Archive of Editorials

Fight and make Duterte pay for national treachery
May 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

As time passes, Philippine freedom and rights over its seas and marine resources are diminished due to Duterte’s kowtowing to China and national treachery. It is urgent that the entire people act swiftly. With every passing day, China gains wider and tighter control, exploiting the opportunity of having the obedient Duterte in power. The people […]

La­ba­nan at pag­ba­ya­rin ang pag­ta­tak­sil ni Du­ter­te sa ba­yan
May 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Ha­bang nag­ta­ta­gal, la­long na­ba­ba­wa­san ang mga ka­ra­pa­tan at ka­la­ya­an ng Pi­li­pi­nas sa ka­ra­ga­tan at mga li­kas na ka­ya­ma­nan nito san­hi ng pag­ma­ma­nik­lu­hod ni Du­ter­te sa Chi­na at pag­tat­ray­dor sa ba­yan. Kai­la­ngang kai­la­ngan na kaa­gad ku­mi­los ang buong ba­yan. Ba­wat araw na lu­mi­pas, la­long lu­ma­la­wak at hu­mi­hig­pit ang kontrol ng Chi­na na nag­sa­sa­man­ta­la sa pag­ka­ka­ta­ong na­kau­po […]

Suklan ug pa­ba­ya­ron ang pagluib ni Du­ter­te sa katawhan
May 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Samtang nagkadugay, labaw nga nakulangan ang mga katungod ug kagawasan sa Pi­li­pi­nas sa ka­da­ga­tan ug sa mga natural nga bahandi niini tungod sa pagyukbo ni Du­ter­te sa Chi­na ug pagluib sa katawhan. Kinahanglang hinanali nga molihok ang tibuok katawhan. Matag adlaw nga milabay, labaw nga mikusog ug mihugot ang kontrol sa Chi­na nga misakmit sa […]

Celebrate five centuries of armed resistance
April 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

At dawn of April 27, 2021, let us mark the 500th year of the Battle of Mactan, the first victory in the Filipino people’s long and continuing history of armed resistance for national freedom. Let us salute Datu Lapulapu and the thousands who stood and vanquished the foreign armed oppressors led by Ferdinand Magellan. The […]

Itanghal ang limang siglo ng armadong paglaban
April 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials | History

Sa bukangliwayway ng Abril 27, 2021, gunitain natin ang ika-500 taon ng Labanan sa Mactan, ang unang tagumpay sa mahaba at nagpapatuloy na kasaysayan ng armadong pakikipaglaban ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan. Magbigay-pugay tayo kay Datu Lapulapu at sa libong nanindigan at gumapi sa mga armadong dayong manlulupig sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. […]

Saulugon ang lima ka siglo sa armadong pagsukol
April 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Sa pagsubang sa adlaw sa Abril 27, 2021, atong dumdumon ang ika-500 ka tuig sa Gubat sa Mactan, ang unang kadaugan sa taas ug nagapadayong kasaysayan sa armadong pagsukol sa katawhang Pilipino alang sa nasudnong kagawasan. Atong saluduhan si Datu Lapulapu ug ang liboan pang mibarog ug mibuntog sa mga armadong langyawng manlulupig sa pagpanguna […]

Itib-ong ang lima ka siglo nga armadong pagbato
April 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Sa pamanagbanag sa Abril 27, 2021, dumdumon naton ang ika-500 tuig sang Inaway sa Mactan, ang una nga kadalag-an sa malaba kag nagapadayon nga kasaysayan sang armado nga pagpakig-away sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon nga kahilwayan. Magpasidungog kita kay Datu Lapulapu kag sa libo nga nanindugan kag naglutos sa mga armadong dumuluong nga manugpigos […]

Strengthen, expand and mobilize the mass base for the people’s war
April 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Deep and wide mass support is the key reason why the New People’s Army (NPA) and the armed revolution it wages will never be defeated. Though the enemy is a gigantic monster using all the evil means, it won’t ever succeed in severing the ties that bind the masses and the NPA nor in crushing […]

Pa­la­ka­sin, pa­la­wa­kin at pa­ki­lu­sin ang ba­seng ma­sa pa­ra sa dig­mang ba­yan
April 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Ang ma­la­wak at ma­la­lim na su­por­ta ng ma­sa ang pi­na­ka­su­sing sa­lik kung ba­kit hin­di kai­lan­man ma­ga­ga­pi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at ang isi­nu­su­long ni­tong ar­ma­dong re­bo­lu­syo­n. Ka­hit na­pa­ka­la­king ha­li­maw ng kaa­way at ka­hit pa ga­mi­tin ang la­hat ng bu­hong na pa­ra­an ng pan­lu­lu­pig, hin­di ni­to ga­nap na ma­pag­hi­hi­wa­lay ang ma­sa at ang BHB at […]

Pabaskugon, palaparon kag pahulagon ang baseng masa para sa inaway banwa
April 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Ang malapad kag madalom nga suporta sang masa ang pinakayabi nga sangkap kon ngaa indi tubtob san-o malutos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag ang ginasulong sini nga armadong rebolusyon. Bisan tuman kadaku nga hayop ang kaaway kag bisan pa gamiton ang tanan nga malaut nga paagi sang pagpanglupig, indi sini lubos nga mahamulag ang […]