Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

PKM-Bicol sa pahayag ni Sen. Tito Sotto na walang dapat magreklamo dahil nasa gitna ng gera ang bansa

Napakadali para kay Sotto na magbulalas ng gayong mga retorika dahil hindi niya pa naranasang mamilipit sa gutom gaya ng milyun-milyong Pilipino sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunang ito. Ang gerang kinakaharap ng bansa ngayon laban sa Covid-19 ay kakambal ng gera ng mamamayan laban sa kagutuman – parehong mga sintomas at bunga […]

Bukas na Liham kan Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB

Read in: Pilipino Para sa mga pag-iriba, Nadangog mi an bareta kan naganap na reyd sa Labo. Aram mi man an mga bira kan kasama sa Albay asin sa iba pang prubinsya laban sa pwersa kan mersenaryong hukbo kan naghahadeng-uri. Balaog na salamat asin pag-omaw! Pinaheling liwat nindo sa samuya an kawastuhan kan armadong rebolusyon. […]

Bukas na Liham ng Pambansang Katipunan ng mga Mabubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB

Read in: Bikol Para sa mga kasama, Narinig namin sa balita ang nangyaring reyd sa Labo. Hindi rin lingid sa amin ang mga bira ng kasama sa Albay at sa iba pang prubinsya laban sa pwersa ng mersenaryong hukbo ng naghaharing-uri. Salamat at pagpupugay! Binigwasan ninyo ang kaaway ng mamamayan para sa lahat ng inaapi […]

Bukas na liham ng PKM-Bikol sa mga kagawad ng midya hinggil sa katwiran ng digmang bayan

Makinig kayong maigi. Umaalingawngaw ang pagbubunyi ng masang anakpawis! Pakinggan ninyo silang ipagdiwang ang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan! Dito, sa mga bukid at kaparangan, walang kapantay na pasasalamat at tuwa ang nararamdaman ng masang dinusta, dinahas at pinagsamantalahan ng pasistang estado sa matagumpay na bigwas ng Armando Catapia Command (ACC-BHB Camarines Norte) laban sa […]

Komento ng PKM-Bicol sa ‘state of calamity’ ni Duterte

Wala namang tunay na pakinabang ang mamamayan sa painalawig na state of calamity. Hindi nakapaloob sa deklarasyon ang pagbibigay ng sustento sa mamamayang nawalan ng kabuhayan dahil sa Covid-19. Sa halip, lisensya lamang ito para sa militar at pulis na abusuhin pa ang pandemya at krisis upang maghasik pa ng lagim sa kanayunan at kalunsuran. […]

Mala-SEMPO na atake ng AFP at PNP, patuloy na nararanasan ng magsasakang Bikolano sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic! — PKM-Bicol

Mariing kinukundena ng PK -Masbate ang isinasagawang pasismo ng militar at pulis sa mga magsasakang Bikolano. Idinudulot nito ang karagdagang pahirap sa mamamayang nakararanas na ng matinding krisis dahil sa Covid-19. Isa sa pinakamasasahol na pasistang atake sa Kabikulan ang pagmasaker ng pinagkumbinang pwersa ng militar at pulis sa limang magsasaka sa Brgy. Dolos, Bulan, […]

47 taon ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at pagsusulong ng rebolusyong agraryo — PKM-Bicol

  Buong-lugod na binabati ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) ang NDFP sa ika-47 anibersaryo nito. Sa loob ng panahong ito, tinanganan at isinulong ng NDFP at buong rebolusyonaryong kilusan ang mga demokratikong interes ng lahat ng uring inaapi at pinagsasamantalahan. Sa pagsusulong ng 12-puntong programa, itinaguyod ng NDFP ang pagnanais ng mga magbubukid na […]

Masang anakpawis, pinakabulnerable sa COVID-19 — PKM-Bicol

Naninindigan ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) na dapat panagutin ang rehimeng US-Duterte sa kawalan ng akma at konkretong plano at aksyon upang harapin ang krisis dulot ng COVID-19. Ang krisis na nararanasan ng mamamayan ngayon ay pangkabuuhang resulta ng pagpapakatuta ni Duterte sa mga imperyalista at pagragasa ng mga neoliberal na patakaran. Ngayon, […]

Kundenahin ang desperadong atake ng 91st Division Reconnaissance Company, Regional Mobile Force Battalion, PNP Monreal  sa mga magsasaka ng Masbate

Pinakamataas na antas ng pagkundena ang pinapahayag ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa panibagong serye ng pagpaslang at paglabag sa karapatang tao sa hanay ng magsasaka sa Masbate. Nito lamang Marso 10 at 11, walang-awang pinaslang si Kiko Garamay at si Nongnong Hermena, habang dinakip sina Serapin Morada at Julian Ceniza, at nawawala hangang […]

Rebolusyonaryong pagpupugay sa ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) ay nagagalak sa mga tagumpay na nakamit ng PKP-MLM sa paglulunsad ng pambansa demokratikong rebolusyong naghahangad na tugunan ang batayang problema ng lipunan sa kawalan ng lupa sa pamamagitan ng ganap na paglaya mula sa pyudal at malapyudal na paghahari ng malalaking panginoong maylupa at burgesya […]