Archive of Articles

BTL farmers camp-out in Malaybalay
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

More than 100 farmers of Buffalo-Tamaraw-Limus (BTL) have been on camp-out in Malaybalay City, Bukidnon for more than a week now. The camp-out commenced on November 27 to demand to Gov. Jose Ma. Zubiri the distribution of the 517 hectares of land which they have been tilling for three decades already. The BTL chairperson declared […]

Sumifru workers camp-out in Mendiola
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

More than 300 farm workers of Sumitomo Fruits Corporation (Sumifru) camped out in Mendiola, Manila last November 27. The workers trooped to Metro Manila to fight contractualization and assert their demand that the right of their union to collective bargaining be recognized. They also protested in front of the Department of Labor and Employment headquarters […]

CPI-M commemorates PLGA
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

The Communist Party of India-Maoist (CPI-M) is currently celebrating the People’s Liberation Guerrilla Army (PLGA) Week (December 2-10). The PLGA week is conducted annually in honor of three Central Committee members of the ­CPI-M’Seelam Naresh, Nalla Adi Reddy and Yerramreddy Santosh Reddy who were massacred by reactionary Indian state forces on December 2, 1999. During […]

4 na ar­mas,na­sam­sam ng BHB-NEMR
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nasamsam ng Bagong Huk­­bong Ba­yan-Northe­as­tern Min­da­nao Re­gi­on (BHB-NEMR) ang apat na ma­ta­as na ka­lib­reng ar­mas (da­la­wang M16, isang M14 at isang R4) ma­ta­pos nitong tambangan ang mga ele­men­to ng CAFGU sa Barangay San Anto­nio, ba­yan ng Re­me­di­os T. Ro­mu­al­dez, Agu­san del Nor­te noong Nob­yembre 29, alas-5 ng uma­ga. Apat ang na­pa­tay sa pa­nig ng kaa­way, […]

Mag-asawang Casambre, iligal na inaresto
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Iligal na inaresto ng mga operatiba ng militar at pulis ang mag-asawang Rey Claro at Corazon Casambre sa Cavite noong hatinggabi ng Disyembre 6. Si Rey Casambre ay konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Tahasag nilabag ng pag-aresto ang kanyang karapatan sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees sa […]

Rek­rut­ment ng CAFGU, gi­na­ga­wang ne­go­syo
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ginamit ng AFP ang rekrtu­ment at tau­han ng CAFGU para pagkakitaan. Ito ang ibinunyag ng tagapagsalita ng BHB-Northeast Mindanao Region na si Ariel Montero. Aniya, may­ro­ong ma­hi­git 100 de­tatsment ng CAFGU sa re­hi­yon sa ka­sa­lu­ku­yan. Li­ban pa ito sa mga de­tatsment ng SCAA na nag­si­sil­bing pri­ba­dong gwardya ng mga kum­pan­yang mi­na at plan­ta­syo­n. May­ro­ong hu­mi­git-ku­mu­lang […]

Da­ki­lang ka­say­sa­yan ng Par­ti­do sa Gi­na­mat
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng Ilocos-Cordillera sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng […]

18, iligal na inaresto sa Talaingod
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Dinakip at sinampahan ng gawa-gawang kasong kidnapping at human trafficking sa Tagum City noong Nobyembre 29 ang 18 mga lider-masa at aktibista sa pangunguna ni dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at ACT Teachers Party Rep. France Castro. Isang araw bago nito, hinarang, ininteroga at arbitraryong idinetine ng mga elemento ng pulis, 56th IB at […]

Ika-155 Araw ni Bo­nifacio, ipi­nag­di­wang
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Sa pa­ngu­ngu­na ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno ipi­nag­di­wang ng mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong gru­po ang ika-155 Araw ni Andres Bo­nifacio noong Nob­yembre 30. Nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon at sek­tor sa paa­nan ng tu­lay ng Men­dio­la sa May­ni­la pa­ra kun­de­na­hin ang ta­ha­sang pa­nga­nga­yu­pa­pa ng re­hi­meng Du­ter­te sa US at Chi­na. Ipi­na­na­wa­gan din ni­la ang kag­yat na pag­wa­wa­kas sa […]

Ka­ra­ha­san at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, ki­nun­de­na
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagprotesta sa harap ng De­partment of Na­tio­nal Defen­se, Camp Agui­nal­do, Quezon City noong Di­sye­mbre 4 ang grupo sa pa­ngu­ngu­na ng BAYAN-Min­da­nao at Ba­rug Ka­tu­ngod pa­ra la­ba­nan ang pa­tu­loy na pag-i­ral ng ba­tas mi­li­tar sa is­la na nag­du­du­lot ng pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao. Sa­man­ta­la, sa isi­na­ga­wang Na­tio­nal Clergy Convoca­ti­on ng Igle­sia Fi­li­pi­na Indi­pen­di­en­te noong Nob­yembre 20, nag­lun­sad […]