama sa lugar noong […]

Read more

Sapilitang rekrutment at brutalidad sa loob ng CAFGU
January 07, 2020

Higit pang nabunyag ang pagkatuso ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kaugnay ng mga ipinaparada nitong pekeng mga “sumurender.” Gamit ang pananakot at panlilinlang, pwersahang nirerekrut ang pekeng mga “sumurender” sa CAFGU. Karaniwang gawi ito ng mga sundalo, ayon sa testimonya ng ilang CAFGU na naging bihag-ng-digma (prisoner-of-war o POW). Nadakip sila matapos ang […]

Read more

Kampanyang militar at paglaban ng masa sa Delta Serra
January 07, 2020

Ito ang ikalawang bahagi ng “Pagpupundar ng Pulang kapangyarihan sa Delta Serra” na lumabas sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 21, 2019. Sa pagtatasa ng kumperensya ng Partido sa larangan, tumampok ang malawak na naabot nito sa pag-oorganisa at gawaing masa. Nagsilbing batayan ang mga tagumpay para sa kabuuang pag-abante nito. Napagpasyahan din ng kumperensya […]

Read more

Tradisyong Lumad, ginagamit ng AFP laban sa mga minorya
January 07, 2020

Habang isinusulong ang kampanyang “kontra-insurhensiya,” pinaiigting ng rehimeng US-Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang “IP-centric approach” (taktika na nakatuon sa mga masang minorya) sa mga komunidad ng Lumad. Ang kahungkagan ng islogan na ito ay makikita sa paglapastangan ng estado sa Dumalongdong upang lalong manggipit at sapilitang magpasurender ng mga Lumad […]

Read more

Mga kumperensya sa propaganda at edukasyon, idinaos sa Panay
January 07, 2020

Matagumpay na inilunsad ng PKP sa isla ng Panay ang mga kumperensya sa gawaing edukasyon at propaganda. Sa gitna ng patuloy na pag-atake ng kaaway sa buong isla, nagtipon ang mga kadre ng iba’t ibang organo sa ilalim ng komiteng rehiyon upang tasahin ang kabuuang takbo ng mga gawain sa edukasyon at propaganda. Binalangkas din […]

Read more

Ang rebolusyonaryong kilusan sa panahon ng kalamidad
December 21, 2019

Isa ang Southern Tagalog (ST) sa matinding sinalanta ng nagdaang bagyong “Tisoy” noong huling bahagi ng Nobyembre hanggang nitong Disyembre. Bilang pagtugon sa mga nabiktima, nagsagawa ng mga operasyong relief at rehabilitasyon ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon. Sa panahon ng mga kalamidad at sakuna, pinakabulnerable ang masang magsasaka at anakpawis […]

Read more

Mula sa mga rehiyon: Asembliya ng kauna-unahang sangay ng Partido sa Panay
December 07, 2019

  Naglunsad ng asembliya noong Oktubre 17-18 ang kauna-unahang sangay ng Partido sa Panay. Itinayo ang sangay taong 1973 mula nang muling maitatag ang Partido Komunista ng Pilipinas. Apatnapu’t anim na taon nang patuloy na pinamumunuan ng sangay ang masa sa kanilang baryo at nagtataguyod sa armadong pakikibaka sa rehiyon. Inilatag na tema ng asembliya […]

Read more

CSP: Mukha ng “whole-of-nation” approach sa Masbate
November 21, 2019

Okupasyong militar sa sibilyang mga komunidad sa anyo ng Community Support Program (CSP) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mukha ng “whole-of nation” approach ng programang “kontra-insurhensiya” ng rehimeng US-Duterte sa Masbate. Ang grupo ng mga isla (Ticao, Burias at Masbate), itinuturing na isang prubinsya ng Bicol, ay nakapailalim sa de facto na […]

Read more

Pagpupundar ng Pulang kapangyarihan sa Delta Serra
November 21, 2019

Kalagitnaan ng tag-araw noong 2014 nang sa unang pagkakataon ay nakarating at nagtagpo ang dalawang platun ng BHB sa pusod ng Delta Serra matapos ang ilang buwang pagsisikhay sa gawaing ekspansyon. Ang Delta Serra ay isang malawak na kabundukan na umuugnay sa apat na prubinsya sa Mindanao. Ang kalakhang bahagi nito ay hindi pa nararating […]

Read more