Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Zambales

Kalagayan ng mga mangingisda sa baybay-dagat ng Botolan

Ipaglaban ang karapatan sa lupa, daungan, at pangisdaan! Labanan ang pang-aagaw sa baybay-dagat ng sindikatong Paulino Ramos at mga kasabwat! Labanan ang mapaminsalang proyektong ekoturismo ng rehimeng US-Duterte! Labis na naghirap. Walang kasiguraduhan sa panirahan at kabuhayan. Laging nasa panganib ang buhay sa karagatan. Ito ang abang kalagayan ng mga mangingisda sa baybay-dagat ng Botolan, […]