Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Tumangan ng armas at kamtin ang tunay na kalayaan — NPA-Bikol

Sa darating na Araw ng Kalayaan, pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang kapasyahan ng mamamayang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Nakikiisa ang Pulang hukbo ng Kabikulan sa kolektibong hangarin ng sambayanang lumaya mula sa kontrol at pagsasamantala ng mga dayuhan at mga papet nila sa bansa.  Malaon nang hinahangad ng mamamayang Pilipinong […]

Pagpugayan ang mapagpasyang pagharap ng EJC-BHB Rinconada sa pasistang atake ng 9th ID

Iginagawad ng RJC-BHB Bikol ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa rehiyon sa kanilang mapagpasyang pagharap sa walang lubay na pag-atake ng militar at pulis. Pinararangalan din ng RJC-BHB Bikol ang lahat ng Pulang kumander at mandirigmang nag-alay ng buhay para sa isulong ang makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan. […]

Laud EJC-NPA Rinconada for decisively facing the 9th ID’s fascist attacks — NPA-Bicol

RJC-NPA Bikol expresses its highest salutation to all Red commanders and fighters in the region for decisively facing the relentless attacks of the military and police. RJC-NPA Bikol also exalts all Red commanders and fighters who have sacrificed their lives in order to advance the just and fair people’s war.  The Bikolano masses can expect […]

Labanan at ilantad ang mala-SEMPO na atake ng 9th ID sa rehiyon — BHB-Bikol

Nagwawasiwas ng pasismo ang AFP at PNP sa rehiyon. Sa gitna ng ligalig sa mga baryong hindi pa nakaaaalpas mula sa krisis dulot ng Covid-19, ilinulunsad na ng 9th ID ang mala-Synchronized Enhanced Military and Police Operations (SEMPO). Mula Marso hanggang sa kasalukuyan, pabugso-bugso ngunit sunud-sunod at maramihan ang pinapaslang, dinadakip at ikinukulong ng militar […]

Lumilikha ng senaryo ang rehimeng US-Duterte upang bigyang-katwiran ang batas militar — NPA-Bicol

  Desperadong gumagawa ng senaryo ang rehimeng US-Duterte upang bigyang-katwiran ang pagdedeklara ng batas militar sa bansa. Sunud-sunod na linabag ng Government of the Republic of the Philippines ang sarili nitong deklarasyon ng tigil-putukan. Sinasangkalan ng rehimeng Duterte ang isyung pangkalusugan para higit pang mapalawig ang diktaturyal na interes nito.Paniniktik, pananakot at panhaharas ang dala […]

47 taon ng puspusang pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga organisasyong masa sa kanayunan — NPA-Bicol

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng RJC-BHB Bikol sa mamamayang Pilipino ngayong ika-47 anibersaryo ng NDFP. Patunay ang inabot na lawak at tatag ng NDFP sa masiglang diwa ng mamamayang Pilipinong labanan ang pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo. Hanggang sa mga susunod pang dekada ng puspusang pakikibaka para sa tunay na kalayaan, katarungan at demokrasya, […]

Kagitingan ang pagtangan ng armas–NPA-Bicol

Audio Link: https://audiomack.com/song/gintong-silahis/20200409-kagitingan-ang-tumangan-ng-armas Ngayong Araw ng Kagitingan, pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang mga Pulang kumander at mandirigma at mamamayang Bikolanong hindi kailanman bumitiw sa pagtanaw sa isang lipunang malaya sa pang-aapi at pagsasamantala. Sa paglahok sa digmang bayan, walang pag-iimbot nilang sinusuong ang buhay-at-kamatayang pakikibaka. Higit na naitutulak ang mamamayang tumangan ng armas sa kabila […]

Pakamahalin ang masa, ipagtagumpay ang digmang bayan! — NPA-Bicol

AUDIO LINK: https://audiomack.com/song/gintong-silahis/20200329-pakamahalin-ang-masa-ipagtagumpay-ang-digmang-bayan Mahigpit na pag-unawa at pagtanggap sa sakripisyo ang paglahok sa buhay-at-kamatayang pakikibaka. Sa layuning makapagtaguyod ng isang lipunang walang inaapi at pinagsasamantalahan, sinusuong ng mga Pulang kumander at mandirigma ang anumang sakripisyo’t kahirapan. Ito ang lalim ng pagmamahal na araw-araw iniaalay ng Bagong Hukbong Bayan sa mamamayang Pilipino at sa pandaigdigang kilusang […]

RJC-NPA Bicol pledges support for CPP’s unilateral ceasefire, tightens efforts to help masses to overcome COVID-19 — NPA-Bicol

  Romulo Jallores Command (RJC-NPA Bicol) will strongly abide with the unilateral ceasefire declared by the CPP. This will begin tomorrow, March 26, and will end on April 15. The Red army will not launch any tactical offensive during the period of the ceasefire. Nonetheless, the NPA will maintain its active defense posture in order […]

Kinakatakutan ng 9th ID ang ispontanyong pag-aalsa ng mamamayan

Sa pagsidhi ng panlipunang krisis dulot ng COVID-19, ibayong tumitindi ang galit ng taumbayan sa rehimeng US-Duterte at kawalang-kahandaan nitong harapin ang kumakalat na sakit. Ngunit habang nagkakandarapa ang manggagawang pangkalusugan sa kakulangan ng kagamitan, ang tanging solusyon ng rehimen ay ang mala-Batas Militar na panunupil sa pamamagitan ng lockdown, pagtatadtad ng checkpoint at higit […]