Archive of NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command)

Bombing and Strafing by Govt Troops Terrorize MP Communities

The continuous bombing and strafing by the joint combat units of the 7th ID of the AFP and PNP Special Action Force in Mountain Province this February have brought terror and great disturbance to the communities, according to Magno Udyaw, spokesperson of Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province. Last February 11, at […]

Open Letter ti Leonardo Pacsi Command-New People’s Army Mountain Province para iti Umili ti Montanyosa

Kakailian, Saan a Paallilaw iti NTF-ELCAC National Task Force to End Local Communist Armed Conflict! Iti tengnga ti COVID-19 pandemya, tuloy-tuloy ti panangpairteng ni Duterte iti militarisasyon iti kaaw-awayan. Babaen ti NTF-ELCAC nga idadauloan ti AFP-PNP-DILG, tuloy-tuloy dagiti combat, intel, saywar, ken retooled community support program operations ti AFP ken PNP. Awan sabali a panggep […]

On the death of Salvador G. Liked

The death of Salvador G. Liked ended his landgrabbing and blackmailing victimizing our kakailian in Mt. Province. The Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt. Province) had been receiving from locals reports of landgrabbing in the areas between Bauko and Sagada perpetrated by Liked and his cohorts in the bureaucracy. Clans and families had fallen victim to his […]

NPA Mt. Province pays the highest tribute to Marxes “Ka Jigs” Dazon

The Leonardo Pacsi Command – NPA Mt. Province pays the highest tribute to Marxes “Ka Jigs” Dazon, and the four other martyrs of the August 8 encounter in Sta. Lucia, Ilocos Sur. The LPC and all revolutionary forces in the Mt. Province send the warmest condolences to Ka Jigs’ family, friends and community. Ka Jigs […]

Pride is a protest, a struggle of the oppressed

Translation/s: Iloco The pride march is celebrated this month of June as a collective people’s action for LGBT rights. It started as a movement of the LGBT against discrimination, in unity with the working class, and also to express solidarity for the LGBT. LGBTs belong to different democratic social classes such as the peasantry (including […]

Ti PRIDE ket maysa a protesta, panakidangadang dagiti maidadanes

Translation/s: English Itatta a bulan ti Hunyo ket iselebrar tayo ti “pride march” – kolektibo a panagtignay ti umili tapno irupir ti karbengan dagiti LGBT (lesbian, gay, transgender ken dadduma pay). Nagrugi daytoy kas paset ti panakidangadang dagiti LGBT laban iti diskriminasyon, kas met iti panagpakita ti suporta dagiti LGBT kadagiti magungudawayan a mangmangged, ken […]

Do not be fooled and cowed into submission by the fascist and anti-people AFP-PNP

Attempts here and there have been made by the US-Duterte regime to fool the nation into thinking that the people’s war under the CPP’s leadership have weakened. Under the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) being led by the AFP-PNP, the reactionary government has launched a national drama consisting of “peace […]

AFP, walang malasakit sa mga sibilyan, palayasin!

Nagpapatuloy ang malawakang operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Mt. Province. Sinasaklaw ng kanilang mga operasyon ang mga lugar na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mamamayan ng Montanyosa, kabilang dito ang mga pagpastuan, pag-anupan, at mga talon. Walang pakialam ang AFP kung anuman ang pinsalang idulot ng kanilang mga operasyong militar sa mga […]

Ubos-kayang biguin ang Oplan Kapanatagan! Ipagdiwang ang matagumpay na depensa ng NPA laban sa 5th ID!

Matagumpay ang aktibong depensa ng Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt. Province) laban sa mga nag-ooperasyong yunit ng Philippine Army sa ilalim ng 5th Infantry Division noong Oktubre 24, ika-2 ng hapon sa Suquib, Besao, Mt. Province. Sa kalahating-oras na labanan, di bababa sa isang patay (1 KIA) at isang sugatan (1 WIA) ang natamong kaswalti ng […]

Panunupil at militarisasyon, pagbibigay-daan sa mapanirang proyekto ng BREDCO

Hindi na maitatanggi na ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC) sa Mt. Province ay ang tagapaghawan ng daan para sa mabilisang pagtatayo at operasyon ng mga dambuhala at mapanirang proyekto, katulad ng 14-megawatt hydropower project ng BIMAKA Renewable Energy Development Corp. o BREDCO. Kasama ang Dutch na kumpanyang Royal HaskoningDHV, […]