Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)

Ituloy ang pamanang pakikibaka ni Ka Randy Echanis, martir at bayani ng uring magbubukid at masang maralita!

Ang Katipunan, August 2020 | Tribute to Ka Randy Echanis: PDF Sa ngalan ng milyun-milyong magsasakang nagsusulong ng Rebolusyong Agraryo, pinakamataas na pagpaparangal at malawakang pulang saludo ang pinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid kay Randall “Ka Randy” Echanis, martir at bayani ng uring magbubukid at masang maralita. Nakikidalamhati ang buong katipunan sa pamilya […]

Pinakamataas na pagpaparangal at pagpupugay kay Kasamang Fidel V. Agcaoili

Nagluluksa ang milyong mga magsasaka, magbubukid, at mamamayan sa kanayunan sa pagyao ni Kasamang Fidel V. Agcaoili, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay at pagpaparangal ang Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka (PKM-NDFP) kay Kasamang Fidel Agcaoili — rebolusyonaryo at proletaryadong internayunalista. Sumaklaw sa higit […]

Paigtingin ang mga pakikibakang magsasaka sa buong kapuluan! Ibagsak ang pasistang rehimeng Duterte! Isulong ang rebolusyong agraryo hanggang tagumpay!

Wala nang maaasahan ang milyun-milyong magsasaka sa pasistang rehimeng Duterte. Sa loob ng tatlong taon ipinakita nito ang kontra-magsasaka at walang kasing lupit na paghahari matapos iutos ang mga pagpatay at militarisasyon sa kanayunan na bumiktima sa daan libong pamilya ng magsasaka at mamamayan. Nananawagan ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) sa mga magsasaka sa […]

Pinakamataaas na pagpupugay at pulang saludo kay Felina ‘Nieves’ Mendres, rebolusyonaryong huwaran at bayani ng sambayanang Pilipino

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-National Democratic Front of the Philippines (PKM-NDFP) ang pinakamataas na pagkilala at pagpupugay kay Felina ‘Nieves’ Mendres, 63 taong gulang — lider kababaihan mula sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Nakikiramay ang PKM-NDFP sa naiwang pamilya, mga kaanak, mga kasamahan at kaibigan ni Ka Nieves. Isang malaking kawalan […]