Archive of Articles

Ma­ma­ma­ha­yag, pi­nas­lang ba­go ang World Press Free­dom Day
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Binaril ng dalawang di-na­ki­la­lang la­la­ki si John He­re­dia, da­ting di­rek­tor ng Na­tio­nal Uni­on of Jour­na­list of the Phi­lip­pi­nes, sa Ba­ra­ngay La­wa-an, Roxas City, Ca­piz noong Ma­yo 2. Na­ga­nap ito isang araw ba­go ang ani­ber­sar­yo ng World Press Free­dom Day. Si He­re­dia ang ika-21 ma­ma­ma­ha­yag na pi­nas­lang sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te. Nakapagtala rin ang Altermidya, […]

2 li­der-ak­ti­bis­ta, inaresto sa Bicol
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Da­la­wang li­der-ak­ti­bis­ta ang mag­ka­sa­bay na ina­res­to ng mga pu­lis sa Bicol noong ma­da­ling araw ng Ma­yo 2. Ina­res­to si Dan Ba­lucio, pang­ka­la­ha­tang ka­li­him ng Ba­yan-Bicol at pas­tor ng Na­tio­nal Council of Churches in the Phi­lip­pi­nes, sa kan­yang ba­hay sa Sto. Do­mi­ngo, Albay. Ina­res­to na­man si Sa­sah Sta. Ro­sa, ta­ga­pag­sa­li­ta ng Jove­nes Anak­ba­yan, sa Vil­la Obie­do, […]

Obis­po ng UCCP, 5 pa, ki­na­su­han
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Muling humarap sa korte ang obis­po ng United Church of Christ in the Philippines (UCCP) na si Ha­mu­el Tequis, kasama sina Rev. Da­ni­el Pa­licte, Ephra­im Ma­lazar­te, Grace Avila, Lindy Tre­nil­la at Jong Monzon matapos na buhayin ang gawa-gawang ka­so laban sa kanila. Inaakusahan silang pinagsasa­man­­ta­la­han ang mga ba­tang Lu­mad na pan­sa­man­ta­lang ki­nup­kop ng UCCP Ha­ran […]

Pa­tung-pa­tong na ham­ba­los ng ma­pa­min­sa­lang pag­mi­mi­na
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Pi­nir­ma­han ni Rod­ri­go Du­ter­te noong Abril 14 ang Execu­tive Order 130 na nag­wa­kas sa 9-ta­ong mo­ra­tor­yum sa pag­bu­bu­kas ng mga ba­gong mi­na­han. Ipi­na­taw ang mo­ra­tor­yum noong 2012 ng re­hi­meng Aqui­no III sa ilang pro­tek­ta­dong mga lu­gar ha­bang hin­di pa na­ba­ba­go ng Kong­re­so ang tan­tos sa pag­bu­bu­wis sa mga kum­pan­ya ng mi­na. Sa pa­na­hong iyon, may­ro­ong […]

Pa­ma­na ni Du­ter­te: Ma­ru­ming ener­hi­ya
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Gi­nu­ni­ta sa buong mun­do noong Abril 22 ang Earth Day, ang tau­nang ak­ti­bi­dad na isi­na­sa­ga­wa mu­la pa 1970 bi­lang pag­pa­pa­ha­yag ng su­por­ta sa pa­nga­nga­la­ga sa ka­li­ka­san. Sa Pi­li­pi­nas, inia­nun­syo ng re­hi­meng Du­ter­te ang pa­ki­tang-gi­las na pag-ap­ru­ba ni­to sa Na­tio­nally De­ter­mi­ned Contri­bu­ti­on ng ban­sa sa pag­si­si­kap na mag-am­bag uma­no sa pag-a­ga­pay sa glo­bal war­ming. Na­ka­sa­ad di­to […]

Pre­syo ng pin­ro­se­song pag­ka­in, ta­ta­as pa
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Wa­lang pag-a­sang ba­ba­ba sa susunod na mga buwan ang pre­syo ng pin­ro­se­song mga pag­ka­in, tu­lad ng de­la­ta, hot­dog at iba pang na­kaa­sa sa da­yu­hang sang­kap, at mga pag­ka­ing na­ka­sa­lalay sa imported na pro­duk­to tu­lad ng ti­na­pay at ga­tas. Ito ay da­hil tu­luy-tu­loy ang pag­ta­as ng pre­syo ng mga ba­ta­yang pro­duk­tong pag­ka­in sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han. Ayon […]

He­li­kop­ter ng hun­ta, na­pa­bag­sak sa Myan­mar
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Isang helikopter ang na­pa­bag­sak ng Kachin Inde­pen­dence Army (KIA) sa open­si­ba ni­to noong Ma­yo 3 sa Mo­ma­uk, es­ta­do ng Kachin sa Myan­mar (da­ting Bur­ma). Ang KIA ay isa sa mga ar­ma­dong gru­po ng mga pam­ban­sang mi­nor­ya na lu­ma­la­ban sa hun­tang mi­li­tar. Ilang ling­go nang bi­no­bom­ba ng mga he­li­kop­ter at fighter jet ng hun­ta ang na­tu­rang […]

Pal­pak na pag­tu­gon ng re­hi­meng Mo­di ng India sa Covid-19
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Malakas ang panawagan ngayon sa bansang India para sa pag­bi­bi­tiw ni Pri­me Mi­nis­ter Na­rendra Mo­di du­lot ng kan­yang pal­pak na pag­tu­gon sa pan­dem­yang Covid-19 na nag­re­sul­ta sa na­pa­ka­bi­lis na pag­ka­lat ng bay­rus sa bansa sa na­ka­li­pas na bu­wan. Noong Mayo 6, pu­ma­pa­lo na sa mahigit 21 milyon ang ka­buuang ka­so ng im­pek­syon at 230,151 na […]

Ayuda ug umento, panawagan sa Mayo Uno
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Gitawas sa mga mamumuo isip Nasudnong Protesta alang sa Ayuda ang ika-131 nga Pangkalibutang Adlaw sa Pamuo niadtong Mayo 1. Dala-dala nila ug uban pang demokratikong sektor ang panawagan alang sa ₱10,000 ayuda sa tanang nawad-an og trabaho, ₱100 nga hinanaling dugang sa inadlawan, ug pagpatuman sa ₱750 nga nasudnong minimum nga suhulan. Bitbit usab […]

Mga protesta
May 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

KARABAN PARA KANG JORY PORQUIA. Naglunsad og misa ug karaban ang lain-laing progresibong organisasyon ug mga paryente ni Jory Porquia sa Iloilo City niadtong Abril 30 isip pagdumdum sa unang tuig sa pagpatay kaniya ug aron manawagan og hustisya. Si Porquia ang nagsilbing organisador sa Bayan Muna sa syudad. Lakip usab siya sa mga nagtukod […]