Archive of Veronica Makabayan | Spokesperson

Kababaihan, ibagsak ang teroristang rehimeng US-Duterte! Pakamahalin ang tunay na hukbo ng bayan!

Nagbubunyi ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ng Timog Katagalugan (MAKIBAKA-TK) sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan na mahigpit na pinagiibayo ang rebolusyong adhikain sa kabila ng matinding panliligalig ng krisis pang-ekonomya, pangkalusugan, at pangkalayaan dulot ng manyak, kriminal na rehimeng US-Duterte at Tsina. Sa gitna ng panahon ng kagipitan dulot ng pandemya, patuloy […]

Ang Partido: Dakilang Taliba ng kilusang kababaihan tungong pambansang pagpapalaya!

Sinasalubong ng malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan ng buong saya at militansya ang anibersayo ng pinakadakilang saligang alyansa ng mga rebolusyonaryong manggagawa at magsasaka, ang muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Higit pang mayaman at matatag sa larangan ng ideolohiya, pulitika, at organisasyon sa kabila ng napakatinding panunupil ng kasalukuyang rehimen. Mahigpit itong […]