Archive of Editorials

Address the grievances of millions amid crisis
March 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

The social and economic conditions of the Filipino people continue to deteriorate unabatedly under the Duterte regime as a result of its burdensome policies. Their daily individual effort to survive is always a losing struggle. The Duterte regime throws them mere crumbs to scrounge on, while giving the big oligarchs all opportunities to amass wealth. […]

Harapin ang hi­na­ing ng milyun-mil­yon sa git­na ng kri­sis
March 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat nitong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pakikiba­ka pa­ra ma­bu­hay. Hi­na­ha­gi­san si­la ni Du­ter­te ng masisimot na mumo ha­bang bi­nu­bu­sog ang ma­la­la­king oli­gar­kong nag­pa­pa­ka­bun­dat. Ang umii­ral na kun­di­syon ay nag­tu­tu­lak sa mga […]

Iluwal ang rebolusyonaryong paglaban mula sa poot ng masa sa kanayunan
February 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Ang naglalagablab na poot sa kanayunan ay lalong ginagatungan ng rehimeng Duterte. Ang sunud-sunod na mga patakarang anti-magsasaka at anti-mamamayan ay nagpapalayas sa libu-libong magsasaka, mangingisda at minoryang mamamayan mula sa kanilang mga bukid, pook pangisdaan at lupang ninuno at nagsisilbi sa interes ng malalaking burgesyang kumprador at malalaking kapitalistang dayuhan. Bingi si Duterte sa […]

Justice for all victims of the US-Duterte fascist regime
February 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

The revolutionary forces hold the US-Duterte fascist regime fully responsible for the brazen murder of NDFP peace consultant Randy Felix Malayao last January 30. Malayao’s murder follows public pronouncements by Duterte himself just a month ago endorsing mass killings and ordering his death squads to carry out the liquidation of revolutionary forces and supporters of […]

Katarungan para sa lahat ng biktima ng pasistang rehimeng US-Duterte
February 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Pinanghahawakan ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang pasistang rehimeng US-Duterte ang ganap na responsable sa walang-pakundangang pagpatay kay Randy Felix Malayao, konsultant pangkapayapaan ng NDFP noong Enero 30. Isang buwan lamang bago ang pagpatay kay Malayao, hayagang inendorso mismo ni Duterte ang malawakang mga pagpatay at inutusan ang kanyang mga death squad na likidahin ang […]

March along the path of armed struggle until complete victory
January 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

On March 29, the Filipino people and all their revolutionary forces will mark the 50th founding anniversary of the New People’s Army (NPA). This will serve as occasion to celebrate all victories accumulated through five decades of fierce armed resistance against the armed agents of the US-supported reactionary government of oppressors and exploiters. In celebrating […]

Magmartsa sa landas ng armadong pakikibaka hanggang tagumpay
January 21, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Sa Marso 29, gugunitain ng sambayanang Pilipino at lahat ng kanilang rebolusyonaryong pwersa ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Okasyon ito para ipagdiwang ang mga tagumpay na natipon sa limang dekada ng mabalasik na armadong paglaban sa mga armadong galamay ng sinusuportahan ng US na reaksyunaryong gubyerno ng mga nang-aapi at […]

Key economic and political prospects for 2019
January 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Let us take stock of the key economic and political prospects for 2019 in order and firmly carry out our tasks to further strengthen the Party and advance the people’s revolutionary struggles. This year, the Party calls on the Filipino people to intensify with all energy the struggle to oust the puppet, fascist and corrupt […]

Mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019
January 07, 2019 | Ang Bayan | Editorials

Sapulin natin ang mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019 upang matatag na maisulong ang ating mga tungkulin para ibayong palakasin ang Partido at isulong ang mga re­bo­lusyonaryong pakikibaka ng bayan. Nananawagan ang Par­­tido sa mamamayang Pilipino na sa taong ito ay ubos-kayang paigtingin ang paki­ki­baka para patalsikin ang papet, pasista […]

Libong pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng ating Partido
December 21, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Ngayong Disyembre, gugunitain at ipagdiriwang ng buong Partido at ng sambayanang Pilipino ang ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo’t isang rali, pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at aktibista sa mga pabrika, paaralan at sa mga base at larangang gerilya ng […]