Downloads

Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

AB can be downloaded in either PDF (Acrobat), EPUB (for Ebook readers) or mobi (Kindle) formats. Articles can also be read online.

Ang Bayan January 21, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Ang Bayan January 07, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Ang Bayan December 26, 2021 issue

Download:

Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI
Waray: PDF

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

 

Ang Bayan December 21, 2021 issue

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Ang Bayan December 07, 2021 issue

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI
Iloco: PDF | EPUB | MOBI
Waray: PDF

Ang Bayan November 21, 2021 issue

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI
Iloco: PDF | EPUB | MOBI

Ang Bayan November 07, 2021 issue

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligayon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: English

Ang Bayan November 02, 2021 issue

Download here
English: PDF | EPUB | MOBI
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: English | Pilipino | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan October 21, 2021 issue

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Editoryal: Audio | Video

Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Ang Bayan October 20, 2021 issue

Inilalathala sa polyetong ito ang serye ng mga artikulo na inilabas sa Ang Bayan ngayong taon kaugnay sa kalagayan ng ilang piling subsektor sa agrikultura. Laman ng mga ito ang tampok na datos sa produksyon ng palay, mais, niyog, asukal, saging, pinya, abaka at mayor na mga gulay sa panahon ng rehimeng Duterte—mula 2016 hanggang sa pandemya.

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF