Archive of Articles

Calls for armed struggle resound in Myanmar
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

The need for armed struggle in Myanmar (previously Burma) grows starker in the face of daily killings of civilian protesters by the military junta. Inside the country, more and more people are subscribing to the view that rallies, barricades and civil disobedience are no longer enough. As the days go by, the Tatmadaw, Myanmar’s military, […]

Armed actions against counterinsurgency roads in India
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

The People’s Liberation Army of the Communist Party of India (CPI)-Maoist launched no less than 13 armed actions from January to March this year. Six of these are demolition operations against operating paramilitaries and construction machinery. The latest is an ambush against a busload of District Reserve Guards (DRG) in Na­ya­ran­pur District last March 23 […]

Union leader, peasant father and son killed
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Dandy Miguel, worker of Fuji Electric Philippines and union president of the Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa sa Fuji Electric Philippines, was gunned down at the gate of the enclave in Barangay Canlubang, Calamba, Laguna on March 28. He was also the vice chairperson of the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan. Miguel spearheaded the fight […]

16 atake ng BHB sa 9 na prubinsya
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Hindi bababa sa 16 ar­ma­dong ak­syon sa siyam na pru­bin­sya ang ini­lun­sad ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa na­ka­ra­ang da­la­wang ling­go. Ipina­kikita nito ang determi­na­syon ng BHB na biguin ang am­bi­syon ng pasistang rehimen na gu­pu­in ang armadong rebo­lu­syon. Albay. Ti­nam­ba­ngan ng isang yu­nit ng BHB ang sa­sak­yan ng 93rd Special Acti­on Com­pany-PNP noong Abril […]

#NPA52, ipinagdiwang
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Isinagawa ang mga selebrasyon pa­ra sa ika-52 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) noong Mar­so 29 sa git­na ng wa­lang lu­bay na ope­ra­syon ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes. Ipi­nag­di­wang ang ani­ber­sar­yo sa ka­na­yu­nan at ka­lun­su­ran ng Sout­hern Ta­ga­log sa git­na ng pa­pa­tin­ding pa­sis­tang ata­ke ng re­hi­meng Du­ter­te sa re­hi­yon. Si­nu­ong ng mga […]

Ka­pit­-bi­sig ang ma­sa at huk­bo sa Ilocos-Cordillera
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Tu­lad ng sa ibang lu­gar sa ban­sa, nag­du­lot ng ma­la­king ha­mon sa mga yu­nit ng huk­bong ba­yan at re­bo­lu­syo­nar­yong ma­ma­ma­yan ang pan­dem­yang Covid-19 at tu­mi­tin­ding pa­sis­mo ng es­ta­do sa re­hi­yon ng Ilocos-Cor­dil­le­ra. Ang mga ito ay de­ter­mi­na­dong hi­na­rap ng mga yu­nit ng huk­bong ba­yan sa re­hi­yon. Kabilang dito si Ka Emil, isang ka­ba­ta­ang re­bo­lu­syo­nar­yo na […]

Ba­seng ma­sa, lu­ma­la­wak sa Ca­ga­yan Val­ley
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Pa­tu­loy na lu­ma­la­wak at lu­ma­la­lim ang su­por­tang ma­sa sa ma­ka­ta­ru­ngang dig­mang ba­yan. Ito ang ini­ha­yag ni Eli­as Almazan, ang pam­pu­li­ti­kang upi­syal ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Ca­ga­yan Val­ley (For­tu­na­to Ca­mus Com­mand). Sa pa­na­yam ng Ba­ring­ku­as (rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyon), idi­ni­in ni­ya na hin­di na­had­la­ngan ng maiig­ting at ma­sin­sing mga ope­ra­syon ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes […]

Pag­pu­pu­gay kay Ka­sa­mang Ro­sa­li­no Ca­nu­bas
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Nagbigay-pugay ang Komite Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas at ang Pan­re­hi­yong Ko­mi­te ni­to sa Ca­ga­yan Val­ley kay Ka­sa­mang Ro­sa­li­no Ca­nu­bas (Ka Yu­ni), pan­re­hi­yong ku­man­der ng BHB sa Ca­ga­yan Val­ley, na na­pas­lang sa isang la­ba­nan sa Ba­ra­ngay San Ma­ria­no Sur, San Guil­ler­mo, Isa­be­la noong Mar­so 15. Ang pa­ra­ngal ng Ko­mi­te Sentral ay isi­na­ad sa men­sa­he […]

Mga kal­sa­da ng ko­rap­syon at ge­ra sa Northern Min­da­nao
April 07, 2021 | Ang Bayan | Articles

Bu­kam­bi­big ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na pa­bi­bi­li­sin ng mga farm-to-mar­ket road (FMR) o mga kal­sa­dang mu­la sa mga sa­ka­han tu­ngong pa­mi­li­han ang transpor­ta­syon ng ani ng ma­li­li­it na mag­sa­sa­ka at sa ga­yon ay ita­ta­as ang pre­syo ng ka­ni­lang mga pro­duk­to. Pe­ro wa­lang ki­na­la­man ang mga kal­sa­da sa pag­pep­re­syo ng ani na ma­da­las ay ar­bit­rar­yong iti­na­tak­da ng […]