Archive of 1960s

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969 | 1960s | Ang Bayan | Archives

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969 | 1960s | Ang Bayan | Archives

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan | Archives

Ang Bayan Aug. 1, 1969

Unang plenum ay ginanap ng Komite Sentral upang pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Ginanap ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa isang dako sa Gitnang Luson noong Mayo 12 at 13 ang Unang Plenum mula sa Konggreso ng Muling Pagtatatag (Ika-26 ng Disyembre, 1968) at mula ng emergency meeting ng Komite Sentral noong 1951 sa Sierra Madre. Tinawag ang Unang Plenum upang pasidhiin ang Muling Pagbubuo […]

Sumusulong ang pakikibaka ng mga mamamayang Palisteo
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Ang pamatnugutan ng Sandatahang Pakikibakang Palisteo ay naglabas ng isang pahayag na nag-uulat na noong Mayo ang kumandong pwersang “Al Assifa”, ang Mapagpalayang Lakas ng Bayan, ang mga pwersang ” Al Saeqa”, at ang mga puwersa ng Demokratikong Prenteng Popular para sa Pagpapalaya ng Palisteo ay naglunsad ng 208 na paglusob laban sa mga mananalakay […]

Ang SEATO ay isang palubog na bapor
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Isang pangitain ng kasawian ang bumalot sa taunang pulong ng konseho ng Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) na ginanap sa Bangkok noong Mayo 20 at 21. Ang walang-tigil na pagsulong ng rebolusyonaryong sandatahang pakikibaka laban sa imperyalismong Amerikano sa Timog-Silangang Asya at ang mga panloob na kahinaan ng SEATO mula pa sa paglitaw nito ay […]

Mga lagalag na rebeldeng pangkat nagiging madaling biktima ng mga reaksiyonaryong sundalong papet
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Dahilan sa kanilang pagkahiwalay sa masa ng mamamayan, ang kaunting mga armadong tauhan na patuloy pa ring nalilinlang ng pangkating Taruc-Sumulong ay nagiging madaling biktima ng mga reaksiyonaryong sundalong papet. Sa apat na sagupaan sa iba’t ibang parte ng Pampanga nang nakaraang Mayo at Hunyo, nalipol ng Philippine Constabulary ang di-kukulang sa 90 bahagdan ng […]

Mga militanteng estudyanteng Amerikano lumahok sa pakikibaka ng mga manggagawa sa Estados Unidos
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Isang bagong daluyong ng progresibong kilusang ng mga estudyante sa Estados Unidos ang umahon nang ang malaking bilang ng mga estudyanteng Amerikano ay nagsimulang iugnay ang kanilang pakikitunggali sa pakikipag-tunggali ng mga manggagawa. Ibang-iba sa mga nakaraan taon, ang ulo ng salakay ay nakapuntirya sa mga reaksiyonaryong patakaran ng pangkat ng monopolyong kapitalistang Amerikano. Ibinunyag […]

Binigyang-daan ng Korte Suprema ang pagpapalaya ng mga political prisoner
July 01, 1969 | 1960s | Ang Bayan

Ang kabulukan ng burges na hustisya ay labis nang naipakita sa higit na labing walong taon na pagkakapiit ng mga political prisoners na nabihag noong 1950. Ipinagmamabuti ng reaksiyonaryong pamahalaan na pakawalan sila sa panahong ang karamihan ay nawalan na ng mga tagatangkilik at iba sa kanila ay napipiho sa kanilang pananalita na tumatahak na […]