Archive of Articles

Bu­lok at du­gu­ang pa­ma­na ni Arro­yo
August 07, 2018 | Ang Bayan | Articles

Noong Hul­yo 23, ina­gaw ni Glo­ria Maca­pa­gal-Arro­yo, lu­bos na ki­na­mu­mu­hi­ang da­ting pre­si­den­te ng Repub­li­ka ng Pi­li­pi­nas, ang li­de­ra­to ng Kong­re­so. Pi­na­tu­na­yan ng pagbabalik ni­ya sa pi­na­ka­ma­ta­as na sirku­lo ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na na­na­na­ti­ling buo at ma­la­kas ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han at impluwen­sya. Ang ga­yong po­der ni Arro­yo ay ipi­nun­dar ni­ya sa si­yam na taon ng ko­rap­syon […]

Panggegera ng US sa kalakalan, umaarangkada
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Tanda ng hindi malutas-lutas na pandaigdigang kapitalistang krisis, ibayong sumisidhi ang mga tunggalian ng mga kapitalistang bansa. Kasalukuyan nang ipinatutupad ng US ang pagpataw ng mga taripa sa mga produkto ng China na inaangkat nito matapos ang mahabang panahon ng palitan ng mga banta. Hayagan na rin ang girian ng US at European Union at […]

Atake sa mga komunidad at paaralang Lumad sa Sultan Kudarat
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

NOONG HULYO 16, nagsagawa ng isang programa ang mga mag-aaral ng Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. (MISFI) academy at Center for Lumad Advocacy and Networking, Inc. (CLANS) sa kanilang kampuhan sa harap ng upisina ng Department of Education Region 12 para salubungin ang unang araw ng bagong direktor nito na si Allan G. Farnazo. Kasama […]

Sobrang pagpapatrabaho, barat na sweldo ng mga guro
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

DALAWANG BESES NA NAGPROTESTA sa Quezon City Hall ang libu-libong guro na kasapi ng Quezon City Public School Teachers Association (QCPSTA) para igiit ang dagdag na sahod at ibalik ang kanilang alawans na tinanggal sa ilalim ng Joint Circular No. 1 noong 2017. Tatlong libong guro ang nagrali noong Hulyo 6 at noong Hulyo 16, […]

State of "No Address" 2018: Kawalan ng pabahay para sa maralita
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Kumportableng buhay ang pangako ni Duterte sa mamamayan sa unang araw niya bilang pangulo. Nangako rin siya ng kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad, gayundin ng trabaho at pabahay sa mahihirap. Malinaw na pagpapaganda niya ito sa mamamayan, lalupa’t mayorya sa mga bumoto at umasa sa kanyang administrasyon ay mga maralita. Makalipas ang dalawang taon, […]

Ang aping kalagayan ng mga magsasaka
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Labis na ikinagalit ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema nitong unang linggo ng Hulyo na pumapabor sa Hacienda Luisita Incorporated (HLI) na kontrolado ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Sa naturang desisyon, ibinasura ang hinihingi ng mga magsasaka na P1.33 bilyong nalikom ng HLI mula sa pagbebenta nito ng 580 ektaryang […]

Mga drayber sa Kalinga, nagtigil-pasada
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Inilunsad noong Hulyo 9 ang pinakaunang tigil-pasada ng mga drayber sa Kalinga. Pinangunahan ito ng Kalinga Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations (KaFeJODA), isang bagong tatag na pederasyon ng maliliit na asosasyon ng mga drayber at opereytor sa pampublikong transportasyon. Nagtipon ang mahigit 150 drayber, opereytor at kanilang mga tagasuporta sa harap ng Kalinga […]

Kasinungalingan ng 19th IB, binatikos
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

MARIING BINATIKOS ng BHB-Far South Mindanao Region (Valentin Palamine Operations Command o VPOC) ang bulaang pahayag ni Lt. Col. Erick Paraso, commanding officer ng 19th IB, na papatayin umano ng BHB sa North Cotabato ang sinumang kasapi nito na nagbabalak sumuko sa kaaway. Ani Ka Dencio Magdangal ng VPOC malinaw na nag-iimbento ang pasistang militar […]

Lokal na mga usapan, itinakwil ng BHB
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Parami nang parami ang mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga lokal na rebolusyonaryong pormasyon na nagpahayag ng mahigpit na pagtakwil sa pakanang “lokal na usapang pangkapayapaan” ng rehimeng Duterte. Sa magkakahiwalay na mga pahayag, pinabulaanan ng mga kumand ng BHB at tagapagsalita ng National Democratic Front (NDF) sa mga rehiyon ang sinasabi […]

‘Malabnaw’ na bersyon ng BBL, binatikos
July 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

KABI-KABILANG PROTESTA ang sumalubong sa pagpupulong ng bicameral conference committee (bicam) na binubuo ng mga kinatawan ng Mababang Kapulungan at ng Senado para pagsamahin ang kanilang mga bersyon ng Bangsamoro Basic Law nitong nagdaang mga araw. Pormal nang ipinasa ng bicam ang nasabing batas, na pinangalanang “Bangsamoro Organic Law” nitong Hulyo 18, matapos ang anim […]