Archive of Articles

Da­ki­lang ka­say­sa­yan ng Par­ti­do sa Gi­na­mat
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng Ilocos-Cordillera sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng […]

18, iligal na inaresto sa Talaingod
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Dinakip at sinampahan ng gawa-gawang kasong kidnapping at human trafficking sa Tagum City noong Nobyembre 29 ang 18 mga lider-masa at aktibista sa pangunguna ni dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at ACT Teachers Party Rep. France Castro. Isang araw bago nito, hinarang, ininteroga at arbitraryong idinetine ng mga elemento ng pulis, 56th IB at […]

Ika-155 Araw ni Bo­nifacio, ipi­nag­di­wang
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Sa pa­ngu­ngu­na ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno ipi­nag­di­wang ng mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong gru­po ang ika-155 Araw ni Andres Bo­nifacio noong Nob­yembre 30. Nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon at sek­tor sa paa­nan ng tu­lay ng Men­dio­la sa May­ni­la pa­ra kun­de­na­hin ang ta­ha­sang pa­nga­nga­yu­pa­pa ng re­hi­meng Du­ter­te sa US at Chi­na. Ipi­na­na­wa­gan din ni­la ang kag­yat na pag­wa­wa­kas sa […]

Ka­ra­ha­san at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, ki­nun­de­na
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagprotesta sa harap ng De­partment of Na­tio­nal Defen­se, Camp Agui­nal­do, Quezon City noong Di­sye­mbre 4 ang grupo sa pa­ngu­ngu­na ng BAYAN-Min­da­nao at Ba­rug Ka­tu­ngod pa­ra la­ba­nan ang pa­tu­loy na pag-i­ral ng ba­tas mi­li­tar sa is­la na nag­du­du­lot ng pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao. Sa­man­ta­la, sa isi­na­ga­wang Na­tio­nal Clergy Convoca­ti­on ng Igle­sia Fi­li­pi­na Indi­pen­di­en­te noong Nob­yembre 20, nag­lun­sad […]

Mga mag­sa­sa­ka ng BTL, nagkampuhan
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Mahigit isang linggo nang na­kakampo ang may 400 mag­sa­sa­ka ng Buffa­lo-Ta­ma­raw-Li­mus (BTL) sa Malay­balay City, Bu­kid­non. Nag­si­mu­la ang kampuhan noong Nob­yembre 27 pa­ra igiit kay Jo­se Ma. Zu­bi­ri, gubernador ng prubinsya, na ipa­ma­ha­gi na ang 517 ek­tar­ya ng lu­pa na tat­long de­ka­da na ni­lang si­na­sa­ka. Ayon sa pa­ngu­lo ng BTL, hin­di si­la aa­lis sa lu­gar […]

Ling­go ng PLGA, gi­nu­ni­ta
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Ginunita ngayong Di­sye­mbre 2-10 ng Com­mu­nist Party of India-Maoist (CPI-M) ang tau­nang Ling­go ng Peop­le’s Li­be­ra­ti­on Gue­ril­la Army (PLGA). Ini­lu­lun­sad ang Ling­go ng PLGA bi­lang pag-a­la­la sa tat­long myembro ng Ko­mi­te Sentral ng CPI-Maoist—si­na See­lam Na­resh, Nal­la Adi Reddy at Yer­ram­reddy San­tosh Reddy—na pi­nas­lang ng mga pwer­sa ng reak­syu­nar­yong es­ta­dong Indi­an noong Di­sye­mbre 2, 1999. […]

Kampuhang mang­ga­ga­wa ng Su­mifru sa Men­dio­la
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Higit 300 manggagawa ng Su­mi­to­mo Fru­its Cor­po­ra­ti­on o Su­mifru ang nag­ta­yo ng kam­pu­han sa Men­dio­la, Ma­ni­la noong Nob­yembre 27. Tu­mu­ngo sa Met­ro Ma­ni­la ang mga mang­ga­ga­wa pa­ra patampukin ang kam­pan­ya la­ban sa kontraktwa­li­sa­syon at ka­hi­li­ngan sa kum­pan­ya na ki­la­la­nin ang ka­ni­lang un­yon pa­ra ma­ki­pag ko­lek­ti­bong ne­go­sa­syo­n. Nag­lun­sad din si­la ng pro­tes­ta sa ha­ra­pan ng De­partment […]

Wel­ga sa Li­way­way, ta­gum­pay
December 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Nagtagumpay ang tat­long bu­wang wel­ga ng mga mang­ga­ga­wa ng Li­way­way Mar­ke­ting Inc. Wor­kers’ Uni­on (LIWU-ANGLO-KMU) noong Nob­yembre 22 ma­ta­pos hu­man­tong sa isang ka­sun­du­an ang un­yon at ma­neydsment. Pi­nir­ma­han ang ka­sun­du­an para iba­lik sa tra­ba­ho ang hi­git 40 mang­ga­ga­wang naka-floa­ting sta­tus. Ibi­bi­gay din sa ka­ni­la ang di na­ba­ya­rang sa­hod sa pa­na­hong na­ka­wel­ga. Ang mga mang­ga­ga­wa ng […]

AFP suffers 39 casualties
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

The Armed Forces of the Philippines suffered not less than 39 casualties—23 killed and 16 wounded— from successful military actions launched by the New People’s Army (NPA) in Bukidnon, Iloilo, Northern Samar and Camarines Sur this October. Bukidnon. Successive armed actions were mounted by the NPA-Bukidnon from November 10 to 16, killing 13 soldiers and […]

China accelerates economic colonization of the Philippines*
November 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

China aims to overwhelm the Philippine economy with its excess capital, make it dependent on Chinese loans and grants, impose neoliberal economic policies, plunder and exploit the country’s labor and natural resources, control the key aspects of the economy, and lock the Philippines in a perennial state of exporting cheap and low value-added raw and […]