Archive of NDF-Southern Tagalog

Loan agreement sa China: pagyurak sa pambansang soberanya at pagwasak sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino

Tinutuligsa ng mamamayang Pilipino ang ginagawang pagyurak ni Duterte sa pambansang soberanya ng Pilipinas. Tigas mukhang isinusulong nya ngayon ang di pantay na mga loan agreement sa China na nagsasangkalan sa patrimonial assets o mga ari-ariang komersyal ng bansa. Sa ilalim nito, malalaking tipak ng likas na yaman at teritoryo ng bansa ang walang kahirap-hirap […]

Mamamayang Pilipino, muling isinangkalan ng rehimeng US-Duterte sa agawan ng kapangyarihan ng US at China sa paglahok sa Balikatan 2019

Pagtataksil sa mamamayan at sa soberanya ng Pilipinas ang lantarang pagpapakatuta ni Duterte at ng AFP sa US at paglulunsad ng Balikatan sa bansa. Inilalagay ng gubyernong Duterte sa peligro ang sambayanang Pilipino sa patuloy nitong pagpapagamit sa US bilang lunsaran ng digma nito laban sa China. Kapalit ng pagpapakatuta sa US ay tumatanggap si […]

Anti-mamamayang Kaliwa Dam project: Pribatisasyon at tuluyang pagtalikod ng rehimeng US-Duterte sa pagbibigay serbisyo sa mamamayan

Isinasangkalan ngayon ni Duterte ang kahilingan ng mamamayan para sa sapat na serbisyo sa tubig upang bigyang daan ang higit na pribatisasyon ng mga batayang serbisyong dapat na natatamasa ng mamamayan. Nakatudla ngayon ang rehimeng Duterte na isakatuparan ang konstruksyon ng anti-mamamayang Kaliwa Dam project na magdudulot lamang ng malaking kapinsalaan sa mamamayan. Kapag nakumpleto, […]

After the killings and HRVs in Negros: Revolutionary movement will mount fiercer resistance against the US-Duterte regime

The struggling Filipino people will not be cowed into silence by the US-Duterte regime’s crass display of power and violence in Negros. Instead of petrifying the people, the recent attacks in Negros, including the merciless killing of 14 peasants, emboldens the revolutionary movement. We are determined, now more than ever, to organize the fiercest and […]

End of peace talks means bloodier war against the people

The brazen declaration of the US-Duterte regime regarding the ‘permanent’ end of the peace talks with the CPP-NPA-NDF is another anti-peace measure that will no doubt bring further suffering to the Filipino people. The brash dismissal of the negotiations means the extension and aggravation of the dire socio-economic conditions forcing the oppressed people to take […]

Countless Filipinos will join the NPA amidst the current socio-economic and political crisis in the Philippines

The revolutionary forces of Southern Tagalog celebrates with the Filipino people the 50th Anniversary of the New People’s Army. The National Democratic Front-ST salutes all Red commanders and fighters of the NPA for putting forward the people’s democratic aspirations through armed struggle. March 29, 1969 is a landmark in the history of the Philippine revolution […]

Mensahe ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Timog Katagalugan sa ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Buong giting na ipinagbubunyi ng rebolusyonaryong hanay ng mga magbubukid sa malawak na kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng PKM-TK sa PKP sa patuloy nitong pag-ani ng mga maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan habang magiting na nagpupunyagi laban sa […]

Tutulan ang neoliberal na Rice Tariffication Bill! Isulong ang tunay na reporma sa lupa at subsidyo para sa magsasaka!

Hinihimok ng NDF-ST ang mamamayan na pigilan ang pagsasabatas ng Rice Tariffication Bill (RTB), ang huwad na solusyon sa krisis sa bigas na isinusulong ng reaksyunaryong GRP upang bigyang-laya ang importasyon ng bigas at patindihin ang liberalisasyon sa agrikultura. Iniratsada ng rehimeng US-Duterte ang RTB bilang pagtalima sa liberalisasyon sa agrikultura na itinataguyod ng imperyalistang […]

NDF-ST on Galvez as peace adviser & vigilante groups: ‘Duterte’s anti-CPP-NPA obsession hinders peace’

NDF-ST condemns the latest schemes of the US-Duterte regime to jeopardize the people’s efforts to achieve genuine peace, allowing Rodrigo Duterte and his fascist generals to act on their obsession to crush the revolutionary movement led by the CPP-NPA-NDF. The latest manifestations of this obsession can be observed across the reactionary bureaucracy. One is the […]

Ipagdiwang ang 54 taon ng pagsulong at paglaban ng Kabataang Makabayan

Nagpupugay ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa Kabataang Makabayan sa pagdiriwang nito ng ika-54 anibersaryo. Ang pagkakatatag ng KM noong November 30, 1964 ay hudyat ng paparating na unos ng panibagong pagsigla ng pakikibakang masa sa harap ng papatinding krisis sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ngayon, lumalakas ito dulot ng paglala ng panlipunang […]