Archive of Editorials

Fight resolutely to end the dark reign of new martial law
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

The Filipino people will mark in a few days the 48th anniversary of the Marcos dictatorship’s martial law imposition. Marking this day has added importance because of the similar situation we face today. Lessons from the 14-year struggle against the dictatorship are deeply significant and should help guide in confronting and fighting the Duterte fascist […]

Ubos-kayang kumilos para wakasan ang dilim ng bagong batas militar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa loob ng ilang araw, gugunitain ng sambayanang Pilipino ang ika-48 taon ng pagpapataw ng batas militar ng diktadurang Marcos. May dagdag na halaga ang paggunita sa araw na ito dahil marami ang pagkakahalintulad ng sitwasyon noon sa kasalukuyang kalagayan. Malalim ang kabuluhan ng mga aral sa 14-taon pakikibaka laban sa diktadura na dapat gamiting […]

Tibuok-kusog nga molihok aron tapuson ang kangitngit sa bag-ong balaod militar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sulod sa pipila ka adlaw, pagahandumon sa katawhang Pilipino ang ika-48 nga katuigan sa pagpahamtang sa balaod militar sa diktaduryang Marcos. Adunay dugang hinungdan ang pagdumdum sa maong adlaw tungod kay daghan ang managsusamang sitwasyon kanhi sa kasamtangang kahimtang. Lalum ang kapuslanan sa mga pagtulun-an sa 14 ka tuig nga pakigbisog batok sa diktadurya nga […]

Ubos-ku­sog nga mag­hu­lag agud ta­pu­son ang ka­du­lom sang bag-o nga la­yi mi­li­tar
September 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa su­lod sang pi­la ka ad­law, pa­ga­dum­du­mon sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no ang ika-48 tuig nga pag­pa­pa­na­og sang la­yi mi­li­tar sang dik­ta­dur­yang Marcos. May du­gang nga im­por­tan­sya ang pag­dum­dom sa ad­law nga ini ba­ngud ma­da­mo ang pag­ka­pa­re­ho sang sit­wa­syon sad­to sa su­bong nga ka­him­ta­ngan. Ma­da­lom ang im­por­tan­sya sang mga lek­syon sa 14-tu­ig nga pag­hi­ma­kas ba­tuk sa dik­ta­dur­ya […]

The people will not be cowed by state terrorism
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Randall Echanis, 72, veteran revolutionary and people’s servant, champion of the toiling masses and advocate of just peace, was mercilessly tortured and killed. Fascist executioners raided his home in Quezon City on the wee hours of August 10. He was bound, hit on the head and repeatedly stabbed. What else other than the Duterte monster’s […]

Hindi magpapagupo ang bayan sa terorismo ng estado
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si Ka Randall Echanis, 72, beteranong rebolusyonaryo at lingkod-bayan, tagapagtaguyod ng masang anakpawis, at tagapagsulong ng makatarungang kapayapaan, ay walang-awang pinahirapan at pinaslang. Pinasok ng mga pasistang berdugo ang kanyang inuupahang tirahan sa Quezon City noong madaling-araw ng Agosto 10. Siya’y iginapos, pinagsasasaksak at hinampas sa ulo. Ang tanging saksi, ang dumamay na kapitbahay, ay […]

Dili magpabuntog ang katawhan sa terorismo sa estado
August 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Si Ka Randall Echanis, 72, beteranong rebolusyonaryo ug alagad sa katawhan, tigpanalipod sa masang kabus, ug tig-asdang sa makatarunganong kalinaw, ang walay kalooy nga gitortyur ug gipatay. Gisulod sa mga pasistang berdugo ang iyang giabangang balay sa Quezon City niadtong Agosto 10 sa kaadlawon. Gigapos, gidunggab ug gihapak siya sa ulo. Gipatay usab ang miresponde […]

People turning to revolution because of Duterte’s tyranny and failed pandemic response
August 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

In a televised address a few days ago, Duterte angrily rebuked Filipino health workers for publicly calling for urgent changes in his goverment’s strategy in addressing the Covid-19 and challenged the people that “if revolution is what you want, do it, and do it now.” Duterte is itching to use all-out the powers he has […]

Duterte’s failed pandemic response makes people turn to revolution
August 07, 2020 | Ang Bayan | Articles | Editorials

In the face of rapid rise in Covid-19 infections which is steadily overwhelming hospitals, health workers issued statements calling for comprehensive changes in the government’s strategy to manage the pandemic. Instead of addressing these calls, Duterte angrily rebuked them for making public their demands and proceeded to taunt them declaring “if revolution is what you […]

Sa bigong pagharap ni Duterte sa pandemya, sa rebolusyon bumabaling ang bayan
August 07, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Sa harap ng mabilis na pagkalat ng Covid-19 na gumugupo sa mga ospital, nanawagan sa gubyernong Duterte ang mga manggagawang pangkalusugan ng komprehensibong pagbabago sa estratehiyang kontra sa Covid-19. Sa halip na tugunan ang mga panawagang ito, galit silang sinumbatan ni Duterte sa pagsasapubliko ng kanilang mga panawagan at tinuya silang “kung rebolusyon ang gusto […]