Archive of NPA-Abra (Agustin Begnalen Command)

Tunay na Teroristang 24th IB at 72nd DRC PA, pinarusahan ng yunit ng NPA-Abra!

Matagumpay na inilunsad ng yunit ng Agustin Begnalen Command, NPA-Abra ang taktikal na opensiba laban sa mga nag-ooperasyong mersenaryong sundalo ng 24th IB at 2 platun ng 72nd DRC Phil. Army na pumasok sa mismong erya ng labanan, sa kagubatan ng Bgy. Pacgued, Malibcong Abra, noong ika-4 ng Enero 2021. Buong sikhay at tapang na […]

NPA-Abra: Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Ka Jay, Bannuar ti Kabataan ken Umili a Lumablaban!

Idatdaton ti Partido Komunista ti Pilipinas ken Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Jefferson (Jeff-jeff) “Ka Jay” Reyes maysa a Nalabbaga a Mannakigubat ken kameng ti Partido. Pimmusay isuna idi aldaw ti Mayo 17, 2020 kabayatan ti panagininana ti kakadwa idi aksidente na a nakalbit ti paltog a nakapaturong iti bagi na. […]

Awanan Serbi ken Awan ti Mamati iti Inuulbod a Propaganda ti Rehimen Duterte — NPA-Abra

Intinnag ti helicopter ti AFP dagiti nakaplastik a maysa a polyeto ken maysa a kendi idi Abril. Aglalaok ti rikna ti umili a nakaawat ditoy a mabasbasa. Makapainsulto ken makapa-unget ti inkasta ti gubyerno. Iti tengnga ti krisis, maaramid pay ti gubyerno ken ti AFP ken PNP nga aggastos ti dakkel a gatad tapno laeng […]

COVID-19 Lockdown at Militarisasyon, unti-unting pinapatay ang mamamayan ng Abra! — NPA-Abra

  Hindi lang isang malaking dagok sa sistema ng kalusugan ang COVID-19. Dahil sa kasalukuyang ipinapatupad ni Duterte na “enhanced community quarantine” sa buong Luzon, na sa esensya ay pananalasa ng batas militar, tahasang nilalabag ng mamamatay-taong rehimen ang batayang karapatan ng mga mamamayan para mabuhay. Pagkitil sa kabuhayan ng mamamayang Abrenio Ang probinsya ng […]

Iwagayway ang Pulang bandila ng armadong pakikibaka ng sambayanan! Ibagsak ang diktadurang rehimeng US-Duterte! — NPA-Abra

Translation/s: English Rebolusyonaryong saludo ang pagbati ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa maika-51 taong anibersaryong pagkakatatag sa New People’s Army (NPA). Maningning ang mga nakamit nito sa pagiging tapat at tunay na paglilingkod sa masang Pilipino bilang kanilang pulang mandirigma, ekonomista, propagandista, artista at organisador. Mahigpit na pinanghawakan ng NPA ang kanilang rebolusyonaryong oryentasyon bilang […]

Hold high the red flag of armed struggle of the people! Oust the US-Duterte regime dictatorship!

Translation/s: Pilipino The Agustin Begnalen Command NPA-Abra greets with revolutionary salute in the occasion of the 51st anniversary of the founding of the New People’s Army (NPA). It has gained brilliant achievements in being steadfast and true in its service to the Filipino people as their red fighter, economist, propagandist, artist and organizer. The NPA […]

Mamamayang Abrenio, kolektibo at organisado na kumilos para sa kumprehensibong paglaban sa COVID 19!

Nakikiisa ang Agustin Begnalen Command – NPA Abra sa paglaban sa COVID19. Kinakailangan ang mahigpit na pagkakaisa ng buong mamamayang Pilipino at Abrenio upang hadlangan ang paglaganap ng sakit na COVID19 hanggang sa tuluyang mapuksa ang bayrus na ito. Sa landas lamang ng rebolusyonaryong pakikibaka at pagkilos ng mamamayan, makakaya nating masolusyonan ang mga sagabal […]

Mga sibilyan sa Lacub Abra, pinagbabaril ng sundalo ng 24th IB

February 17, 2020 pasado alas nuebe ng gabi anim na mga kabataan na residente ng Bgy. Lan-ag, Lacub, Abra ang pinagbabaril ng mga nag-ooperasyong sundalo ng 24th IB Charlie Company. Ayon sa report ng mga residente, pumunta ang mga nasabing kabataan sa ilog upang mangalap ng isda na para may maihain sa kanilang bisita kinabukasan. […]

Sibilyan iti Sallapadan,Abra liplipiten ken alallilawen ti Joint AFP-PNP Oplan Kapanatagan!

Nainget a kondenaren ti kabaroanan manen a panangliplipit ti AFP-PNP kadagiti umili ti Bgy. Ud-udiao, Bgy. Bazar, ken Bgy. Naguilyan Sallapadan, Abra. Dagiti 17 a sibilyan ket saan a kameng ti NPA-Milisyang Bayan. Isuda ket sibilyan a sigud Bgy. Kapitan, Bgy. Kagawad, tanod, pastor ti relihiyon, ken kameng dagiti tradisyonal nga organisasyon ti mannalon ken […]

Saluduhan ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang maika-51 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nakikiisa ang buong rebolusyonaryong hanay at lahat ng pulang mandirigma sa ilalim ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa pagbubunyi at pagsaludo sa mga naipong tagumpay ng ating Pambansa Demokratikong Rebolusyonaryon sa buong kapuluan. Ito ay patunay lamang na kahit anong reaksyunaryong rehimen ang maglunsad ng […]