Archive of Editorials

Unite the people to make Duterte regime answer for its neglect
November 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Millions of Filipinos openly saw the criminal neglect of Rodrido Duterte’s government amid devastation brought by typhoons Quinta, Rolly and Ulysses. As they drowned in floods and rains, Duterte comfortably slept through his responsibilities and duties. To coverup his failings, he blamed victims for supposedly not heeding warnings by authorities. Worse, he chided those who […]

Buklurin ang mamamayan, papanagutin ang pabayang rehimeng Duterte
November 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Lantarang nasaksihan ng milyong Pilipino ang kriminal na kapabayaan ng gubyerno ni Rodrigo Duterte nang manalasa ang mga bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Habang nalulunod sila sa baha at ulan, mahimbing na natutulog si Duterte sa kanyang mga responsibilidad at pananagutan. Para pagtakpan ang kanyang kapalpakan, sinisi niya ang mga biktima na umano’y hindi nakinig […]

Hugpungon ang katawhan, panubagon ang mapasagarong rehimeng Duterte
November 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Dayag nga nasaksihan sa minilyong Pilipino ang kriminal nga pagpasagad sa gubyerno ni Rodrigo Duterte dihang nanggun-ob ang bagyong Quinta, Rolly ug Ulysses. Samtang nangalunod sila sa baha tungod sa kusog nga ulan, naghinanok sa pagkatulog si Duterte sa iyang mga responsibilidad ug tulubagon. Aron tabunan ang iyang kapalpak, gibasol niya ang mga biktima nga […]

Fight anticommunist witchhunting
November 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Directly following the recent enactment of the Anti-Terrorism Law (ATL) is the current anticommunist witchhunting drive against progressive and democratic organizations and movements, threatening activists, artists, parliamentarians and even local government officials. High government officials brandish their additional fascist powers in the hope of repressing democratic rights and suppress the forces fighting the ruling regime. […]

Cracks in the Duterte fascist coalition
October 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The political intramurals being played at the House of Representatives over the speakership issue is a manifestation of cracks within the Duterte ruling fascist coalition. The shameless jockeying for position is part of the bigger competition to get a bigger slice in the 2021 pork barrel budget, especially with the fast approaching 2022 elections. On […]

Mga bitak sa pasistang koalisyong Duterte
October 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Ang kumpetisyon sa pulitika na nilalaro ngayon sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pamumuno rito ay palatandaan ng mga bitak sa loob ng naghaharing pasistang koalisyong Duterte. Ang walang kahihiyang balyahan para sa pwesto ay bahagi ng mas malaking labanan para makuha ang mas malaking bahagi ng pork barrel sa badyet sa 2021, […]

Mga siak sa pasistang koalisyong Duterte
October 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Ang kumpetisyon sa pulitika nga gipasundayag karon sa Ubos nga Kapunungan sa Kongreso sa hisgutanan sa pagpangulo, timailhan sa mga siak sulod sa naghaharing pasistang koalisyong Duterte. Ang walay ulaw nga pag-unhanay sa pwesto kabahin sa mas dakung panagbangi aron makuha ang mas dakung bahin sa pork barrel sa badyet sa 2021, ilabina nga nagkaduul […]

Build broadest unity to end the tyranny
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime has reached a new level of international notoriety. Last week’s resolution of the European Parliament denounced the thousands of extrajudicial killings and other serious human rights violations both in the so-called drug war and against human rights activists, environmental activists, trade unionists and journalists. With his unmitigated and brutal reign of state […]

Itatag ang malapad na pagkakaisa, wakasan ang tiraniya
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Bagong antas ng internasyunal na kabantugan sa sama ang inabot ng rehimeng Duterte. Binatikos nitong nagdaang linggo ng European Parliament ang libu-libong ekstrahudisyal na pagpatay at iba pang seryosong paglabag sa karapatang-tao sa tinaguriang gera sa droga at laban sa mga nagtataguyod sa karapatang-tao, mga maka-kalikasan, unyonista at mamamahayag. Sa walang-habas at brutal na terorismo […]

Tukuron ang lapad nga panaghiusa, tapuson ang tiranya
September 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Bag-ong ang-ang sa internasyunal nga dautang dungog ang nakab-ot sa rehimeng Duterte. Gibatikos niining miaging semana sa European Parliament ang liboan ka ekstrahudisyal nga pagpamatay ug uban pang seryosong paglapas sa katungod-tawo sa gyera sa droga ug batok sa mga nanalipud sa katungod-tawo, mga maki-kinaiyahan, unyonista ug midya. Sa walay-puas ug brutal nga terorismo sa […]