Archive of Editorials

Hold the US-Duterte regime accountable for worsening economic and political crisis
September 21, 2018 | Ang Bayan | Articles | Editorials

The Filipino people are gravely suffering under the increasingly acute economic and political crisis of the ruling system under the US-Duterte regime. This is a result of the regime’s adamance to implement neoliberal economic policies while imposing its tyranny and fascism to railroad these policies and establish its dictatorship. The backward, non-industrial, agrarian, import-dependent and […]

Singilin ang rehimeng US-Duterte sa sumisidhing krisis sa ekonomya at pulitika
September 21, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Labis ang pagdurusa ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng papalubhang krisis sa ekonomya at pulitika ng naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Bunga ito ng pagmamatigas ng rehimen na ipatupad ang mga patakarang neoliberal sa ekonomya habang pinaghahari ang tiraniya at pasismo upang isagasa ang mga patakarang ito at itatag ang kanyang diktadura. Patuloy […]

Strive to frustrate the brutal Oplan Kapayapaan
September 07, 2018 | Ang Bayan | Editorials

In 2017, Duterte and the AFP pompously declared they will crush the New People’s Army (NPA) before the end of 2018 under Oplan Kapayapaan. Such is more ambitious than the AFP’s miserably failed “reduce to insignificance” declaration repeatedly proclaimed under Oplan Bayanihan (2011-2016) during the previous Aquino. But like all previous counter-revolutionary wars of suppression […]

Buong-sikhay na biguin ang brutal na Oplan Kapayapaan
September 07, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Noong 2017, buong pagmamayabang na idineklara ni Rodrigo Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lubos nilang gagapiin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 2018 sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Mas ambisyoso ito kumpara sa lubos na nabigong deklarasyong “ipawawalang-saysay ang BHB” sa ilalim ng Oplan Bayanihan (2011-2016) ng nagdaang rehimeng Aquino. […]

Celebrate with all vigor the 50th year of the Party
August 21, 2018 | Ang Bayan | Articles | Editorials

The Communist Party of the Philippines (CPP) will commemorate its 50th founding anniversary on December 26. In the coming months, let us mount a vibrant and broad campaign to celebrate the victories achieved by the Filipino proletariat and people in their five decades of revolutionary struggles under the guidance of the Party. The Party calls […]

Buong sigasig na ipagdiwang ang ika-50 taon ng Partido
August 21, 2018 | Ang Bayan | Articles | Editorials

Gugunitain ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag nito sa darating na Disyembre 26. Sa mga susunod na buwan, ilunsad natin ang masigla at malawak na kampanya para ipagdiwang ang natamong mga tagumpay ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino sa limang dekadang pagsusulong ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa gabay ng Partido. […]

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Duterte-Arroyo-Marcos
August 07, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa lide­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni Du­ter­te na mai­lu­lu­sot na ang kan­yang iskemang ba­gu­hin ang konsti­tu­syon at big­yang da­an ang pla­no ni­yang solo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang kan­yang […]

Paigtingin ang laban sa rehimeng US-Duterte
July 21, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Mabilis na lumalawak ang nagkakaisang prenteng magwawakas sa papet, pasista at pahirap na rehimen ni Rodrigo Duterte. Dahil sa walang patumangga niyang mga pang-aatake, halos lahat na ng demokratikong sektor ay kumikilos laban sa kanyang paghahari. Ang lantad na mga tangka niyang agawin ang kapangyarihan at palawigin ang kanyang pananatili sa poder ay pumupukaw sa […]

Pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan | Editorials

Ang pagkakaganap ng Plenum ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon hindi lamang mula ng Kongreso ng Muling Pagkakatatag kundi mula pa ng may higit na labingwalong taon nang nakararaan ay malinaw na isang lubhang napakamakahulugang pangyayaring naghuhudyat ng bagong masigasig na mga pwersa ng rebolusyong demokratiko ng bayan na ngayon […]